Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Състояние на въздуха

Дата на публикуване: 24.12.2011 16:15

СЪСТОЯНИЕ   Н А   ВЪЗДУХА

 

         Националната система за мониторинг на околната среда извършва оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ) върху територията на страната, разделена на 6 Района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, утвърдени със Заповед №580/17.07.2007г. на министъра на околната среда и водите. За Община Кнежа в графика  за индикативни измервания на параметри характеризиращи КАВ (качество на атмосферния въздух)  по годишен план за мониторинг на МОСВ и НСМОС (Национална система за мониторинг на околната среда) бяха предвидени  и се извършиха през2010г.  Измерванията се провеждат от МАС ( Мобилна автоматична станция ) на ИАОС   – Плевен в пункт ( в сградата на Противопожарна служба - гр.Кнежа), определен, като представителен за ГФ / Т ( градски фонов и транспортен) за интервали от време равномерно разпределени в календарната2010г.

По  Наредба №7 за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух  (ДВ бр.45/1999год, в сила от 1.01.2000г.)  и Наредба №14/23.09.1997г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места, обн.,ДВ,бр. 88 от 3.10.1997 г. се  извършиха измервания на параметрите :

      SO2 – серен диоксид

      NO2 – азотен диоксид

      NOазотен оксид

      O3 – озон

      ФПЧ 10– фини прахови частици с размер 10 µm

      H2Sсероводород

      CH4 – метанови въглеводороди

      NMHCнеметанови въглеводороди

      NH3 – амоняк

      COвъглероден оксид

 

Извод : Състоянието на въздуха на територията на общината е в допустимите норми, съгласно Наредба№14/ 23.09.1997г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места,  установени със замерванията на параметри характеризиращи качеството на атмосферния въздух /КАВ/.  Битовият сектор също не може да отдели достатъчно количество емисии, които да доведат до изменение на параметрите характеризиращи  качеството на атмосферния въздух /КАВ/.