Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Гражданско състояние и есграон

Дата на публикуване: 08.01.2012 22:00

Всички документи издавани от регистритена населението и регистрите по гражданско състояние се издават лично на лицата,за които се отнасят или на изрично упълномощени лица.

 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ

Издава се по място на съставяне на акта /за родените преди 2000 год./
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
• Искане по образец
• Документ за самоличност
• Такса и срок:
Обикнов.– 2 лв/ 3 дни/; Бърза - 4 лв /1 ден/;експресна -8 лв./2 часа/

Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК – ДУБЛИКАТ/ Издава се от общината по място на сключване на брака /
  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
  • Искане по образец
  • Документ за самоличност
  • Такса и срок:
  Обикнов.– 2 лв/ 3 дни/; Бърза - 4 лв /1 ден/;експресна - 8 лв./2 часа/

Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 
3.А) ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ - ЗА ПЪРВИ ПЪТ

   

Характеристика на услугата:

·         След като смъртта бъде установена от компетентно лице, съобщението за смърт заедно с документ за самоличност на починалото лице следва да постъпи в кметството по място на настъпване на събитието.Съобщението за смърт може да се представи от близки на починалия или чрез погребално бюро.

Длъжностното лице по гражданско състояние извършва проверка на съобщението за смърт, след което съставя акт за смърт.

Въз основа на съставения акт за смърт, длъжностното лице по гражданско състояние издава препис-извлечение от акт за смърт и го връчва на заинтересуваните лица.

Процедура:

·         Подаване на документ, удостоверяващ смъртта

·         Издаване на препис

Правно основание:

Закон за гражданската регистрация - чл. 40 ал. 1 и чл.88 ал.1

Резултати от услугата:

·         Издаване на препис-извлечение от смъртен акт

Заявител:

Първият препис се предоставя на заинтересованите лица.

Важна информация за услугата:

Актът за смърт се съставя не по- късно от 48 часа след настъпването на смъртта. Препис-извлечение от акт за смърт се издава веднага на заинтересованите лица.

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Изискуеми документи и образци:

·         Съобщение за смърт издадено от компетентно медицинско лице или влязло в сила съдебно решение

·         Документ за самоличност на починалото лице

 

Цена на услугата:

Безплатно

Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 

3.Б) ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ - ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ

   

Характеристика на услугата:

Заинтересованото лице подава в Центъра за услуги и информация на гражданите /гише № 3/  попълненото заявление и приложените към него документи/ при необходимост/.

В ЦУИГ специалист по гражданско състояние приема заявлението, проверява попълнените в него данни и регистрира заявлението в електронната система за документооборот.

Заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на исканата услуга на гише "каса Asset bank".
След проверка, преписа се издава и получава на място.

Процедура:

·         Подаване на искане по образец

·         Заплащане на такса

·         Издаване на препис

Правно основание:

Закон за гражданската регистрация – чл.40, ал.1 и чл.88, ал.1.

Резултати от услугата:

·         Издаване на препис-извлечение от смъртен акт

Заявител:

Искането трябва да е подадено лично от наследник на починалото лице  или от изрично упълномощено лице  с нотариално заверено пълномощно.

Важна информация за услугата:

В заявлението е необходимо да се посочи дата на настъпване на смъртта или номер и дата на акта за смърт.

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·         ОЦУИГ Община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·         на адрес посочен от заявителя, чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата)

Изискуеми документи и образци:

·         Заявление по образец

·         Документ за самоличност

·         Пълномощно

Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.

·         Документ за платена такса

Цена на услугата:

Обикнов.– 2 лв/ 3 дни/;

Бърза - 4 лв /1 ден/;

експресна - 6 лв./2 часа/

 

 1. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Наименование на услугата:

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Характеристика на услугата:

·         Искането се подава в общината, в Центъра за услуги и информация на граждани на гише №3 Служителят приема исканетои регистрира искането в електронната система за документооборот. Извършва проверка в локална и национална база данни и в регистрите по гражданско състояние.  . Издава удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

След представяне на квитанция за платена такса удостоверението се предоставя на заявителя.

