Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Замърсяване с твърди отпадъци

ЗАМЪРСЯВАНЕ    С   ТВЪРДИ  БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

Управлението и третирането на отпадъците е един от основните приоритети на Община Кнежа във областта на опазване на околната среда. Целите,които си поставя общинското ръководство е да осигури подходящ интегриран подход за бъдеща устойчива експлоатация и изграждане на ефективна система за събиране и предварителна преработка на отпадъците,формирани в гр. Кнежа и останалите населени места от общината.

 

Населението на територията на община Кнежа е 95% обхванато в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Отпадъците от общината се извозват на регионалното депо затвърди битови отпадъци- Оряхово.

Извозването на ТБО на градското депо,разположено в местността „Мерата” е преустановено със заповед № РД0305/15.07.2010 г.на Директора  на РИОСВ- Плевен  и ще подлежи на закриване и рекултивация, чрез средства, осигурени от Републиканския бюджет.

           Нерегламентираните сметища в трите села са почистени със средства от  бюджета на Общината.

Дейността по сметосъбиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците е възложена на „Местни дейности”  към общината.

На територията на общината има въведена система за разделно събиране на отпадъците от опаковки и другите масово разпространени отпадъци.

 

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?