Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“

Дата на публикуване: 15.12.2020 13:41
/assets/Proekti/Nezavisim jivot/NEZAV JIVOT LOGO.jpg
 20.12.2017г.
 
ПРИКЛЮЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
В ОБЩИНА КНЕЖА
 

 

На 19.12.2017 г. се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“. Проектът се изпълняваше на територията на общината в продължение на 28 месеца. Стойността на проекта е 495 252 лв. осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. По проекта се предоставяха интегрирани социални услуги в домашна среда на лица с различна степен на увреждания в т.ч. и деца с увреждания; възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; самотно живеещи тежко болни лица. С отпуснатите европейски средства бяха осигурени грижи, чрез услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ за над 80 нуждаещи се лица от всички населени места в общината за целия период на проекта. Беше осигурена заетост на над 40 безработни лица, назначени на трудов договор като Лични и Социални асистенти. Ежемесечно всички потребители получаваха и здравни консултации, а периодично психолог предоставяше психологическа подкрепа на персонала, предоставящ социални услуги и мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите. Наетите социални и лични асистенти преминаха въвеждащо и надграждащо обучение с цел подобряване на професионалната им компетентност и повишаване качеството на предоставяните услуги.

С изпълнението на дейностите се постигнаха заложените цели, а именно: осигуряване на достъп до дългосрочна и качествена социална и здравна грижа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване; създаване на качествен и устойчив модел на интегрирани общински социални услуги; осигуряване на заетост на безработни лица в трудоспособна възраст и намаляване нивото на безработицата на територията на Община Кнежа.

Изпълнението на този проект е стъпка напред в стремежа на Община Кнежа към подобряване качеството на живот, преодоляване на изолацията и оказване на подкрепа на хората в неравностойно положение.

 


 1. мите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“... - Текуща страница
 2. Фонд \"Социална закрила\"
 3. Лесни градове 2.0 – Европейски достъпни устойчиви млади градове II
 4. Проект „Укрепване на общинския капацитет в областта на социалните услуги в Община Кнежа”
 5. Проект: Грижа в дома в Община Кнежа
 6. Проект: „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Кнежа чрез обновяване на системата за улично осветление в град Кнежа“.
 7. Топъл Обяд 2021-2027г.
 8. Проект: \"Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа\"
 9. Улично осветление
 10. Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа
 11. Детски кът в Община Кнежа
 12. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 13. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 14. Процедури за подбор
 15. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 16. Информация за дарение
 17. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 18. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 19. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 20. Документи за кандидатстване
 21. Програма РОМАКТ
 22. Списък на одобрените кандитати
 23. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 24. Покана за изразяване на интерес.
 25. Край на ремонтните дейности
 26. Първа копка
 27. Първа копка
 28. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 29. COVID-19-Дарение
 30. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 31. Осигуряване на топъл обяд
 32. Проект „Приеми ме 2015“
 33. "Процедура Независим живот"
 34. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 35. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 36. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 37. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 38. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 39. Стартира приемане на заявления