Новини и заповеди във връзка с COVID-19 (Коронавирус)

Дарителска сметка на Община Кнежа

Процедури на Общински съвет Кнежа

Обявления

Общински съвет


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Община Кнежа уведомява всички физически и юридически лица, че с цел да се ограничи физическото присъствие в общинска администрация, гражданите и бизнесът могат да използват възможностите, които дава Системата за сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция по електронен път. Системата поддържа услугата електронна препоръчана поща, предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис и ПИК на НОИ.

Гражданите и бизнесът също така могат да използват Порталът за Електронни услуги на Община Кнежа. От тук могат да се подават заявления за услуги и към и от администрациите. Достъпът се осъществява чрез регистрация във портала или системата за е-автентикация на ДАЕУ.

 

Новини и Актуална Информация


20.01.2023
Имам удоволствието да Ви представя програмата по случай отбелязването на 150 години от гибелта на Васил Левски!

Ще почетем героизма и доблестта на този велик българин с поредица от културни, исторически, образователни и творчески занимания, организирани съвместно от Община Кнежа, НЧ „Борба 1896“, Общински исторически музей, ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа и ОУ „Васил Левски“ с Еница.

За девети пореден път ще се проведе конкурсът, който всяка година събира десетки млади родолюбци от общината, за да рецитират художествени текстове и стихове, посветени на Апостола – „Левски ще живее вечно“. Той е предназначен за ученици от V-ти до XII-ти клас.

Тази година даваме възможност и на най-малките да се включат в програмата. За тях организираме конкурс за рисунка на Васил Левски. Приветстваме младите творци да нарисуват портрет на Апостола - в цял ръст или сцена от живота или дейността му, която искрено ги е докоснала и вдъхновила. В него могат да участват деца от всички училища и детски градини в община Кнежа, разпределени в следните групи:

- I група – Детски градини;
- II група – 1-4 клас.

Повече информация относно конкурсите може да намерите в приложения регламент. ⬇️

Очаква Ви още беседа на тема „Живот и дело на Васил Левски с историка Иван Тренев и Художествено-музикална програма на формации при НЧ „Борба 1896“ гр. Кнежа, ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа, ОУ „Васил Левски“ с. Еница.

📍Представям Ви събитията по график:

➡️ 17.02.2023 г. От 14:00 ч. – Беседа на тема „Живот и дело на Васил Левски“ в малкия салон на читалището;

➡️ 18.02.2023 г. От 11:00 ч. – награждаване на победителите в Конкурс са рисунка на Апостола - в големия салон на читалището;

➡️ 18.02.2023 г. от 11:15 ч. – II- ри общински етап на Конкурс-рецитал „Левски вечно ще живее“ – голям салон на читалището;

➡️ 18.02.2023 г. от 12:30 ч. – Художествено музикална програма на формации при НЧ „Борба 1896“ гр. Кнежа, ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа, ОУ „Васил Левски“ с. Еница в големия салон на читалището.

❗Регламент и заявка за участие в конкурсите:

Регламент

Заявка за участие

ℹ️📞 За организационни въпроси: тел. 0878888612 - Александра Нинова.

11.01.2023

Община Кнежа и НЧ „Борба-1896” гр. Кнежа организират за втора година фестивала за стари градски песни „Спартак Бутански“, в чест на 103-годишнината от рождението на  нашия скъп съгражданин - големия композитор и поет Спартак Бутански!

С цел популяризиране на прекрасното му творчество, ще съберем вокални групи от близо и далеч на 31.01.2023 г. /вторник/ от 10:00 часа в големия салон на Читалището.

Фестивалът е с конкурсен характер и в него могат да участват вокални групи за стари градски песни, включително камерни състави от цяла България, както и индивидуални изпълнители.

Част от журито, което  ще оценява музикално –художествените качества на песните и изпълненията ще бъде известната телевизионна водеща Бони Милчева.

Нека заедно да си припомним творбите на талантливия композитор и почетен гражданин на Кнежа – Спартак Бутански!


Заявка за участие!

Регламент!


Повече информация относно фестивала може да получите на тел: 0877 20 22 39.