Процедура:

·         Подаване на искане по образец

·         Заплащане на такса

·         Издаване на удостоверение

Правно основание:

·         Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 4

·         Наредба № РД-02-20-9 за функциониране на единната  система за гражданска регистрация

Резултати от услугата:

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние.

Заявител:

Заявлението се подава лично от лицата за които се отнася актът, от законните им представители или, а също и от изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.

 

Важна информация за услугата:

 

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·         ОЦУИГ Община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·         на адрес посочен от заявителя, чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата)

Изискуеми документи и образци:

·         Заявление по образец

·         Документ за самоличност

·         Пълномощно

Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.

·         Документ за платена такса

Цена на услугата:

 Обикнов.– 2 лв/ след обстойно проучване

 

Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕили УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ СЪПРУГ И ДЕЦА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
• Искане по образец
• Документ за самоличност
• Такса и срок:
• Обикнов.– 2 лв/ 3 дни/; Бърза - 4 лв /1 ден/;експресна -8 лв./2 часа/


Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
• Искане по образец
• Документ за самоличност
•  Такса и срок:
Обикнов.– 2 лв/ 3 дни/; Бърза - 4 лв /1 ден/;експресна - 8 лв./2 часа/


Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ИМЕНАТА/ Издава се само,когато има официална промяна на името /
  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
  • Искане по образец
  • Документ за самоличност
  • Други документи , касаещи различието в имената
  • Такса и срок:
  Обикнов.– 2 лв/ 3 дни/; Бърза - 4 лв /1 ден/;експресна - 8 лв./2 часа/


Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 1. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ/ Издава се по постоянен адрес на починалото лице /
   

Характеристика на услугата:

Искането се подава в общината, в Центъра за услуги и информация на граждани на гише №3 Служителят приема и регистрира искането в електронната система за документооборот. Извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в регистрите по гражданско състояние. Когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес в друга община и длъжностното лице, което трябва да издаде удостоверението не разполага с данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната общинска администрация по реда на АПК.

При необходимост, на заявителя се издава удостоверение по чл.42 от АПК.

·          Издава удостоверение за наследници

След представяне на квитанция за платена такса удостоверението се предоставя на заявителя.

Процедура:

·         Подаване на искане по образец

·         Заплащане на такса

·         Издаване на удостоверение

Правно основание:

·  Закон за наследството

·  Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 2

·  Наредба № РД-02-20-6 за издаване на удостоверения въз основа на регистъра за населението  -  чл.2, ал.5;чл.10, ал.1;ал.2

Резултати от услугата:

Издаване на удостоверение за наследници.

Заявител:

Искането се подава от лице, което има качество на наследник , от законните му представители или,след предоставяне на удостоверение от съответен държавен орган, овластяващо заявителя да получи удостоверение за наследници на друго лице, а също и от изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.

Важна информация за услугата:

В искането по образец се посочват коректни данни за наследниците  по закон на починалия.

 

Когато е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства, удостоверението се издава до един месец от започване на производството- чл.57, ал.5 от АПК.

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·         ОЦУИГ Община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·         на адрес посочен от заявителя, чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата)

Изискуеми документи и образци:

·         Заявление по образец

·         Aктуално удостоверение за наследници, издадено от кметството по последният постоянен адрес на починалия

·         наследник с постоянен адрес, различен от този на наследодателя - ако е възможно.

·         Документ за самоличност

·         Пълномощно

·         Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.

