Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Избори за Народно събрание 2 Октомври 2022г. - Съобщения16.08.2022

Във връзка с предстоящите на 02 октомври 2022 г. избори за Народно събрание, Общинска администрация Кнежа, уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината/кметство:

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес – 17.09.2022 г. /включително/. Когато избирателят не е подал  заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия – 26.09.2022 г. /включително/.

Заявление – Декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място - само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подават заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес – 17.09.2022 г. /включително/. Удостоверенията за гласуване на друго място се получават лично срещу подпис или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – до 17. 09.2022 г. /включително/;

     Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък - всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината/кметството – до 24.09.2022 г. /включително/;

Заявленията се подават в сградата на Община Кнежа, „Център за административно обслужване“ и в съответното кметство.

Всеки избирател може да направи справка в избирателния списък по ЕГН на телефон 09132/7425 в определеното работно време на Общинска администрация – Кнежа.