Очакваме Ви!

Банер за фестивала за стари градски песни „Спартак Бутански“


Обявления - Вътрешен Одит


25.02.2022

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Кнежа на основание чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 53/25.02.2022 г. на кмета на Община Кнежа,

 

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР на двама външни членове на одитния комитет в Община Кнежа.

 1. Одитният комитет при Община Кнежа се създава на основание чл. 18 от закона за вътрешния одит в публичния сектор, състои се от трима външни членове, от които един служител в администрацията и двама външни за Община Кнежа членове и има следните правомощия:
 2. 1. съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит;
 3. 2. разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит;
 4. 3. запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация;
 5. 4. наблюдава процеса по управление на риска в организацията и дава становища с препоръки за подобряването му;
 6. осъществява взаимодействие с външните одитори;
 7. наблюдава процесите на финансово отчитане в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;
 8. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;
 9. 8. Изготвя годишен доклад за дейността си;
 10. 9. Изготвя протоколи за всяко проведено заседание.
 11. II. Одитният комитет заседава най-малко веднъж на два месеца, когато присъстват повече от половината от неговите членове.

III. Решенията и становищата на одитния комитет се вземат с мнозинство повече от половината от всички негови членове. Комитетът не може да взема решения неприсъствено. Не се допуска въздържане от гласуване.

 1. Членовете на одитния комитет получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец.
 2. Одитният комитет се ръководи от един от членовете, избран за председател, който организира и свиква заседанията. Място на изпълнение на дейността: Община Кнежа, ул. „Марин Боев” № 69.
 3. Мандатът на членовете на одитния комитет е 3 години.

 

VII. Структурирането и дейността на одитния комитет са подробно регламентирани в Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

VIII. Изисквания към кандидатите, предвидени в чл. 18, ал. 1 от закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

-  Да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;

- Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

-  Да не участват в друг одитен комитет, изграден по реда на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, включително в организация по чл. 18, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

 1. Начин на провеждане на подбора:
 • Преглед на представените документи от кандидатите;
 • Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет.
 1. Необходими документи за участие в подбора:
 • Писмено заявление за участие по образец, съгласно Приложение № 1;
 • Подробна професионална автобиография;
 • Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
 • Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

- Копия на сертификати, удостоверения, дипломи и др., удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния и външен одит – по преценка на кандидата.

 1. XI. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават в деловодството на Общинска администрация Кнежа, на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69, ет. 1 (Общински център за услуги и информация на граждани ), гише № 1, в запечатан плик с надпис „Кандидатура за участие в процедурата за подбор за външни членове на одитния комитет на Община Кнежа“, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Документите следва да бъдат представени лично, чрез пощенска/куриерска пратка или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в срок до 28.03.2022 г.

До участие в подбора ще се допускат кандидати, които са представили всички документи в определения срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на позицията.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол. Същият ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Кнежа: https://kneja.acstre.com/.

На допуснатите кандидати ще бъдат изпратени покани за явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му

Всички съобщения във връзка с процедурата за подбор ще се обявяват на интернет страницата на Община Кнежа: Секция „Вътрешен одит“/“Обявления“, както и на общодостъпно място в сградата на Община Кнежа  - гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69.

 

Лице, телефон за контакти и допълнителна информация: Петя Писъшка – ръководител вътрешен одит, тел. 0885603768, е-mail: p.pisashka@abv.bg.Регистрацията на кладенци и герани в Басейнова дирекция “Дунавски регион”- Плевен

Във връзка с изискването на §41 на Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда и регистрацията на кладенци и герани в Басейнова дирекция “Дунавски регион”- Плевен със срок до 27.11.2020 г., Ви уведомявам, че Заявленията за регистрация могат да се внасят в Информационния център за обслужване на граждани в сградата на Общинска администрация. Община Кнежа поема ангажимента да входира подадените заявления в Басейнова дирекция Плевен. Желателно е към тях да се приложи копие на нотариален акт. Образци на Заявленията има на гише номер 4 в Информационния център за обслужване на граждани на 1 етаж в Община Кнежа.
Образец