Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Защитени обекти

Дата на публикуване: 24.12.2011 16:11
Защитени обекти

В община Кнежа се срещат защитени растителни видове – конски кестен и вековен дъб и някои редки видове птици: северен мишелов, гмурец голям, гмурец малък, бик голям воден, бик малък воден, ветрушка черношипа, водна кокошка зеленонога, дърдавец ливаден, бекасина малка, , пчелояд, рибарче земеродно, синявица /синя гарга/, поен кос /черен дрозд/ и др.

От животинските видове се срещат: чакал, лисица, дива котка, белка, черен пор, язовец и др.

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА:

 

        1.Защитена зона за местообитанията р. „Искър” с идентификационен код BG0000613, землище с.Бреница – ЕКАТТЕ-6375;

        2. Защитена зона  Конунски дол  с идентификационен  код  BG0000627,  землище  гр.Кнежа ЕКАТТЕ – 37376.