·         Документ за платена такса

 

Цена на услугата:

До 2 страници:

Обикновена - 4 лв./ 7 дни/
Бърза – 8 лв. / 2 дни/

за всяка следваща страница:

Обикновена - 0,5 лв./ 7 дни/
Бърза – 2 лв. / 2 дни/

При необходимо допълнително събиране на данни 30 дни 

 

Искане за издаване на удостоверение за наследници тук

 1. ПРЕЗАВЕРКА НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ БЕЗ НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В НЕГО И БЕЗ УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ ДРУГИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА – ЕДНОКРАТНО

  / Презаверява се по постоянен адрес на починалото лице /
  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
  • Искане по образец
  • Документ за самоличност
  • Удостоверение за наследници-оригинал , в което не е настъпила промяна след издаването му и няма починали в други населени места
  • Такса – 5 лв.
  • Срок на изпълнение – 2 дни


Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
• Искане по образец
• Документи за самоличност
• Такса и срок:
Обикнов.– Обикнов.– 2 лв/ 3 дни/; Бърза - 4 лв./1 ден/ ;експресна - 8 лв./2 часа/  

Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
• Искане по образец
• Документ за самоличност
• Такса и срок
Обикнов.– Обикнов.– 2 лв/ 3 дни/; Бърза - 4 лв./1 ден/ ;експресна - 8 лв./2 часа/


Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 1. ПРИЕМАНЕ,КОМПЛЕКТОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО/Издава се по постоянен адрес /
  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
  • Искане по образец
  • Документ за самоличност
  .Необходимите документи на основание чл. 39 от Закона за българското гражданство
  • Такса и срок:
  10 лв.


Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА
  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
  • Искане по образец
  -към заявлението се прилага официален документ, от който да са видни името,датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин.

-писмено съгласие на чуждия гражданин, в свободен текст, за вписване на личните му данни в утвърдения образец.

И двата документа  следва да са преведени и легализирани по установения ред.
• Такса и срок:
Обикнов.– 5 лв/ 3 дни/; Бърза - 10 лв /1 ден/;експресна - 15 лв./2 часа/


Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ НА ЧУЖД ГРАЖДАНИН С ДОКУМЕНТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 • Искане по образец;
 • Документ за самоличност на чужденеца;
 • Декларация-съгласие по образец за вписване наличните на българския гражданин в утвърдения образец.
 • Такса и срок:
  Обикнов.– 5 лв/ 3 дни/; Бърза - 10 лв /1 ден/;експресна - 15 лв./2 часа/


Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 1. ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА
  / Издава се по място на съставяне на съответния документ /
   

Характеристика на услугата:

Заявлението с приложения удостоверителен документ по гражданско състояние се приема в Центъра за услуги и информация на граждани на общината гише № 3. Заявителят заплаща дължимата такса на гише "каса".

·         Служителят от ЦУИГ проверява самоличността, приема и регистрира заявлението в електронната система за документооборот.

Извършва проверка в локална и национална база данни и в регистрите по гражданско състояние. Заверява с правоъгълен печат, удостоверяващ подписа и печата на длъжностното лице издало удостоверението.

Завереният документ се предоставя  на заявителя.

Процедура:

·         Подаване на искане по образец и удостоверителен документ по гражданско състояние

·         Заплащане на такса

·         Заверка на удостоверение

Правно основание:

Закон за гражданската регистрация - чл.106 Правилник за легализациите, заверките и преводите

Резултати от услугата:

·         Заверка на документ по ГС за чужбина.

Заявител:

·      Искането трябва да е подадено лично или от изрично упълномощено лице  с нотариално заверено пълномощно.

·      За  малолетни , непълнолетни и поставени под запрещение заявлението подават родители или законни представители.

Важна информация за услугата:

 

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·                     ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·                     на адрес посочен от заявителя, чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата)

Изискуеми документи и образци:

·         Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистрите по гражданско състояние

·         Съответният, издаден от длъжностно лице по гражданско състояние удостоверителен документ (дубликат от удостоверения за раждане, граждански брак, смърт, семейно положение; удостоверение за идентичност на имена; удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец; удостоверение за наследници и др.)

·         Документ за самоличност

·         Документ за платена такса

Цена на услугата:

Експресна  –  10 лв. ВЕДНАГА


Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 1. ИЗДАВАНЕ НА  УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

/Издава се на чужди граждани с постоянно пребиваване в РБ /

Наименование на услугата:

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра за населението

Характеристика на услугата:

·         Искането и приложените към него документи се подават в общината, в Центъра за услуги и информация на граждани на гише №3 Служителят приема искането,проверява приложените документи , регистрира искането в електронната система за документооборот. При наличие на Електронен личен регистрационен картон издава удостоверение за вписване в регистъра на населението.

