Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
COVID-19-Дарение


Одобрен е проект на Община Кнежа за незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България в размер на 9 500 лв. Средствата се осигуряват под формата на дарение към Община Кнежа от Фонд „Обединени срещу COVID-19. Фондът подкрепя дейности, насочени към първостепенни нужди, включително доставка на храни, лекарства, предпазни средства, ежедневна грижа, психологическа помощ и друг вид подкрепа, с които се цели оказване на помощ на най-уязвимите групи в обществото. 

За тази цел е подписан договор за дарение между Община Кнежа и Български дарителски форум – представляващ предоставянето на подкрепа от Фонд „Обединени срещу COVID-19“, иницииран от Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолство на САЩ в България и Американска търговска камара в България.

Дарените средства ще бъдат разходени за:

  1. Закупуване и предоставяне на лични предпазни средства /маски и дезинфектанти/ на възрастни хора в риск, с тежки хронични заболявания и самотно живеещи възрастни хора, както и на доброволци, които ще бъдат ангажирани с грижата за хора от уязвимите групи;
  2. Осигуряване на пакети хранителни продукти и продукти от първа необходимост на лица, които нямат доходи или са с много ниски доходи, и самотно живеещите възрастни хора с тежки заболявания;
  3. Прилагане на мерки за превенция на болестта и повишаване на осведомеността на хората от рисковата група за начините на предпазване от заболяване, поддържане на лична хигиена и хигиена в дома;

 

Благодарим на дарителите за оказаната подкрепа.


Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?