Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Здравно обслужване
Здравно обслужване

„МБАЛ-Кнежа ЕООД е създадена през 1964 година като градска болница със 75 легла. През 1968 година болницата се разраства в районна болница, а през 1988 година е преименувана в общинска болница. На 24.09.2000г. е регистрирана като „Многопрофилна болница за активно лечение-Кнежа” ЕООД с Решение № 1798/25.09.2000г. на Врачански окръжен съд по ФД 10/2000г. Болницата е със седалище и адрес на управление гр. Кнежа, ул.Марин Боев 4. Дружеството е със 100 % общинско участие.

В лечебното заведение се осъществяват следните дейности – диагностика и лечение на остри заболявания, родилна помощ, рехабилитация, диспансеризация, диагностика и консултации, поискани от лекар по следните основни и/или профилни специалности: вътрешни болести, кардиология, педиатрия, неонатология, акушерство и гинекология, нервни болести, анестезиология и интензивно лечение, физикална и рехабилитационна медицина, образна диагностика, клинична лаборатория.

“МБАЛ - Кнежа” ЕООД е изградена от три функционално обособени блока съгласно изискванията на Наредба  49/18.10.2010г. на МЗ, както следва:

 • Консултативно-диагностичен блок;
 • Стационарен блок;
 • Административно-стопански блок.

            “МБАЛ - Кнежа” ЕООД се състои от приемно – консултативни кабинети, диагностични кабинети, медико–диагностична лаборатория, отделения с легла и звена за административни, стопански и обслужващи дейности.

 Консултативно – диагностичният блок (КДБ) на “МБАЛ - Кнежа” ЕООД се състои от приемно – консултативни кабинети, медико–диагностична клинична лаборатория, отделение за образна диагностика, диагностични и други кабинети.

            Приемно – консултативните кабинети са разположени на първия етаж, в непосредствена близост до стационарния блок и са с обособени и обозначени зони за прием на пациенти по спешност, за хоспитализация и за външни консултации.

 

І.         Консултативно – диагностичният блок  включва:

1.         Приемно – консултативни кабинети (ПКК):

·           ПКК по детски болести;

·           ПКК по нервни болести;

·           ПКК по вътрешни болести;

·           ПКК по акушерство и гинекология;

·           ПКК по  ФРМ

2.          Диагностични и други кабинети :

А) кабинет за  функционални изследвания и  диагностика;

·           ЕКГ кабинет и кабинет за велоергометрия

·           ЕМГ кабинет

·           кабинет за ФИД;

            Б) кабинет за ендоскопска диагностика

3.         Медико - диагностични лаборатория: 2 ниво на компетентност                

·           Медико – диагностична клинична лаборатория

 

Клиничната лаборатория е с ръководител Д-р Станислава Найденова със специалност „Клинична лаборатория”. В структурата работят общо двама лекари и пет Клинични лаборанта.

 

4.         Отделение за образна диагностика: 1 ниво  на компетентност               

·           кабинети за конвенционална рентгенова диагностика;

·           кабинет за КТ.

·           Кабинет ехографска диагностика и доплерова сонография;

 

Отделението е без легла, с ръководител д-р Румен Кунов със специалност „Образна диагностика”. В структурата работят общо двама лекари и един рентгенов лаборант

 

5.          Болнична аптека

 

Стационарният блок на “МБАЛ - Кнежа” ЕООД се състои от отделения с легла, изпълняващи болнична помощ.

ІІ. Стационарен блок  включващ:

 

6. Отделение по Педиатрия                                  

             Първо ниво на компетентност                                                           12 легла

 •      Стая за  интензивно лечение и наблюдение на тежко болни пациенти

 

Отделението е с ръководител Д-р Цветанка Доровска със специалност „Педиатрия” и „Неонатология”, работят общо четирима лекари и шест медицински сестри.

 

7. Отделение по акушерство и гинекология 

             Първо ниво на компетентност                                                           15 легла                                                                                                           

7.1. Родилен блок ,включващ:

·           Кабинет за определяне тежестта на състоянието и  санитарен пропуск ;

·           Изолатор;

·           Зала за облекчаване на болката (предродилна) ;

·           Родилна зала:

- Септична родилна зала ;

- Асептична родилна зала ;

·           Стая за наблюдение и лечение след раждане ;

 

Отделението е с ръководител д-р Владимир Пресолски със специалност „Акушерство и гинекология”, работят общо трима лекари и шест акушерки.

