Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Нов проект по програма "Административен капацитет"

СЪС СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” ЩЕ СЕ ПОДОБРЯВА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КНЕЖА

 

        Стартира ново одобрено  проектно предложение на община Кнежа към оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, чрез подписване на договор А13-11-5/25.09.2013г. от Кмета на общината г-н Симеон Шарабански.

         Проекта е с наименование „Подобряване на организацията и управлението на общинската администрация на община Кнежа”. Общата цел на проекта е конкретизирана в специфични цели за общината - Въвеждане на по-добро управление чрез оптимизиране на функциите и структурата на общинската администрация в резултат на всестранен анализ,подобряване на работните процеси и повишаване на ефективността и ефикасността на общинската администрация, както и въвеждане на нови /актуализирани  вътрешни нормативни и административни документи.

         Подобряването на работата на общинската администрация, в резултат на изпълнението на проекта, ще спомогне за качествено обслужване на гражданите и бизнеса и за създаване на устойчив икономически растеж на общината. По този начин реализацията на общата цел на проекта ще допринесе за постигане на стратегическата цел на ОПАК – „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики,качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост“.

         Като резултат от провеждането на функционалния анализ ще бъдат предложени препоръки и план за оптимизиране на функциите и организационното структуриране на администрацията, за подобряване на ефективността от дейността на администрацията, както и за подобряване на ефикасността и икономичността. Прилагането на тези препоръки и изпълнението на този план ще удовлетвори потребностите на целевата група – Общинска администрация Кнежа.

 

 

 

 

 

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд


Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?