Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Одитен Доклад на Сметна Палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Кнежа за 2017г.