Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Бюджет 2016


Докладна записка

Приложение №1 - Проект за приходи по бюджета на Община Кнежа за 2016г.

Приложение №2 - Проект за имуществени данъци и неданъчни приходи

Приложение №3 - Проект за разпределение на бюджета на Община Кнежа за 2016г. за делегирани държавни дейности

Приложение №4 - Проект за разпределение на бюджета на Община Кнежа за 2016г. за общински дейности

Приложение №5 - проект справка бюджет 2016г. за делегирани от държавата дейности и общински дейности

Приложение №6.1 - Целева субсидия за капиталови разходи

Приложение №6.2 - Капиталови разходи, финансирани от местни приходи

Приложение №6.3 - Капиталови разходи, финансирани от приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи

Приложение №6.4 - Обекти, финансирани от собствени приходи по параграф 13-03 - Данък върху превозните средства

Приложение №6.5 - капиталови Детска Ясла

Приложение №7 - Органиграма

Приложение №8 - второстепенни разпоредители

Приложение №9 - Общински културен календар за 2016г.

Приложение №10 - Общински спортен календар за 2016г.

Приложение №11 - Общински здравен календар за 2016г.

Приложение №12 - списък на длъжностите, които имат право на транспортните разходи за 2016г.

Приложение №13 - Индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд

Приложение №14 - Индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС на бенефициенти на Разплащателната агенция към ДФ "Земеделие"

Бюджетна прогноза за периода 2016-2018г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности


Месечни отчети


Годишен финансов отчет 2016г.


Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?