Новини и заповеди във връзка с COVID-19 (Коронавирус)

Дарителска сметка на Община Кнежа

Процедури на Общински съвет Кнежа
26.09.2019
11.10.2019г.

Протокол №5 от проведено заседание на временната комисия по избора на съдебни заседатели на 10.10.2019г.

Доклад на временната комисия по избора на съдебни заседатели.

26.09.2019г.

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели / последният файл е - текстовия/

Документи по чл. 68, ал. 5 от ЗСВ на съдебни заседатели

02.09.2019г.

Удължаване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен и/или Районен съд – Кнежа с мандат 2020 г. – 2024 г.


23.08.2019г.

Протокол №2 от проведено заседание на временната комисия по избора на съдебни заседатели от 19.08.2019г.

Доклад на временната комисия по избора на съдебни заседатели

05.08.2019г.02.07.2019г.
Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен и/или Районен съд – Кнежа с мандат 2020 г. – 2024 г.

Заявление - моля изтеглете приложение №2

Допълнително разяснение за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Общински съвет


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Община Кнежа уведомява всички физически и юридически лица, че с цел да се ограничи физическото присъствие в общинска администрация, гражданите и бизнесът могат да използват възможностите, които дава Системата за сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция по електронен път. Системата поддържа услугата електронна препоръчана поща, предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис и ПИК на НОИ.

Гражданите и бизнесът също така могат да използват Порталът за Електронни услуги на Община Кнежа. От тук могат да се подават заявления за услуги и към и от администрациите. Достъпът се осъществява чрез регистрация във портала или системата за е-автентикация на ДАЕУ.

 

Община Кнежа уведомява гражданите на Общината, че областният управител на област Плевен - г-н Иван Янчев ще провежда изнесени приемни дни в Община Кнежа.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Община Кнежа уведомява гражданите на Общината, че областният управител на област Плевен - г-н Иван Янчев ще провежда изнесени приемни дни в Община Кнежа.

            Целта е да се предостави възможност на жителите на Община Кнежа да се срещнат с областния управител, за да получат на място съдействие и разяснения по поставените от тях въпроси и проблеми.

Гражданите могат да подават заявки в свободен текст, за евентуални бъдещи срещи, на електронната поща: pleven@pleven.government.bg, както и на официалния е-mail на Община Кнежа: obstina_kneja@knezha.bg или на място в Център за административно обслужване, находящ се на адрес: гр. Кнежа, ул.,, Марин Боев‘‘№69. Телефон за контакти:  09132/7136.

Новини и Актуална Информация

23.06.2022
Готови ли сте, приключенци? Най-дългоочакваното събитие от децата - Приключенски лагер се завръща за своето второ издание. Нощувка в палатка , лагерен огън , риболов , ориентиране по компас , стрелба с лък , са само малка част от програмата, която сме подготвили за младите изследователи. Приключенският лагер ще се провежда в зоопарк „Гергана“ при сформиране...

22.06.2022Община Кнежа и МКБППМН предлагат страхотна възможност за незабравимо лято!

Лятната ваканция започна, а с нея даваме старт и на нашата забавна Лятна програма за деца. Отново сме подготвили много интересни, забавни и образователни занимания на открито за децата, които са изявили желание да се включат в нашето приключение. Записването започва от днес. Посещенията, транспортът до зоопарк „Гергана” и всички необходими реквизити за заниманията са напълно БЕЗПЛАТНИ! Нашата цел е да осигурим пълноценна лятна ваканция за Вашите деца с квалифицирани и мотивирани преподаватели.

Ето и дейностите, на които може да запишете Вашето дете:

Конна езда

Могат да се включат деца от 9 до 11 г.. Ще се провежда всеки понеделник, сряда и петък от 15:00 часа на конната база в гр. Кнежа.

Спортни занимания

Предназначени за деца на възраст от 6 до 15 г., които ще се разделени в две групи. Ще се провежда всеки понеделник от 10:30 часа за деца от 11 до 15 г. и от 17:15 часа за деца от 6 до 10 г. в Зоопарк „Гергана“.

Рисуване на открито

В работилницата за изобразително изкуство могат да се включат деца от 5 до 10 г., които ще посещават заниманието всеки вторник от 16:30 часа и деца от 11 до 14 г. – всеки четвъртък от 16:30 ч. в Зоопарк „Гергана“.

Зумба

Ако Вашето дете желае да танцува и да изразходва много енергия, може да го направи в всеки четвъртък и петък от 17:00 часа в Зоопарк „Гергана“.

Народни танци

Народните танци ще се провеждат всеки вторник и четвъртък от 10:30 часа в Зоопарк „Гергана“. Могат да се включат деца от 8 до 14 г.

Допълнителна информация и записвания на: 0877 202 239 – Глория Кончарска. Необходимо е да попълните декларация-съгласие, която може да намерите в Общинска администрация, стая номер 107 или на сайта на Община Кнежа.