Когато липсват данни за лицето в регистъра за населението,  удостоверението се издава след предоставяне на ЕГН  от ТЗ " "ГРАО" -Плевен, заявяване на постоянен и настоящ адрес  и създаване на ЕЛРК.

Процедура:

·         Подаване на искане по образец

·         Заплащане на такса

·         Издаване на удостоверение

Правно основание:

·         Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.2

·         Наредба № РД-02-20-6 за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл.19, ал.1

Резултати от услугата:

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра за населението

Заявител:

Заявлението се подава лично от лицата за които се отнася актът, от законните им представители или, а също и от изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.

Важна информация за услугата:

 

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·         ОЦУИГ Община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·         на адрес посочен от заявителя, чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата)

Изискуеми документи и образци:

·         Заявление по образец

·         Документ за самоличност

·         Пълномощно

Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.

·         Документ за платена такса

Цена на услугата:

Обикнов.– 2 лв. - 3 дни
Бърза - 4 лв. - 1 ден
Експресна - 8 лв. - 2 часа

 


Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 1. ЗАВЕРКА НА АДРЕСНА КАРТА ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС
   

Характеристика на услугата:

·         Заявителят или изрично упълномощеното лице подава попълнена бланка на "Адресна карта", с приложените документи съгласно чл.92, ал.2 -ал.7 от ЗГР в Центъра за услуги и информация на граждани / гише № 3/  Адресната регистрация се извършва веднага, само ако адреса е включен в националния класификатор на настоящите и постоянни адреси в Р България. Заявителя  получава удостоверение за настоящ адрес 

При необходимост от уточняване на административен адрес се извършват допълнителни проверки в други структурни звена от общинската администрация - дирекция " СА" или "МДТ"

При заявяване на адрес, който не е  включен в националния класификатор услугата се извършва в срок до 7 раб. дни

 

Процедура:

·         Подаване на искане по образец

·         Заплащане на такса

·         Издаване на удостоверение

Правно основание:

Закон за гражданската регистрация - чл.92, ал.2-ал.9; чл.94, ал.1-3; чл.96

Резултати от услугата:

·         Извършване на адресна регистрация и издаване на удостоверение за настоящ адрес.

Заявител:

·      Искането трябва да е подадено лично или от изрично упълномощено лице  с нотариално заверено пълномощно.

·      За  малолетни , непълнолетни и поставени под запрещение заявлението подават родители или законни представители.

Важна информация за услугата:

 

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·                     ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·                     на адрес посочен от заявителя, чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата)

Изискуеми документи и образци:

Адресна карта за настоящ адрес

 

 

Уведомително писмо от МВР за разрешено постоянно пребиваване или удостоверение от МП за придобито българско гражданство

За чужденци

 

Документ за собственост; договор за ползване на имота за жилищни нужди ; декларации по чл.92, ал.3 ; чл.92, ал.6 от ЗГР за съгласие на собственика на имота за извършване на адресна регистрация по постоянен адрес; настанителна заповед или договор за наем за лица настанени в държавни или общински жилища ; договор за предоставяне на социални услуги ; договор за настаняване в специализирани институции.

 

Ксерокопие от нотариален акт или ксерокопие от договор за ползване на имота за жилищни нужди

 

Документ за самоличност

 

Пълномощно

Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.

