Защита на лични данни

Виртуална Разходка

ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Дата на публикуване: 15.12.2020 13:41

ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Финансов ресурс в размер на 2 540 евро беше предоставен на Община Кнежа за изпълнение на Инициативата на Съвета на Европа за противодействие на пандемията от COVID-19 в ромските общности. С предоставените средства бяха закупени и раздадени 90 броя пакети, съдържащи хранителни продукти от първа необходимост, санитарни материали и лични предпазни средства за нуждаещи се лица от ромската общност в община Кнежа. Подкрепа в условията на епидемична обстановка получиха 55 лица от град Кнежа, 20 от с.Еница и 15 от с.Бреница. В процеса на идентифициране на лицата, взеха участие представители на ромската общност, работещи като общински експерти и група доброволци от общността. Доброволците и общинските служители от ромски произход се включиха и в раздаването на пакетите, съвместно с други общински служители. Кмета на Община Кнежа контролира и координира коректното и ефективно изпълнение на проекта. Един от основните приоритети за справяне с пандемията е да мобилизираме усилията си и да се стремим да задоволим най-належащите нужди на хората от уязвимите групи, включително и тези от ромски и турски произход, които не могат сами да се справят с тях. Така, с помощта и подкрепата на Програма РОМАКТ, Европейския съюз и Съвета на Европа с общи усилия подпомогнахме част от ромската общност – лица в неравностойно социално положение, възрастни, самотно живеещи и болни хора.  


„Този документ е изготвен с финансовата помощ от съвместен проект между Европейския съюз и Съвета на Европа. Мненията, изразени тук, по никакъв начин не могат да бъдат възприети за официалното становище на Европейския съюз или Съвета на Европа “.


 1. СЛОВИЯТА НА COVID-19... - Текуща страница
 2. Проект: „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Кнежа чрез обновяване на системата за улично осветление в град Кнежа“.
 3. Топъл Обяд 2021-2027г.
 4. Детски кът в Община Кнежа отвори врати
 5. Обява за подбор на безработни лица за назначаване на трудови договори за полагане на почасови или целодневни грижи за деца до 12-годишна възраст.
 6. Проект: \"Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа\"
 7. Улично осветление
 8. Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа
 9. Детски кът в Община Кнежа
 10. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 11. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 12. Процедури за подбор
 13. Информация за дарение
 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 16. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 17. Документи за кандидатстване
 18. Програма РОМАКТ
 19. Списък на одобрените кандитати
 20. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 21. Покана за изразяване на интерес.
 22. Край на ремонтните дейности
 23. Първа копка
 24. Първа копка
 25. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 26. COVID-19-Дарение
 27. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 28. Осигуряване на топъл обяд
 29. Проект „Приеми ме 2015“
 30. "Процедура Независим живот"
 31. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 32. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 33. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 34. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 35. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 36. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 37. Стартира приемане на заявления