Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Съобщения - Инвестиционни предложения

Дата на публикуване: 03.03.2014 22:00

27.06.2022г.
Уведомление за инвестиционно предложение на ЕТ "Светлин Илчовски": Изграждане на административно-делова сграда с хотел в ПИ 37376.748.106, местноста 'Трите Декара', землището на гр. Кнежа, Община Кнежа
      04.08.2022г.
      Съобщение за преценяване на необходимоста от ОВОС инвестиционно предложение на ЕТ "Светлин Илчовски": Изграждане на административно-делова сграда с хотел в ПИ 37376.748.106, местноста 'Трите Декара', землището на гр. Кнежа, Община Кнежа.

22.06.2022г.
Уведомление за инвестиционно предложение на "Виагруп" ЕООД: Газова инсталация за компресиран природен газ на територията на асфалтобаза в имот № 37376.731.1
      11.07.2022
       Съобщение за преценяване на необходимоста от ОВОС на
инвестиционно предложение на "Виагруп" ЕООД: Газова инсталация за компресиран природен газ на територията на асфалтобаза в имот № 37376.731.1

08.04.2022г.
Уведомление за инвестиционно предложение на ЕТ "Светлин Илчовски": Изграждане на сграда за обществено обслужване в ПИ 37376.748.106, местноста 'Трите Декара', землището на гр. Кнежа, Община Кнежа

Обява до заинтересовани лица за Инвестиционно предложение на ЕТ "Светлин Илчовски": Изграждане на сграда за обществено обслужване в ПИ 37376.748.106, местноста 'Трите Декара', землището на гр. Кнежа, Община Кнежа
              21.04.2022г.
              Писмо от РИОСВ-Плевен с вх. №2056 от 15.04.2022г.

              Искане за преценяване на необходимоста от ОВОС
            
15.09.2021г.
Съобщение до заинтересовани лица за Инвестиционно предложение на "Кнежа Газ" ЕООД за: Газификация на град Кнежа, район "Северозападен" , район "Североизточен", район "Централен", район "Югозападен", район "Югоизточен" и район "Южен" - разширяване на изградената газоразпределителна мрежа на град Кнежа в урбанизирана територия".

Обява за общественоста: Инвестиционно предложение на "Кнежа Газ" ЕООД за: Газификация на град Кнежа, район "Северозападен" , район "Североизточен", район "Централен", район "Югозападен", район "Югоизточен" и район "Южен" - разширяване на изградената газоразпределителна мрежа на град Кнежа в урбанизирана територия".

29.09.2020г.

Уведомление за инвестиционно предложение на Николай Найденов: Отглеждане и развъждане на риба-рибовъдство в Язовир-рибарник в местност "Около село", с. Лазарово с индикатор 43044.115.111

27.08.2020г.

Съобщение за преценяване на необходимоста от ОВОС по Инвестиционно предложение: "Разширение на съществуваща площадка с допълнение на дейност по разкомплектоване на ИУМПС и обемни отпадъци"

30.07.2020г.

Съобщение за преценяване на необходимоста от ОВОС по Ивестиционно предложение от "Ловно-рибарско дружество Кнежа 2000": "Изграждане на открито спортно стрелбище със стрелкова площадка за спортна стрелба"

27.07.2020г.

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

06.07.2020г.

Ивестиционно предложение от "Ловно-рибарско дружество Кнежа 2000": "Изграждане на открито спортно стрелбище със стрелкова площадка за спортна стрелба"


07.05.2020г.

Инвестиционно предложение от Красимир Йочколовски: "Склад за селскостопански прикачен инвентар"

20.02.2020г.
Обява за общественоста: Инвестиционно предложение от Румен Драмалиев: "Заведение за обществено хранене - ресторант"

18.02.2020г.

Обява за общественоста: Инвестиционно предложение от ЕТ"Бучели - Руси Бучеслки": ИПУП-ПРЗ в обхвата на нов ПИ 37376.83.68 и нов ПИ 37376.83.69, стари индентификатори 37376.83.8;9;28 , местност 'Опитно поле' в землището на гр. Кнежа и преустройство на съществуващ в него воден резервоар в 'Гъбарник'

03.10.2019г.