 

Документ за платена такса

 

 

Цена на услугата:

Обикновена – 2 лв. –  3 дни

Бърза – 4 лв. –  1 ден

Експресна  –  8 лв. – 4 часа

 

 

 

 1. ЗАВЕРКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС
   

Характеристика на услугата:

·         Заявителят или изрично упълномощеното лице подава попълнена бланка на "Заявление за постоянен адрес", с приложените документи съгласно чл.92, ал.2 -ал.7 от ЗГР в Центъра за услуги и информация на граждани / гише № 3/  Регистрацията се извършва веднага, само ако адреса е включен в националния класификатор на настоящите и постоянни адреси в Р България. Заявителя  получава удостоверение за постоянен адрес 

При необходимост от уточняване на административен адрес се извършват допълнителни проверки в други структурни звена от общинската администрация - дирекция " СА" или "МДТ"

При заявяване на адрес, който не е  включен в националния класификатор услугата се извършва в срок до 7 раб. дни

 

Процедура:

·         Подаване на искане по образец

·         Заплащане на такса

·         Издаване на удостоверение

Правно основание:

Закон за гражданската регистрация - чл.92, ал.2-ал.9; чл.94, ал.1-3; чл.96

Резултати от услугата:

·         Извършване на регистрация на постоянен и издаване на удостоверение за постоянен адрес.

Заявител:

·      Искането трябва да е подадено лично или от изрично упълномощено лице  с нотариално заверено пълномощно.

·      За  малолетни , непълнолетни и поставени под запрещение заявлението подават родители или законни представители.

Важна информация за услугата:

 

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·                     ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·                     на адрес посочен от заявителя, чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата)

Изискуеми документи и образци:

Заявление за постоянен адрес

Уведомително писмо от МВР за разрешено постоянно пребиваване или удостоверение от МП за придобито българско гражданство  (За чужденци)

Документ за собственост; договор за ползване на имота за жилищни нужди ; декларации по чл.92, ал.3 ; чл.92, ал.6 от ЗГР за съгласие на собственика на имота за извършване на адресна регистрация по постоянен адрес; настанителна заповед или договор за наем за лица настанени в държавни или общински жилища ; договор за предоставяне на социални услуги ; договор за настаняване в специализирани институции.

Ксерокопие от нотариален акт или ксерокопие от договор за ползване на имота за жилищни нужди

Документ за самоличност

 

Изрично пълномощно ( Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.)

Документ за платена такса

 

 

Цена на услугата:

Обикновена – 2 лв. –  3 дни

Бърза – 4 лв. –  1 ден

Експресна  –  8 лв. – 4 часа

Когато регистриращият се е от друго населено място се заплаща такса

Обикновена - 3 дни  - 4 лв.

Бърза – 1 ден – 8 лв.


Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 1. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС
   

Характеристика на услугата:

Удостоверява последно заявеният постоянен адрес.
Удостоверението се издава и след подаване на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес.

Заявителят или изрично упълномощеното лице подава заявлението в Центъра за услуги и информация на граждани на гише №3. Служителят приема искането и  го регистрира в електронната система за документооборот. Извършва проверка в локална и национална база данни . Издава удостоверение за постоянен адрес

След представяне на квитанция за платена такса удостоверението се предоставя на заявителя.

Процедура:

·         Подаване на искане по образец

·         Заплащане на такса

·         Извършване на регистрация

·         Издаване на удостоверение

Правно основание:

·         Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал.2

·         Наредба № РД-02-20-6 за  издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл.22, ал.1

Резултати от услугата:

Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Заявител:

Искането трябва да е подадено лично или от изрично упълномощено лице  с нотариално заверено пълномощно.

За  малолетни , непълнолетни и поставени под запрещение заявлението подават родители или законни представители.

Важна информация за услугата:

 

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·         ОЦУИГ Община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·        на адрес посочен от заявителя, чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата)

Изискуеми документи и образци:

·         Искане по образец 

·         Документ за самоличност

·         Пълномощно (когато заявителат не е титуляр)

·      Документ за платена такса

Цена на услугата:

 Обикнов.– 2 лв/ 3 дни/;

Бърза - 4 лв./1 ден/ ;

експресна - 8 лв./2 часа/

 

Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

20.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
• Искане по образец
• Документ за самоличност
• Такса и срок:.– Обикнов.– 2 лв/ 3 дни/;бърза – 4 лв. /1 ден/;експресна - 8лв./2 часа/


Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 1. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС
   

Характеристика на услугата:

Удостоверява последно заявеният нстоящ адрес.
Удостоверението се издава и след подаване на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес.