 

7.2 Операционен блок , включващ:

·           Операционни зали за акушеро-гинекологични операции  -2 броя

o  Септична операционна зала

o  Асептична операционна зала.

o  Място за провеждане на предоперативна анестезия

В отделението работят двама лекари със специалност „Анастезиология и интензивно лечение”.

       

8.   Отделение по вътрешни болести 

             Първо ниво на компетентност                                                           15 легла

 • Стая за  интензивно лечение и наблюдение на тежко болни пациенти

 

Отделението е с ръководител д-р Бистра Бойчева със специалност „Вътрешни болести” и „Кардиология”, работят трима лекари и шест медицински сестри.

 

9. Отделение по Нервни болести     

             Първо ниво на компетентност                                                           15 легла

 • Стая за  интензивно лечение и наблюдение на тежко болни пациенти

 

Отделението е с ръководител Д-р Георги Дудушки със специалност „Неврология” и „Доплерова сонография”, работят общо 3 лекари и 6 медицински сестри.

 

10. Отделение  по физикална и рехабилитационна медицина 

            Второ ниво на компетентност                                                 7 легла

 • Секция по Електролечение
 • Секции по Термотерапия и  Криотерапия
 • Секция по Кинезитерапия
 • Секция по Аерозолотерапия
 • Приемен кабинет към отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

 

Отделението е открито в началото на 2012 година с ръководител д-р Даниела Кожухарова,  работят общо двама лекари, три рехабилитаторки и две медицински сестри.

 

        11. Отделение за долекуване, продължително лечение и рехабилитация                                                                                                                           10 легла

 • Вътрешни болести                                                                                 5 легла
 • Нервни болести                                                                           2 легла
 • Физикална и рехабилитационна медицина                                    3 легла

 

Административните, стопанските и обслужващите звена (образуващи Административно–стопанският блок – АСБ) са тези, които не участват пряко в диагностично – лечебната дейност на “МБАЛ - Кнежа” ЕООД и осъществяват административна, стопанска и обслужваща дейност.

 

ІІІ.      Административно – стопански блок, включващ :

1. Отдел  „Финансово-счетоводен”

o   Главен счетоводител;

o   Касиер,счетоводство

o   Отчетник статистическа информация

o   Началник склад

2.Отдел „Човешки ресурси”

3. Отдел “Стопански дейности и поддръжка”:

 • Сектор хранителен ;
 • Сектор пералня
 • Сектор стерилизация
 • Сектор отопление
 • Сектор транспорт
 • Сектор поддръжка
 • Сектор архив
 • Сектор складови помещения,снабдяване

 

За подпомагане на оперативното ръководство на “МБАЛ - Кнежа” ЕООД със Заповед на Прокуриста се изграждат съвети и комисии с консултативни и експертни функции, както следва:

            1.         Медицински съвет;

            2.         Лечебно – контролна комисия;

            3.         Комисия за борба с вътреболничните инфекции;

            4.         Съвет по здравни грижи;

            5.         Комисия по лекарствена политика;

 

През 2013 година „МБАЛ-Кнежа” ЕООД работи по Договор с РЗОК по 37 Клинични пътеки – в сравнение с 2012 година сключените Клинични пътеки са 26 броя. Лечебното заведение е оборудвано с необходимата медицинска апаратура, като през 2013 година бяха закупени и:

1.      Ехограф Chiston                                    1 бр.

2.      12-канален Електрокардиограф        2 бр.

3.      Многофункционален монитор          2 бр.

4.      Електронож                                           1 бр.

5.      Лек автомобил Опел Виваро  1 бр. – автомобила е тип „Микробус” с 9 места и обслужва пациентите на град Кнежа и съседните села.

Общия брой на персонала в Лечебното заведение е 100 човека, като структурата е следната:

1.      Висш медицински персонал:                                          25,5 броя

2.      Полувисш и среден медицински персонал                  39,0 броя

3.      Друг персонал                                                                    35,5 броя      

             

„МБАЛ-Кнежа” ЕООД предлага денонощно, целогодишно медицинско обслужване и осигурява собствен транспорт за пациенти от региона по клинични пътеки. Цел на болницата е да се задоволят изискванията и очакванията на пациентите, да се осигури достъпност, качество и своевременност на здравните услуги при спазване правата на пациентите, съгласно хартата за правата на пациентите.


Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?