Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Социално подпомагане

Дата на публикуване: 11.01.2012 12:00
Социално подпомагане


Социалното подпомагане на територията на Община Кнежа се осъществява от две звена:

1. Дирекция социално подпомагане
2. Домашен социален патронаж

1. Дирекция “Социално подпомагане”
ДСП – Кнежа урежда обществените отношения на територията на общината, свързани със социалното подпомагане на населението.
ДСП – Кнежа има за цел да подпомогне жителите на общината, които без помощта на другиго не могат да задоволяват свой основни жизнени потребности, както и да укрепва, и да развива обществената солидарност в трудни житейски състояния.

Право на социално подпомагане имат семейства и съжителстващи лица на територията на общината, които поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини не могат сами или с помощта на задължените по закон да ги издържат лица, да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности.
Получаването на месечни социални помощи се обвързва с полагането на обществено полезен труд, освен в случайте на майчинство или когато възрастта и здравословното състояние на лицето не позволяват това.

При осъществяване на социалното подпомагане не се допускат дискриминация, превилегии или ограничения, основани на раса, народност, политическа или етническа принадлежност, произход, пол, възраст, религиозни убеждения и обществено положение.
Дейността на Дирекция “ Социално подпомагане “ гр. Кнежа относно социалното подпомагане протече сравнително нормално. През изтеклият период бяха подпомогнати следните групи лица и семейства:По прилагането на Закона за закрила на детето ДСП – Кнежа осъществява текущата практическа дейност по закрила на детето в Общината, извършва проверки по жалби и сигнали за нарушаване правата на децата и дава задължителни предписания за тяхното отстраняване, изготвя доклади за годността на кандидат-осиновителите, участва в съдебни процедури и изготвя становища относно положението на децата. Беше приета Общинска програма за закрила на детето.

2. Домашен социален патронаж
Домашен социален патронаж при Община Кнежа представлява утвърден комплекс от услуги предоставяни на гражданите през последните петнадесет години.

От услугите на ДСП се възползват лица:
- над шестдесет годишна възраст
- лица с трайни увреждания с установена степен на намалена работоспособност 50 и над 50%.

Обслужваните лица в момента са 80 души, с обслужващ персонал с дългогодишен опит в системата.

От началото на 2004 год. се разшири капацитета с 40 души сред изрично заявено желание да се обслужват и да ползват услугите на ДСП и кметствата към общината.

Обслужват се четири населени места, а именно – гр. Кнежа, с. Еница, с. Бреница и с Лазарово, което налага да се търсят средства за закурпуване на превозни средства.

Чрез ДСП се осигурява социална защита по осигуряване на пълноценен живот на една голяма група от възрастни, болни, инвалиди и самотни стари хора на територията на цялата община.
През 2004 год. 20 трайно безработни се грижат за 120 нуждаещи се лица, болни и самотни възрастни хора от четирите населени места в общината.

Тенденциите за развитие на дейността на ДСП през следващите години са:
- утвърждаване на предлаганите до момента услуги и предоставяне на нови такива
- наблюдение на здравословното състояние и съдействие за получаване на медицинска помощ
- осигуряване на дребни ремонти на жилището и битовата техника
- приготвяне на храната в собствен кухненски блок с цел снижаване на стойността й при доставка.

Състоянието на материално-техническата база, която се използва от службата за социално подпомагане е амортизирана. Необходимо е да се търсят възможности за нейното възстановяване и поддръжка.

Към настоящия момент ДСП ползва услугите на МБАЛ-Кнежа за приготвяне на храна за обслужваните лица, тъй като не разполага със собствена материално-техническа база. Това от своя страна оскъпява храната и затруднява предоставянето на тази услуга.

Поради динамичните социални промени, належащо е дейността да се оборудва със съвременно офис и кухненско оборудване.