Заявителят или изрично упълномощеното лице подава заявлението в Центъра за услуги и информация на граждани на гише №3. Служителят приема искането и  го регистрира в електронната система за документооборот. Извършва проверка в локална и национална база данни . Издава удостоверение за настоящ адрес

След представяне на квитанция за платена такса удостоверението се предоставя на заявителя.

Процедура:

·         Подаване на искане по образец

·         Заплащане на такса

·         Извършване на регистрация

·         Издаване на удостоверение

Правно основание:

·         Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал.2

·         Наредба № РД-02-20-6 за  издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл.23, ал.1

Резултати от услугата:

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Заявител:

Искането трябва да е подадено лично или от изрично упълномощено лице  с нотариално заверено пълномощно.

За  малолетни , непълнолетни и поставени под запрещение заявлението подават родители или законни представители.

Важна информация за услугата:

 

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·         ОЦУИГ Община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·         на адрес посочен от заявителя, чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата)

Изискуеми документи и образци:

·         Искаие по образец и

·         Документ за самоличност

·         Пълномощно

Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.

·         Документ за платена такса

Цена на услугата:

 Обикнов.– 2 лв/ 3 дни/; Бърза - 4 лв./1 ден/ ;експресна - 8 лв./2 часа/

 

Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

22.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩ АДРЕС
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
• Искане по образец
• Документ за самоличност
• Такса и срок: Обикнов.– 2 лв/ 3 дни/; Бърза - 4 лв./1 ден/ ;експресна -8 лв./2 часа/


Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 

 1. ПРЕСЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГ. ГРАЖДАНИН,КОЙТО ИМА АКТ СЪСТАВЕН В ЧУЖБИНА

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
  • Искане по образец
  • Преведено и заверено по надлежния ред удостоверение от страната , в която е настъпило събитието
 • Документи за самоличност
  • Такса – 10 лв.
  • Срок на изпълнение –7 дни


Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук


 1. ПРИПОЗНАВАНЕ НА РОДЕНО ИЗВЪНБРАЧНО ДЕТЕ 
  / Издава се по място на съставяне на акта /
  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
  • Декларация за припознаване
  • Документи за самоличност на родителите
  • Такса –5 лв
  • Срок на изпълнение –1 ден при новородени и 90 дни при съставен акт за раждане


Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК
  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
  • Искане по образец
  • Документи за самоличност / за сверка /
  • Медицински свидетелства за граждански брак
  • Декларации по чл. 12 и 13 от СК
  • Документи за самоличност на свидетелите / за сверка /
  • Такса :
  - с тържествен ритуал – 50.00 лв.
  - само подписване - 25.00 лв.
  • Срок на изпълнение – 10 дни


Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 1. РИТУАЛ “ ДАВАНЕ ИМЕ НА ДЕТЕ“НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
  • Искане по образец
  • Такса – 20.00 лв.
  • Срок на изпълнение – 10 дни


Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 1. ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ РАБОТА ПО ЧЛ. 157 Т. 3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
  • Искане по образец
  • Документ за самоличност
  • Такса – 1.00 лв.
  • Срок на изпълнение – 2 часа


Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 1. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ГС ИЗВЪН УСТАНОВЕНИТЕ ОБРАЗЦИ
  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
  • Искане по образец
  • Документ за самоличност
  • Такса и срок :
  Обикнов.– 2 лв/ 3 дни/; Бърза - 4 лв /1 ден/;експресна – 8 лв./2 часа/


Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 1. ИЗДАВАНЕ ПРЕПИСИ И ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ
  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
  • Искане по образец
  • Документ за самоличност
  • Оригиналният документ
  • Такса / на страница / и срок:
  Обикновена – 1.00 лв / 1 ден/


Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

 1. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА ИМЕ ПО ЧЛ. 19А
   

Характеристика на услугата:

Заявлението се подава лично от лицето, чието име е сменено принудително, в общината по място на съставяне на акта за раждане или по постоянен адрес на заявителя в Центъра за услуги и информация на граждани на гише №4 или №6. Служителят от ЦУИГ, проверява, приема и регистрира заявлението с приложените документи в електронната система за документооборот и го предава за резолюция на кмета или упълномощено от него лице.

