Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Стопанска дейност
 1. ИЗДАВАНЕ НА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

  1. Заявление по образец
  2. Удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност, издадено от съответния окръжен съд, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението-оригинал или препис.
  3. Справка за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта-по образец съгласно приложение №7 или №8
  4. Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект
  5. Формуляр за определяне на категорията съгласно приложение №9 или 10
  6. Копие от документите за собственост на обекта
  7. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация
  8. Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта.
  9. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник-оригинал.
  10. Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл.55 ал.4 от Закона за туризма.

  СРОК: 60 ДНИ
  ЦЕНА: За издаване на категорийна символика на заведенията за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

  - до 20 места за сядане - 110лв.;
  - от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;
  - от 51 до 150 места за сядане - 500 лв.;
  - от 151 до 300 места за сядане - 750 лв.;
  - над 300 места за сядане - 1100 лв.

  Изтеглете Заявление за категоризиране на заведение за хранене
          Изтеглете Формуляр за категоризиране на заведение за хранене
          Изтеглете Справка за профеионална и езикова квалификация на заведение за хранене
          Изтеглете Заявление за категоризиране на място за настаняване
          Изтеглете Формуляр за категоризиране на място за настаняване
          Изтеглете Справка за профеионална и езикова квалификация на място за настаняване


2. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

1. Искане - по образец

СРОК: 3 ДНИ
ЦЕНА: - за 1 ден - 10 лв.
Изтеглете Искане по образец за услугата


3. ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

1. Искане от превозвача;
2. удостоверение за регистрация;
3. списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства - на хартиен носител;
4. копия от удостоверенията за годност на автомобилите, включени в списъка;
5. копия от удостоверенията "водач на лек таксиметров автомобил" и "психологическа годност" на водачите;
6. удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване.
7. Документ за платена такса

СРОК: 30 ДНИ
ЦЕНА: обикновена /7 дни/ 40 лв. бърза / 3 дни / 60 лв. експресна /1 ден/ 80 лв.
Изтеглете Искане по образец за услугата

4. ИЗДАВАНЕ НА ДРУГИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ УСЛУГИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

1. Искане по образец
2. Документ за платена такса в касата на общината

СРОК: 30 ДНИ
ЦЕНА: 40 лв.
Изтеглете Искане по образец за услугата

5. ЗАВЕРКА НА ДНЕВНИЦИ /РЕГИСТРИ/ ЗА ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

1. Искане - по образец
2. Представяне на регистъра
3. Лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали от МИ

СРОК: 3 ДНИ
ЦЕНА: Обикновена услуга / 7 дни/ 100 лв. Експресна / 1 ден/ 150лв.
Изтеглете Искане по образец за услугата

6. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО В ОБЩИНАТА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

1. Искане - по образец
2. Копие на данъчната регистрация по ЗДП
3. Копие на Булстат
4. Санитарно разрешение – при продажба на хранителни стоки от ХЕИ
5. Документ за платена такса в касата на общината

СРОК: 3 ДНИ
ЦЕНА: Обикновена услуга / 7 дни/ 10 лв. Експресна / 1 ден/ 20лв.
Изтеглете Искане по образец за услугата

7. ИЗДАВАНЕ НА ПРОПУСК ЗА ПРЕМИНАВАНЕ, СПИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

1. Искане - по образец
2. Копие на талона на автомобила.
3. Документ за платена такса в касата на общината

СРОК: 3 ДНИ
ЦЕНА: 10 лева за месец /за не по-малко от три месеца/. Безплатни пропуски за ЧГЧ да ползват собствениците на имоти за личните автомобили .
Изтеглете Искане по образец за услугата

8. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

1. Молба по образец
2. Нотариален акт за собственост на имота или Решение на Общинска служба по земеделие и гори със скици и въвод във владение
3. Удостоверение за наследници
4. Документ за платена такса в касата на общината

СРОК: 14 ДНИ
ЦЕНА: 50 лв.

9. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

1. Заявление по образец
    СРОК: 7 ДНИ
Изтеглете Искане по образец за услугата

10. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИСКАНЕ НА РЕНТНО ПЛАЩАНЕ "БЕЛИ ПЕТНА" ЗА СТОПАНСКАТА 2013-2014Г.

Изтеглете Искане по образец за услугата

11. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИСКАНЕ НА РЕНТНО ПЛАЩАНЕ "БЕЛИ ПЕТНА" ЗА СТОПАНСКАТА 2014-2015Г.

Изтеглете Искане по образец за услугата тук!

12. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИСКАНЕ НА РЕНТНО ПЛАЩАНЕ "БЕЛИ ПЕТНА"

Изтеглете Искане по образец за услугата

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?