Обява за общественоста: Инвестиционно предложение от Пламен Неделев: "Преустройство на втори етаж на съществуващ кафе аперетив за магазин за промишлени (нехранителни) стоки"


12.08.2019г.

Съобщение за инвестиционно предложение за: "Напоителна система за капково напояване в масив 124, землището на гр. Кнежа, обл. Плевен"

Съобщение за преценяване на необходимоста от ОВОС по инвестиционно предложение за "Напоителна система за капково напояване в масив 124, землището на гр. Кнежа, обл. Плевен"

22.07.2019г.

Съобщение за инвестиционно предложение за: "Напоителна система за капково напояване в масив 124, землището на гр. Кнежа, обл. Плевен"

04.07.2019г.

Обява за общественоста: Инвестиционно предложение от Румен Тонковски: "База за съхранение на селскостопанска техника, прикачен инвентар и селскостопанска продукция - зърно"

04.02.2019г.

Съобщение за преценяване на необходимоста от ОВОС по инвестиционно предложение на ЕТ "ПРИС - Борислав Горанов" : "Система за капково напояване" в землището на Община Кнежа, местност КРИВОЛЯ, масив 597.

11.03.2019г.

Съобщение до заинтересованите лица и общественоста за инвестиционно предложение на ЕТ "ПРИС - Борислав Горанов" : "Система за капково напояване" в землището на Община Кнежа, местност КРИВОЛЯ, масив 597.

Уведомление за инвестиционно предложение на ЕТ "ПРИС - Борислав Горанов" : "Система за капково напояване" в землището на Община Кнежа, местност КРИВОЛЯ, масив 597.

27.02.2019г.

Информация за преценяване на необходимоста от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Инвестиционно предложение "Преустройство на част от съществуваща фурна в мандра за преработка на мляко и навес"

20.02.2019г.
Обява до заинтересованите лица и общественоста: Инвестиционно предложение "Преустройство на част от съществуваща фурна в мандра за преработка на мляко и навес"

Уведомление за инвестиционно предложение от Пламен Неделев: "Преустройство на част от съществуваща фурна в мандра за преработка на мляко и навес"

31.01.2018г.
Съобщение за общественоста за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуваща базова станция PVN0019.A003 "Enitza" и МТП на "А1 България" ЕАД и изграждане на базова станция 5591 "Enitza" на "Теленор България" ЕАД
31.01.2018г.
Съобщение за инвестиционно предложение на ЕТ "ПРИС - Борислав Горанов" : "Система за капково напояване" в землището на Община Кнежа, местност КРИВОЛЯ, масив 597.
12.12.2018г.
Съобщение на Община Кнежа за инвестиционно предложение за : "Отглеждане на риба в язовир в местността "Лъга", ПИ №000154, землището на с.Еница, общ. Кнежа"
Информация за инвестиционно предложение за : "Отглеждане на риба в язовир в местността "Лъга", ПИ №000154, землището на с.Еница, общ. Кнежа"
24.08.2018г.
Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "КРАНИГЕЛ - Игнат Пеловски - Красимир Пеловски" : "Разшеирение на съществуваща складова и производствена база" с изграждане на "Три нови силоза за съхранение на зърно, заедно с елеваторна кула и хоризонтални редлери и помещение за ел табла"

30.04.2018г.

Обява за обществеността: Инвестиционно предложение "Обновяване на централен градски площад 'Пенчо Янкулов' в гр. Кнежа, община Кнежа"

19.04.2018г.

Съобщение за обществеността: Ивестиционно предложение "Корекция и подбряване на проводимостта на река Гостиля - Гр. Кнежа"

13.02.2018г.

Уведомление за инвестиционно предложение на Министерство на здравеопазването: Строеж и оборудване на Филиал за спешна медицинска помощ в гр. Кнежа на адрес ул. Марин Боев №4

18.01.2018г.