Кметът или упълномощеното лице преглежда и резолира документите в деня на получаване. Преписката се предава на отдел " ГРАО" за проверка и издаване на решение за промяна на име. В случая, когато се възстановяват или променят имената на непълнолетни, то се подава и се подписва от двамата родители или настойниците на непълнолетните. При разногласие между тях, спорът се решава от районния съд (чл. 19а, ал. 3 ЗГР и чл. 3, ал. 3 от Инструкция № 1).

Подадените заявления се завеждат в специален регистър в общината. В общинската администрация се извършва обстоятелствена проверка в регистрите по гражданско състояние и регистъра на населението (чл. 4, ал. 1 от Инструкция № 1). Компетентното длъжностно лице проверява данните на лицето (име, ЕГН и др.), както и дали постоянният адрес на заявителя е на територията на община Велико Търново и приложени ли са всички необходими документи към заявлението.

В случаите, когато постоянният адрес на лицето е различен от мястото, където е съставен акта за раждане, преди произнасянето с решение по заявлението на лицето за възстановяване или промяна на името, компетентният орган по постоянния адрес, по служебен път изисква копие от акта за раждане или заверен препис на акта за раждане на съответното лице. Копието от акта за раждане или завереният му препис може да бъде предоставено на длъжностното лице лично от заявителя съгласно чл. 4, ал. 5 от Инструкция № 1.

Длъжностното лице по гражданско състояние се произнася с мотивирано решение след проверка на всички обстоятелства, свързани с условията и реда за възстановяване или промяна на името по административен ред (чл. 5 от Инструкция № 1). Когато заявлението отговаря на изискванията по чл. 3 от Инструкция № 1 и са налице условията по чл. 2 от Инструкция № 1, компетентното длъжностно лице изготвя решение за възстановяване или промяна на името по административен ред (чл. 7, ал. 1 от Инструкция № 1). Решението се изготвя в четири екземпляра - за лицето, за отразяване на промяната в личния регистрационен картон, за вписване в акта за раждане, за вписване в акта за граждански брак, ако има съставен такъв. Възстановеното име на лицето трябва да съответства на името в акта му за раждане преди насилствената промяна, с изключение на окончанията в бащиното и фамилното име, които по волята на лицето могат да се премахнат.

Когато заявлението не отговаря на изискванията или не са налице условията, установени от закона, длъжностното лице по гражданско състояние отказва да възстанови или промени името по административен ред. Решението се съставя в два екземпляра - за лицето и за прилагане към заявлението.

Решението за възстановяване или промяна на име се връчва лично на заявителя. В този случай, във всички екземпляри се вписва датата на връчване, отбелязва се, че е връчено лично и лицето се подписва.

Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица и от прокурора по реда на АПК. В 14-дневен срок от съобщението за издаване на акта, заинтересуваните лица имат право да подадат жалба, с която да оспорят издадения административен акт. Жалбата се подава чрез органа, издал акта до административния съд. Съгласно чл. 133 от АПК компетентен да разгледа делото е административният съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения административен акт.

Процедура:

 

Правно основание:

·Закон за гражданската регистрация – чл.19а

·Инструкция № 1 от 22 юни 2001г. за прилагане  чл.19а от ЗГР на ГД „ ГРАО” към МРРБ

Резултати от услугата:

Решение за възстановяване и промяна на име

Заявител:

 

Важна информация за услугата:

 

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·                     ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·                     на адрес посочен от заявителя, чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата)

Изискуеми документи и образци:

·         Заявление за промяна на име по чл.19а от ЗГР

·         Заявление за промяна на име

·         Заявление за промяна на име на дете

·         Удостоверение за раждане

·         Заверено копие на акта за раждане на заявителя, когато не е роден в гр.Кнежа ( може да се изисква служебно)