Направете ваканцията на Вашите деца весела и ползотворна!

Очакваме Ви!

 

Декларация - снимки

 


17.06.2022

Срочна служба в доброволния резерв

   

    Със заповед № ОХ-571/14.06.2022г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 150 длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв/ДР/ на български граждани, както следва:

 

 1. НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново – 120 длъжности;
 2. Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“ гр. Шумен – 30 длъжности.

 

Съгласно заповедта на министъра, службата ще започне от 07 септември 2022 г.

 

    Кандидатите за срочна служба в ДР трябва:   

 1. да имат завършено най-малко основно образование;
 2. до 05.07.2022 г. да подадат лично писмено заявление до структурата където ще се проведе срочната служба чрез структурите на Централно военно окръжие.

 

 

    Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (вторник и четвъртък) и в стая 112 на община Кнежа (понеделник, сряда, и петък).

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

За справки: GSM 0886851886,

Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921


Обявления - Вътрешен Одит


25.02.2022

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Кнежа на основание чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 53/25.02.2022 г. на кмета на Община Кнежа,

 

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР на двама външни членове на одитния комитет в Община Кнежа.

 1. Одитният комитет при Община Кнежа се създава на основание чл. 18 от закона за вътрешния одит в публичния сектор, състои се от трима външни членове, от които един служител в администрацията и двама външни за Община Кнежа членове и има следните правомощия:
 2. 1. съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит;
 3. 2. разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит;
 4. 3. запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация;
 5. 4. наблюдава процеса по управление на риска в организацията и дава становища с препоръки за подобряването му;
 6. осъществява взаимодействие с външните одитори;
 7. наблюдава процесите на финансово отчитане в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;
 8. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;
 9. 8. Изготвя годишен доклад за дейността си;
 10. 9. Изготвя протоколи за всяко проведено заседание.
 11. II. Одитният комитет заседава най-малко веднъж на два месеца, когато присъстват повече от половината от неговите членове.

III. Решенията и становищата на одитния комитет се вземат с мнозинство повече от половината от всички негови членове. Комитетът не може да взема решения неприсъствено. Не се допуска въздържане от гласуване.

 1. Членовете на одитния комитет получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец.
 2. Одитният комитет се ръководи от един от членовете, избран за председател, който организира и свиква заседанията. Място на изпълнение на дейността: Община Кнежа, ул. „Марин Боев” № 69.
 3. Мандатът на членовете на одитния комитет е 3 години.

 

VII. Структурирането и дейността на одитния комитет са подробно регламентирани в Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

VIII. Изисквания към кандидатите, предвидени в чл. 18, ал. 1 от закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

-  Да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;

- Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

-  Да не участват в друг одитен комитет, изграден по реда на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, включително в организация по чл. 18, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

 1. Начин на провеждане на подбора:
 • Преглед на представените документи от кандидатите;
 • Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет.
 1. Необходими документи за участие в подбора:
 • Писмено заявление за участие по образец, съгласно Приложение № 1;
 • Подробна професионална автобиография;
 • Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
 • Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

- Копия на сертификати, удостоверения, дипломи и др., удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния и външен одит – по преценка на кандидата.

 1. XI. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават в деловодството на Общинска администрация Кнежа, на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69, ет. 1 (Общински център за услуги и информация на граждани ), гише № 1, в запечатан плик с надпис „Кандидатура за участие в процедурата за подбор за външни членове на одитния комитет на Община Кнежа“, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Документите следва да бъдат представени лично, чрез пощенска/куриерска пратка или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в срок до 28.03.2022 г.

До участие в подбора ще се допускат кандидати, които са представили всички документи в определения срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на позицията.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол. Същият ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Кнежа: https://kneja.acstre.com/.

На допуснатите кандидати ще бъдат изпратени покани за явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му

Всички съобщения във връзка с процедурата за подбор ще се обявяват на интернет страницата на Община Кнежа: Секция „Вътрешен одит“/“Обявления“, както и на общодостъпно място в сградата на Община Кнежа  - гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69.

 

Лице, телефон за контакти и допълнителна информация: Петя Писъшка – ръководител вътрешен одит, тел. 0885603768, е-mail: p.pisashka@abv.bg.Регистрацията на кладенци и герани в Басейнова дирекция “Дунавски регион”- Плевен

Във връзка с изискването на §41 на Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда и регистрацията на кладенци и герани в Басейнова дирекция “Дунавски регион”- Плевен със срок до 27.11.2020 г., Ви уведомявам, че Заявленията за регистрация могат да се внасят в Информационния център за обслужване на граждани в сградата на Общинска администрация. Община Кнежа поема ангажимента да входира подадените заявления в Басейнова дирекция Плевен. Желателно е към тях да се приложи копие на нотариален акт. Образци на Заявленията има на гише номер 4 в Информационния център за обслужване на граждани на 1 етаж в Община Кнежа.
Образец