Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 27.08.2012 21:00

Достъп до информация

 

Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

 

Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна. 

1) Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.

2) Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

 

Начини за приемане на заявления за достъп до обществена информация в Община Кнежа:

 

Писмени заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в Общинския център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ 69 /на първия етаж в сградата на общинска администрация Кнежа/, тел. 09132/ 74-25 

Заявления за достъп до обществена информация могат да бъдат подавани и чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от Закона за достъп до обществена информация, както и на официалната електронна поща на Община Кнежа – obstina_kneja@abv.bg.

В тези случаи не е необходим подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 

Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителите в ОЦУИГ на Община Кнежа, които ги представят в писмена форма за регистриране в информационно-деловодната система на Община Кнежа.

 

Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация.

 

Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа:

  1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2. описание на исканата информация;
  3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението не се съдържат данните по т.1, т.2 и т.4, то се оставя без разглеждане.

 

За улеснение на гражданите е изготвено заявление – образец за достъп до обществена информация, което се поставя на видно място в ОЦУИГ и се публикува на официалната интернет-страница на Община Кнежа.

 

Заявление за достъп до обществена информация Приложение № 1

 

Организацията и редът за предоставяне на обществена информация са регламентирани във Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Кнежа.

 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Кнежа

 

Заповед № 169/ 20.12.2019 година  на Кмета на Община Кнежа за утвърждаване на Вътрешни правила за организацията на работа по предоставяне на достъп до обществена информация на Община Кнежа.

 

 

Мястото за получаване/преглед/четене на информацията се определя с решението за предоставянето ѝ.

 

Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат не по-късно от 14 дни след датата на регистрация.

 

Достъпът до обществена информация е безплатен.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

 

Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.

 

Заплащането на разходите за предоставяне на обществена информация се извършва на място – в касата на ОУЦИГ или чрез банков превод по следната сметка на Община Кнежа:

 

IBAN BG11IABG74943301620403

BIC IABGBGSF

Банка „Интернешънъл Асет Банк“АД,  гр. Кнежа 

 

ВАЖНО!

Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон /чл.7 от ЗДОИ/. 

       

Заявление за предоставяне на информация за повторно ползване Приложение № 2

 

Списък на категориите информация, класифицирани като „служебна тайна” в Община Кнежа.


Разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация относно достъпа до обществена информация не се прилагат за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България /чл.8 от ЗДОИ/.

 

Законът за достъп до обществена информация не се прилага за достъпа до лични данни /*/.

 

*„Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани с неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност.

 

Нормативно основание: Закон за достъп до обществена информация

 

 

  • Информация, предоставена за повторно ползване

/Публикува се /актуализира се/ при наличие на такава/

  • Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп

/Публикува се /актуализира се/ при наличие на такава/     


Наименование Брой тегления
Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация..pdf 411 Изтегли документ с име "Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация..pdf"