Уведомление за инвестиционно предложение на "СТИВГАЛ" ЕООД: "Магазин и производствено помещение за изработване на хидравлични маркучи за селскостопански машини за фирма "СТИВГАЛ" ЕООД " на адрес ул. "Христо Ботев" №19

15.12.2017г.

Уведомление за инвестиционно предложение на Цанко Средков: "Сервиз автомобилни гуми, склад гуми и склад селскостопански прикачен инвентар и резрвни части по чл.41. от ЗУТ"

12.12.2017г.

Уведомление за инвестиционно предложение на Георги Алков и Станислав Кръстев: "Преустройство на част от съществуващи гаражи в месопреработвателен цех в XV-351, квартал 41 по плана на гр.Кнежа"

 Искане за преценяване на необходимиста от ОВОС

 Информация за преценяване на необходимиста от ОВОС

 Информация за обществен интерес

15.09.2017г.

Уведомление за инвестиционно предложение на Петко Шиляшки: "Двуетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда" и "Дървен навес"

25.08.2017г.

Уведомление за инвестиционно предложение на Николина Мечова: "Технически инвестиционен проект за обект: Автомивка и Бистро"

31.07.2017г.

Обява за Обществеността: инвестиционно предложение на Община Кнежа за : "Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ "Стефан Цанов" - град Кнежа"

18.07.2017г.
Уведомление за инвестиционно предложение на фирма "Олива" АД

26.06.2017г.
Уведомление за инвестиционно предложение на Цветан Зиновиев за Изграждане на "Едноетажна сграда - работилница за производство и продажба на закуски"

23.06.2017г.
Уведомление за инвестиционно предложение от Захари Йорданов: "Технически инвестиционен проект за обект: Основен ремонт и пристройка на съществуващ гараж за снек бар"

08.06.2017г.
Уведомление за инвестиционно предложение на "ЧЕЗ Разпределение Българиа" АД

20.03.2017г.
Обява за общественоста - инвестиционно предложение на Община Кнежа за реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бреница

Обява за общественоста - инвестиционно предложение на Община Кнежа за реконструкция на водопроводната мрежа на с. Лазарово


13.03.2017г.
Уведомление за инвестиционно предложение на Цветан Величков Андреев за "Изграждане на "Навес от дървена конструкция" в имот на адрес ул. Димитър Бутански №74"

Уведомление за инвестиционно предложение на Петя Величкова Андреева и Величко Пенов Андреев за "Магазин за промишлени-нехранителни стоки с площ 80.00 кв. м. на адрес ул. Димитър Бутански №46"

14.02.2017 г.
Обява за Обществеността - инвестиционно предложение на "Кооперация Зора - Кнежа" за изграждане на 'База за съхранение на зърно и зърносушилня'

26.01.2017 г.

Обява до обществеността - инвестиционно предложение: ТИП за ОСНОВЕН PEMOHT И ПРЕУСТРОЙСТВО на съществуващ кафе аперитив с. Бреница - Пламен Георгиев Неделев

26.01.2017 г.

Обява за обществеността: инвестиционно предложение за изграждане на Подземно електропроводно отклонение


22.12.2016г.
Съобщение: Община Кнежа съобщава на всички заинтересовани лица,че съгласно чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС е необходимо да се осигури обществен достъп до информацията по Приложение №2 за инвестиционно предложение: „Изменение на Подробен устройствен план – план за Застрояване (ПУП - ПЗ), предвиждащ изграждане на филиал за спешна медицинска помощ (ФСМП) в УПИ I – 2968 и новообразуван УПИ IV, кв.183, по действащия ПРЗ на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен”

Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изменение на Подробен устройствен план – план за Застрояване (ПУП - ПЗ), предвиждащ изграждане на филиал за спешна медицинска помощ (ФСМП) в УПИ I – 2968 и новообразуван УПИ IV, кв.183, по действащия ПРЗ на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен”


