Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Устойство на територията и екологията

Дата на публикуване: 08.01.2012 22:00
УСЛУГА № АБ – 04
ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

- искане по образец

Цена:
10 лв. - без съществени изменения
20 лв. - със съществени изменения
Срок: 30 дни


УСЛУГА № АБ – 06
УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 54, АЛ.5 ОТ ЗКИР

- искане по образец

Цена: 5, 00 лв. Срок: 7 дни

УСЛУГА № АБ – 7
ПРОВЕРКА НА ЛИНИЯ НА ЗАСТРОЯВАНЕ И СПАЗВАНЕ НА ДРУГИТЕ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ПО
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

- искане свободен текст

Такса: 0.10 лв./м. и кв.м.
Срок: 14 дни

УСЛУГА № АБ – 08
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Изтеглете - искане по образец

Цена: 0,30 лв./кв.м за сгради
0,50 лв./кв.м за търговски обекти /не по-малко от 15 лв./


0.50 лв./л.м за техническа инфраструктура /не по-малко от 15.лв./
20.00 лв./брой за ел.и други съоръжения

Срок: 14 дни

= ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ-ПАВИЛИОНИ, КАБИНИ И ДРИГИ
Такса: 0.20 лв./но не по-малко от 10 лв. на бр./

= ЗА ПОСТАВЯНЕ НА БИЛБОРДОВЕ
Такса: 20лв./кв.м.

= ЗА ПОСТАВЯНЕ НА УКАЗАТЕЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ
Такса: 5 в./бр.

= ЗА ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
Такса: 50% от цената по общия ред


УСЛУГА № АБ – 12
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩИНАТА ПЛОЩАДКИ

- искане -заявление по образец

Цена: - лв. Срок: 14 дни

УСЛУГА № АБ – 13
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ

- заявление по образец
- документ за платена такса

Цена: Съгласно ПМС № 94 / 2000 г. Срок: 14 дни

УСЛУГА № АБ –14
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРВЕТА В РЕГУЛАЦИЯ

- искане по образец
- документ за платена такса

Цена: 5,00 лв./брой Срок: 14 дни
Изтеглете Искане по образец за услугата

УСЛУГА № АБ – 15
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КАСТРЕНЕ НА КЛОНИ

- искане по образец

Цена: - лв. Срок: 14 дни
Изтеглете Искане по образец за услугата


УСЛУГА № АБ – 17
ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С УКАЗАН НАЧИН НА ЗАСТРОЯВАНЕ – СКИЦА ВИЗА

- искане по образец
- документ за собственост
- разрешения за строеж, актове за узаконяване или у-ния за търпимост на същ. сгради в урегулирания поземлен имот
- удостоверение за наследници – при необходимост
- документ за платена такса

Такса: за ф.л. за ю.л.
20 лв. 30 лв.
Срок: 14 дни

= на цял квартал с указан начин на застрояване - скица виза

Такса: за ф.л. за ю.л.
25лв. 35лв.

= презаверяване на скица-виза

Такса: 5 лв.
Изтеглете Искане по образец за услугата

УСЛУГА № АБ – 18
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Такса:
обикновена услуга: 5лв. - срок: 7 дни
бърза услуга: 8лв. - срок: 3 дни
УСЛУГА № АБ – 19
СКИЦА ЗА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - СЪД И ДРУГИ

- искане по образец
- документ за собственост
- удостоверение за наследници – при необходимост
- документ за платена такса

Такса: за ф.л. за ю.л.
10лв. 20 лв.
Срок: обикновена услуга - за 7 дни
20лв. 40 лв.
бърза услуга - за 3 дни
30лв. 60 лв.
експресна - до 24 ч

= за урегулиран поземлен имот с означаване на съседните около него имоти

Цена: за ф.л. за ю.л.
15лв. 25 лв.

Срок:
обикновена услуга - за 7 дни
бърза услуга - за 3 дни
експресна - до 24 ч

= за цял квартал
Цена: за ф.л. за ю.л.
20 лв. 30лв.

= презаверяване на скица
Цена: 4.5 лв.
Изтеглете Искане по образец за услугата

УСЛУГА № АБ – 20
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВ. ПРОЕКТИ В ЕСУТ

- искане по образец
- документ за собственост
- виза за проектиране по чл.140, ал.3 от ЗУТ
- три копия от инв. проект в обхват и съдържание съгл. наредба №4 за

обхвата и съдържанието на инв. проекти ( описват се всички части на проекта )
- съгласователни писма с експл. дружества
- документ за платена такса

Цена: РЗП х 0.50 лв./ не по-малко от 60 лв./ Срок: 45 дни

= ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ РАЗРАБОТКИ ДО 3 КВАРТАЛА
Такса: 50 лв.

= ПУП ДО ЕДИН КВАРТАЛ И ЗА ИМОТИ ИЗВЪН СТРОИТЕЛНИ ГРАНИЦИ
Такса: 100 лв.

= ПУП ОТ ЕДИН ДО ДВА КВАРТАЛА И ЗА ИМОТИ ИЗВЪН СТРОИТЕЛНИ ГРАНИЦИ
Такса: 200 лв.

= ПУП ДО ТРИ КВАРТАЛА И ЗА ИМОТИ ИЗВЪН СТРОИТЕЛНИ ГРАНИЦИ
Такса: 300 лв.

=РУП ДО ТРИ КВАРТАЛА
Такса: 50лв.

=ПУП + РУП ДО ТРИ КВАРТАЛА
Такса: 100лв.


