Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Екология

Информация по чл.19, ал 3, т.13 от Закона за управление на отпадъците
/Съгласно чл.19, ал.3, т13 от ЗУО  се осигурява  информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15 /
 
1. Съгласно чл.19, ал.3, т.1 от ЗУО, Кметът на община Кнежа ежегодно провежда обществена поръчка по реда на ЗОП  и осигурява  съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други кошчета за обществено ползване;
 
2. По чл.19, ал.3, т.12 от ЗУО - Ежегодно се извършва пролетно и есенно почистване на уличните платна, площадите, алеи, паркови и други територии от населените места в Общината, предназначени за обществено ползване;
 
3. По чл.19, ал.3, т.14 от ЗУО – Община Кнежа поддържа регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;
 
4. По чл.19, ал.3, т.15 от ЗУО са предвидени мерки за предотвратяване ихвърляне на отпадъците на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища, разписани в чл.34  от Наредба №24 за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на община Кнежа. При нарушения на тази Наредба са предвидени административно – наказателни разпоредби и на виновните лица се съставят актове за установяване на нарушенията.
 
5. Публикуване на „зелен телефон” и е-майл адрес за сигнали за нарушения и предложения за управление на отпадъците -  да се подават сигнали на телефон 09132 7305 и е-майл адрес: obstina_kneja@abv.bg
 
 
 
 

Регистър  на  площадките  за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Кнежа, съгласно чл.19, ал3, т.14 от Закона за управление на отпадъците

 

 

Данни на фирмата

Разрешение № и дата

    Местоположение на площадката

Нет – Метал” ООД

гр. Кнежа, ул. „Странджа” №8

Булстат106576986

тел: 0878776244

 

Регистрационен документ

№ 08-ДО-325-00 от 22.04.2013г.

Площадка №1

Находяща се в имот № 995003 в землището на гр.Кнежа

(площ на площадката – 2000 кв.м.)

 
Съобщение относно управление на отпадъците


Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?