Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
"Процедура Независим живот"

 

 

/assets/Proekti/Nezavisim jivot/NEZAV JIVOT LOGO.jpg
ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ В ОБЩИНА КНЕЖА

 

 

            На 17.09.2015 г. Община Кнежа подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне „Независим живот” с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с чиято финансова подкрепа ще се осъществяват дейностите по проекта в продължение на 28 месеца. Проектът „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда” е на стойност 495 252 лв., които се осигуряват от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е своеобразно продължение на вече създаденото Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж.

Основна част от бюджета на проекта е предвидена за предоставяне на интегрирани социални услуги в домашна среда, а именно – услугите Личен асистент, Социален асистент и Здравен консултант за постигане на по-добро качество на живот на хората с увреждания и възрастните хора в общината. Проектът е насочен към осигуряване на достъп до дългосрочна и качествена социална и здравна грижа на хора с увреждания и хора над 65 г. с невъзможност от самообслужване. В същото време проектът ще осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, предоставящи социални и здравни услуги в домашна среда. По проектът ще бъдат обхванати потребители на предлаганите услуги от всички населени места в общината. Освен предоставяне на социалните услуги, на потребителите и персонала, предоставящ услугите ще им бъде осигурена мотивационна и психологическа подкрепа, а персонала ще премине 2 обучения – въвеждащо и надграждащо.

 Като цяло реализацията на проект от такъв мащаб ще допринесе за създаване на качествен и устойчив модел на интегрирани общински социални услуги в Община Кнежа. Съществуващото Звено за предоставяне на социални услуги ще разшири и доразвие своята дейност в подкрепа на лицата, нуждаещи се от обслужване в ежедневието си с цел оптимално задоволяване на потребностите им. Звеното за услуги в домашна среда ще продължи да функционира и след приключване на дейностите по проекта, с финансови средства от общинския бюджет за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване.

 

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?