Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 27.08.2012 21:00

Достъп до информация

 

Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

 

Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна. 

1) Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.

2) Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

 

Начини за приемане на заявления за достъп до обществена информация в Община Кнежа:

 

Писмени заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в Общинския център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ 69 /на първия етаж в сградата на общинска администрация Кнежа/, тел. 09132/ 74-25 

Заявления за достъп до обществена информация могат да бъдат подавани и чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от Закона за достъп до обществена информация, както и на официалната електронна поща на Община Кнежа – obstina_kneja@abv.bg.

В тези случаи не е необходим подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 

Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителите в ОЦУИГ на Община Кнежа, които ги представят в писмена форма за регистриране в информационно-деловодната система на Община Кнежа.

 

Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация.

 

Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа:

  1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2. описание на исканата информация;
  3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението не се съдържат данните по т.1, т.2 и т.4, то се оставя без разглеждане.

 

За улеснение на гражданите е изготвено заявление – образец за достъп до обществена информация, което се поставя на видно място в ОЦУИГ и се публикува на официалната интернет-страница на Община Кнежа.

 

Заявление за достъп до обществена информация Приложение № 1

 

Организацията и редът за предоставяне на обществена информация са регламентирани във Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Кнежа.

 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Кнежа

 

Заповед № 169/ 20.12.2019 година  на Кмета на Община Кнежа за утвърждаване на Вътрешни правила за организацията на работа по предоставяне на достъп до обществена информация на Община Кнежа.

 

 

Мястото за получаване/преглед/четене на информацията се определя с решението за предоставянето ѝ.

 

Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат не по-късно от 14 дни след датата на регистрация.

 

Достъпът до обществена информация е безплатен.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

 

Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г. на Министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя

 

Заплащането на разходите за предоставяне на обществена информация се извършва на място – в касата на ОУЦИГ или чрез банков превод по следната сметка на Община Кнежа:

 

IBAN BG11IABG74943301620403

BIC IABGBGSF

Банка „Интернешънъл Асет Банк“АД,  гр. Кнежа 

 

ВАЖНО!

Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон /чл.7 от ЗДОИ/. 

       

Заявление за предоставяне на информация за повторно ползване Приложение № 2

 

Списък на категориите информация, класифицирани като „служебна тайна” в Община Кнежа.


Разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация относно достъпа до обществена информация не се прилагат за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България /чл.8 от ЗДОИ/.

 

Законът за достъп до обществена информация не се прилага за достъпа до лични данни /*/.

 

*„Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани с неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност.

 

Нормативно основание: Закон за достъп до обществена информация

 

 

  • Информация, предоставена за повторно ползване

/Публикува се /актуализира се/ при наличие на такава/

  • Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп

/Публикува се /актуализира се/ при наличие на такава/