·         Заверени копия от актовете за раждане на родителите, когато не са родени в гр.Кнежа ( може да се изисква служебно)

·         Копие от документ за самоличност

 

Цена на услугата:

 Безплатно

 

 

 

 


Искане за издаване на удостоверение от регистъра на населението тук

35.СНАБДЯВАНЕ ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ НА ГРАЖДАНИ С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ И ДРУГИ ВИДОВЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ОТ ДРУГИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
• Искане по образец
• Документ за самоличност
• Такса –5 лв./след получаване/

 

 1. ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

 

   

Характеристика на услугата:

·         Заявлението се приема в Центъра за услуги и информация на граждани на гише № 3 Служителят от ОЦУИГ проверява самоличността, приема и регистрира заявлението в електронната система за документооборот.

Заявителят заплаща дължимата такса на гише "каса Asset bank"

След справка в локална и национална база данни и в регистрите по гражданско състояние се изготвя препис-извлечение от съответния акт по гражданско състояние.

Препис-извлечението се предоставя  на заявителя.

Процедура:

·         Подаване на искане по образец

·         Заплащане на такса

·         Издаване на препис

Правно основание:

Закон за гражданската регистрация - чл. 80 и чл. 88, ал.3

 

Резултати от услугата:

·         Издаване на препис от документ за гражданско състояние.

Заявител:

Заявлението се подава лично от лицата за които се отнася актът, от законните им представители или от техните наследници, а също и от изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.

Важна информация за услугата:

Точно наименование и датиране на искания документ

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·         ОЦУИГ Община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·         на адрес посочен от заявителя, чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата)

Изискуеми документи и образци:

·         Заявление по образец

·         Документ за самоличност

·         Пълномощно

Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.

·         Документ за платена такса

Цена на услугата:

 1 лв.

 

 1. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА

 

   

Характеристика на услугата:

·         Удостоверението се издава само когато различните имена на лицето са вписани в регистъра за населението и/ или в регистрите на актовете по гражданско състояние.Искането и приложените към него документи се подават в общината, в Центъра за услуги и информация на граждани на гише №3 Служителят приема искането,проверява приложените документи , регистрира искането в електронната система за документооборот. Извършва проверка в локална и национална база данни и в регистрите по гражданско състояние.  Когато в регистрите няма достатъчно информация, данните се изискват служебно от друга общинска администрация. Издава удостоверение за идентичност на имената

След представяне на квитанция за платена такса удостоверението се предоставя на заявителя.

Процедура:

·         Подаване на искане по образец

·         Заплащане на такса

·         Издаване на удостоверение

Правно основание:

·  Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.2

·  Наредба № РД-02-20-6 за издаване на удостоверения въз основа на регистъра за населението  - чл.18, ал.1 1

Резултати от услугата:

Издаване на удостоверение за идентичност на имената.

Заявител:

Заявлението се подава лично от лицата за които се отнася актът, от законните им представители или, а също и от изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.

Важна информация за услугата:

Различните имена трябва да фигурират в акт за гражданско състояние или да са вписани в регистъра на населението.

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·         ОЦУИГ Община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·         на адрес посочен от заявителя, чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата)

Изискуеми документи и образци:

·         Заявление по образец

·         Документ за самоличност

Копия от документи по гр.състояние, в които имената се различават от вписаните в документа за самоличност

·         Пълномощно

Изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.

·         Документ за платена такса

Цена на услугата:

 Обикнов.– 2 лв/ 3 дни/; Бърза - 4 лв./1 ден/ ;експресна - 8 лв./2 часа/

 


Наименование Брой тегления
Iskane za udost na osn registyr na naselenieto.pdf 96 Изтегли документ с име "Iskane za udost na osn registyr na naselenieto.pdf"
 1. Гражданско състояние и есграон - Текуща страница
 2. Стопанска дейност
 3. Други бланки
 4. Устойство на територията и екологията