УСЛУГА № АБ – 21
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОEЖ

- искане по образец
- документ за собственост
- разрешение за строеж (акт за узаконяване )
- окончателен доклад
- протокол за определяне на строителна линия
- протокол за откриване на строителна площадка
- заверена заповедна книга
- акт обр.14 за приемане на конструкцията
- акт обр.15 за установяване на годноста на стоежа
- констативен протокол по чл.176, ал.1 от ЗУТ
- документи удостоверяващи съответствието на вложените строителни

материали
- удостоверение по чл.52, ал.5 от ЗКИР
- технически паспорт
- договори за присъединяване с експлоат. Дружества
- други документи изискващи се съгласно спецификата на обекта по закон
- документ за платена такса

Такси: 50 лв.; 150 лв.; 200 лв.; 300 лв.; 500 лв.

Срок: 14 дни

УСЛУГА № АБ – 22
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВ. ПРОЕКТ

- искане по образец
- документ за собственост
- виза за проектиране по чл.140, ал.3 от ЗУТ
- три копия от инв. проект в обхват и съдържание съгл. наредба №4 за

обхвата и съдържанието на инв. проекти ( описват се всички части на проекта )
- оценка за съответствие – изготвена от лице по чл.146, ал.6 от ЗУТ
- предварителни договори за присъединяване с експлоатационните дружества

към мрежите на експл. дружества
- съгласователни писма с експл. дружества
- други документи необходими при одобряването изискващи се по закона
- документ за платена такса

Такса: 0,15 лв./кв.м РЗП за жил. сграда
0,30 лв./кв.м РЗП за търговски обекти


Срок: 7 дни
= на идеен проект /с доклад/
Такса: РЗП х 0.25 лв./кв.м.
= НА ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

- за сгради или система от сгради

Такса: 20 лв.
- за съоръжения
Такса: 20 лв./бр.
- за линейни инженерни мрежи
Такса: 0.30 лв./л.м.
= ОГРАДИ ПО ЧЛ. 148, АЛ.6 ОТ ЗУТ
Такса: 0.25 лв./л.м. /не по-малко от 10 лв./


УСЛУГА № АБ – 23
УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО § 16 ОТ ЗУТ / ТЪРПИМОСТ /

- искане по образец
- документ съгласно описаното в искането

Цена: за ф.л. за ю.л.
20 лв. 25 лв. за сгради до 200 кв.м.
25 лв. 30 лв. за сгради от 200 кв.м. до 500 кв.м
50 лв. 50 лв. за сгради над 500 кв.м и комплексен обект

Срок: 30 дни
Изтеглете Искане по образец за услугата

УСЛУГА № АБ – 24
СКИЦА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ГРАНИЦИТА НА УПИ

- искане по образец
- документ за собственост
Срок: 30 дни

Цена: 10 лв.
Срок: 7 дни

УСЛУГА № АБ – 25
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС

- заявление по образец
- документ за собственост
Цена: обикновена услуга 5 лв. - срок: 7 дни
бърза услуга 8лв. - срок: 3 дни
Изтеглете Заявление по образец за услугата

УСЛУГА № АБ – 30
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ ПО § 8, АЛ. 1 ОТ ПР НА ЗУТ,
ВЪВ ВРЪЗКА С § 6, АЛ. 5 ОТ ПР НА ЗУТ

- искане по образец
- документ за собственост
- други необходими документи

Такса: 10лв.
Срок: 30 дни
Изтеглете Искане по образец за услугата


УСЛУГА № АБ – 31
ДОПУСКАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 135 И ЧЛ. 124 ОТ ЗУТ/становище на гл.архитект/

- заявление - свободен текст
- документ за собственост
- Скица – извадка от действащия план с предлагания вариант на изменение /изработено от лицензиран проектант.
- други необходими документи

Такса: за ф.л. за ю.л.
15лв. 30лв
Срок: 14 дни
Изтегли Заявление по образец за услугата

ПРЕПИСКИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОПРАВКА НА КАДАСТРАЛНА ОСНОВА

- искане по образец
- документ за собственост
- други необходими документи

Такса: 10 лв.
Срок: 30 дни

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СГРАДА

- искане - свободен текст
- документ за собственост
- други необходими документи

Такса: 20 лв. Срок: 14 дни

ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ И НА КОПИЯ ОТ ПЛАНОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ТЯХ

Такса: 5 лв.
Срок: 7 дни

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЕ ОТ РЕПЕРЕН КАРНЕТ - ЗА ЕДИН БРОЙ ТОЧКА
Такса: 5 лв./бр.

ДЕПОЗИТ ПРИ РАЗКОПАВАНЕ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА, ТРОТОАРИ, ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ВЪТРЕШНОКВАРТАЛНИ
ПРОСТРАНСТВА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ МРЕЖИ, ПЛАНОВЕ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ, ЕНЕРГОСНАБДИТЕЛНИ, ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ, ГАЗОСНАБДИТЕЛНИ И
ДР. СЪОРЪЖЕНИЯ

Такса за определяне на депозит:
1.за възстановяване на асфалтова настилка - 130 лв./кв.м.
2.за възстановяване на тротоар от базалтови плочи - 45 лв./кв.м.
3.за възстановяване на зелени площи - 20 лв./кв.м.
4.за възстановяване на бетонов бордюр - 30 лв./л.м.

Наименование Брой тегления
Iskane v svoboden tekst.pdf 297 Изтегли документ с име "Iskane v svoboden tekst.pdf"
  1. Устойство на територията и екологията - Текуща страница
  2. Стопанска дейност
  3. Други бланки
  4. Гражданско състояние и есграон