01.12.2016г.
Обява за обществеността: инвестиционно предложение на Георги Цаков за основен ремонт и преустройство на съществуваща жилищна сграда с административен адрес ул. "Димитър Бутански" №80 за магазин промишлени (нехранителни) стоки

17.11.2016г.
Инвестиционно предложение на Община Кнежа: Изменение на Подробен Устройствен План - План за Застрояване на УПИ I-2968 и ново обеазуван УПИ IV, квартал №183 по действащия ПРЗ на гр. Кнежа

16.09.2016г.
Обява за обществеността: инвестиционно предложение на сдружение на собствениците "Победа", гр. Кнежа:"Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на съществуваща многофамилна жилищна сграда блок "Победа""

15.09.2016г.
Обява за обществеността: инвестиционно предложение на Община Кнежа за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6 детски заведения на територията на общината

25.07.2016г.
Обява за обществеността: Ивестиционно предложение на ЧЕЗ Разпределение България АД - Изграждане на нов мачтов трафопост

07.07.2016г.
Обява за обществеността: инвестиционно предложение на фрима "Илвенгруп" ООД

23.06.2016г.
Инвестиционно предложение на Илийчо Сивов и Пепа Сивова - "Автомивка и автосервиз с обслужващи помещения"

23.06.2016г.
Инвестиционно предложение на Георги Пахарски - "Обществено облужваща сграда с Магазини за промишлени стоки и офиси"

20.06.2016г.
Обява за обществеността: инвестиционно предложение на фрима "Тами -2010" ЕООД : "Преустройство на кафе-аперетив в магазин за хранителни стоки" в УПИ III-2350, кв.124в по плана на гр. Кнежа

13.06.2016г.
Обява за обществеността: инвестиционно предложение на "Кооперация Зора - Кнежа" - Зърносушилна база в ПИ731048 и ПИ731044 землището на гр. Кнежа, общ. Кнежа (3ти стопански двор).

09.06.2016г.
Инвестиционно предложение: Изменение на подробен устройствен план - план за застрояване и регулация (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ I-519 и УПИ II-519, и обединяването им в нов УПИ I-519, квартал 25 по ЗРП на с. Бреница, Община Кнежа, Област Плевен одобрен със заповед №1080 от 04.08.1987г. от ОНС Враца

30.05.2016г.
Обява за обществеността - инвестиционно предложение "Изграждане на "Център за обществена подкрепа""


21.04.2016г.
Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: "База за почистване, заготовка, обеззаразяване и пакетиране на семена в ПИ 735076, землище на гр.Кнежа"


04.04.2016г.
Обява за обществеността: Инвестиционно предложение на Венцислав Цветков за "Изграждане на полиетиленова оранжерия за зеленчуци и Административно битова сграда"08.01.2016г.

Обява за обществеността: Инвестиционно предложение на ЕТ "ПРИС - Борислав Горанов" тук!


06.07.2015г. Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционен проект: ""Разпределителен газапровод в ПИ 734052" в землището на гр. Кнежа"тук!


03.06.2015г. Обява за обществеността за постъпило инвестиционно предложение: "Разпределителен газопровод в ПИ 734052"!

04.03.2015г. Решение № ПН ЕО 3/2015г. относно:
Преценяване на необходимостта от екологична оценка на "Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Кнежа за периода 2015-2020г."


26.02.2015г. Съобщение по чл. 62а, във връзка с чл. 75 от закона за водите: Издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване.. тук09.01.2015г.
Оценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за:
 "Изграждане на разпределителен газопровод с диаметър 114 мм за опитна експлоатация на сондаж Р-2 Искър - запад до врязването му в съществуващия газосепарационен възел /ГСВ/ на площадката на сондаж Р-1 Искър - запад."

