Защита на лични данни

Виртуална Разходка

"Процедура Независим живот"

Дата на публикуване: 28.09.2015 08:07
 

 

/assets/Proekti/Nezavisim jivot/NEZAV JIVOT LOGO.jpg
ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ В ОБЩИНА КНЕЖА

 

 

            На 17.09.2015 г. Община Кнежа подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне „Независим живот” с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с чиято финансова подкрепа ще се осъществяват дейностите по проекта в продължение на 28 месеца. Проектът „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда” е на стойност 495 252 лв., които се осигуряват от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е своеобразно продължение на вече създаденото Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж.

Основна част от бюджета на проекта е предвидена за предоставяне на интегрирани социални услуги в домашна среда, а именно – услугите Личен асистент, Социален асистент и Здравен консултант за постигане на по-добро качество на живот на хората с увреждания и възрастните хора в общината. Проектът е насочен към осигуряване на достъп до дългосрочна и качествена социална и здравна грижа на хора с увреждания и хора над 65 г. с невъзможност от самообслужване. В същото време проектът ще осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, предоставящи социални и здравни услуги в домашна среда. По проектът ще бъдат обхванати потребители на предлаганите услуги от всички населени места в общината. Освен предоставяне на социалните услуги, на потребителите и персонала, предоставящ услугите ще им бъде осигурена мотивационна и психологическа подкрепа, а персонала ще премине 2 обучения – въвеждащо и надграждащо.

 Като цяло реализацията на проект от такъв мащаб ще допринесе за създаване на качествен и устойчив модел на интегрирани общински социални услуги в Община Кнежа. Съществуващото Звено за предоставяне на социални услуги ще разшири и доразвие своята дейност в подкрепа на лицата, нуждаещи се от обслужване в ежедневието си с цел оптимално задоволяване на потребностите им. Звеното за услуги в домашна среда ще продължи да функционира и след приключване на дейностите по проекта, с финансови средства от общинския бюджет за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване.

 

 1. \"Процедура Независим живот\" - Текуща страница
 2. Проект: „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Кнежа чрез обновяване на системата за улично осветление в град Кнежа“.
 3. Топъл Обяд 2021-2027г.
 4. Детски кът в Община Кнежа отвори врати
 5. Обява за подбор на безработни лица за назначаване на трудови договори за полагане на почасови или целодневни грижи за деца до 12-годишна възраст.
 6. Проект: \"Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа\"
 7. Улично осветление
 8. Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа
 9. Детски кът в Община Кнежа
 10. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 11. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 12. Процедури за подбор
 13. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 14. Информация за дарение
 15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 16. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 17. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 18. Документи за кандидатстване
 19. Програма РОМАКТ
 20. Списък на одобрените кандитати
 21. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 22. Покана за изразяване на интерес.
 23. Край на ремонтните дейности
 24. Първа копка
 25. Първа копка
 26. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 27. COVID-19-Дарение
 28. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 29. Осигуряване на топъл обяд
 30. Проект „Приеми ме 2015“
 31. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 32. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 33. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 34. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 35. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 36. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 37. Стартира приемане на заявления