Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Бюджет 2016

Дата на публикуване: 28.04.2016 12:15


Докладна записка

Приложение №1 - Проект за приходи по бюджета на Община Кнежа за 2016г.

Приложение №2 - Проект за имуществени данъци и неданъчни приходи

Приложение №3 - Проект за разпределение на бюджета на Община Кнежа за 2016г. за делегирани държавни дейности

Приложение №4 - Проект за разпределение на бюджета на Община Кнежа за 2016г. за общински дейности

Приложение №5 - проект справка бюджет 2016г. за делегирани от държавата дейности и общински дейности

Приложение №6.1 - Целева субсидия за капиталови разходи

Приложение №6.2 - Капиталови разходи, финансирани от местни приходи

Приложение №6.3 - Капиталови разходи, финансирани от приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи

Приложение №6.4 - Обекти, финансирани от собствени приходи по параграф 13-03 - Данък върху превозните средства

Приложение №6.5 - капиталови Детска Ясла

Приложение №7 - Органиграма

Приложение №8 - второстепенни разпоредители

Приложение №9 - Общински културен календар за 2016г.

Приложение №10 - Общински спортен календар за 2016г.

Приложение №11 - Общински здравен календар за 2016г.

Приложение №12 - списък на длъжностите, които имат право на транспортните разходи за 2016г.

Приложение №13 - Индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд

Приложение №14 - Индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС на бенефициенти на Разплащателната агенция към ДФ "Земеделие"

Бюджетна прогноза за периода 2016-2018г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности


Месечни отчети


Годишен финансов отчет 2016г.