Информация тук


06.11.2014г. Обява на Инвестиционно предложение на Николай Генов Близнашки : "Изменение на подробен устройствен план - план за застрояване и регулация на с.Бреница, общ. Кнежа"тук

Инвестиционно предложение до Община Кнежа тук06.11.2014г. Инвестиционно предложение на ЕТ "Иван Миловски" гр. Кнежа: Изграждане на "Промишлена газова инсталация на зърносушилня - промяна по чл.154, ал.5 от ЗУТ(етап II) към База за съхранение на сухо зърно силозен тип" тук

Подробна информация по инвестиционното предложение тук20.10.2014г. Инвестиционно предложение на фирма "ВСВ" ООД гр. София : Получаване на разрешително за водовземане на подземни води от 1 брой съществуващ тръбен кладенец в землището на град Кнежа. Подробности тук

22.08.2014г.
Инвестиционно предложение: Склад за селскостопански прикачен инвентар от Красимир Йочколовски тук

20.03.2014г.

Инвестиционен проект: Корекция и подобряване проводимостта на р.Гостиля - гр.Кнежа тук


28.10.2013г.

Съобщение: Инвестиционно предложение за "Разработка и експлоатация на газокондензатно находище "Искър-Запад" Община Кнежа, област Плевен" с възложител 'Проучване и добив на нефт и газ' АД гр. София

Информация за инвестиционното предложение.

22.10.2013г.

Съобщение: Инвестиционно предложение  за  „Силозно складово стопанство – зърнобаза и рекунструкция на съществуваща сграда за склад за препарати за Растителна защита и семена, колонка за дизелово гориво” в землището на гр.Кнежа, общ.Кнежа ”,  с възложител  „Хелиос – м” ЕООД – гр.Севлиево

23.09.2013г.

Съобщение: Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водоземни съоръжения (Тръбен кладенец "ТК ХГ 2 Искър-запад - ПДНГ - Бреница") в местността "Ново село" в землището на с.Бреница тук


19.09.2013г.

Съобщение: Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект (р. Гостиля) за заустване на отпадъчни води в повърхностни води12.08.2013г.

Обява за обществеността: Инвестиционно предложение на фирма "Проучване и добив на нефт и газ" АД - Разработка и експлоатация на газокондензатно находище "Искър-запад",община Кнежа, област Плевен
9.08.2013г.
Съобщение: Инвестиционно предложение  за  „ПУП – ПЗ за ПИ 745025 вгр.Кнежа с цел изграждане на животновъден обект – свинарник и обслужваща сграда, в ПИ 745025 ЕКАТЕ 37376, местност „Градините” в землището на гр.Кнежа, общ.Кнежа ” тук

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по Инвестиционно предложение  за  „ПУП – ПЗ за ПИ 745025 вгр.Кнежа с цел изграждане на животновъден обект – свинарник и обслужваща сграда, в ПИ 745025 ЕКАТЕ 37376, местност „Градините” в землището на гр.Кнежа, общ.Кнежа ”

 

Инвестиционно предложение "Изграждане на газосепарационен възел и разпределителен газопровод за опитна експлоатация на търсещ сондаж Р -1 Искър - запад, од врязването му в съответствуващия разпределителен газопровод Р - 101 Долни Луковит - ГТЦ Долни Луковит " тук

Съобшение: Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от ЗВ данни и документи - ШК "Пеев Кладенец - Аспарухов вал - Кнежа"

Съобшение: Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от ЗВ данни и документи - ШК "Лъката  - Аспарухов вал - Бреница"

Съобшение: Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от ЗВ данни и документи - ТК "III Стопански двор - Аспарухов вал - Кнежа"

 

 

Писмо относно: Искане за организиране на обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение "Преносен газопровод "Южен Поток" на територията на Република България"

Отговор на Искане за организиране на обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение "Преносен газопровод "Южен Поток" на територията на Република България"

Обява за среща за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение "Преносен газопровод "Южен Поток" на територията на Република България"

 

 

Съобщение тук

Писмо: Във връзка с необходимостта от преценяванена необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС) на инвестиционно предложение за:„Изземванена инертни материали от речното корито на река Искър”

тук

Преработено предложение за: Изземване на инертни материали отречното корито на река Искър.”


Становище от Набуко Газ Пайплайн България ЕООД и Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл ГмбХ, относно: Проведени обществени обсъждания ...