Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Дата на публикуване: 15.12.2020 13:41
/assets/Proekti/Nezavisim jivot/NEZAV JIVOT LOGO.jpg
20.04.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА КНЕЖА в качеството си на бенефициент по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в съответствие с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002-0053 – С001 и в изпълнение на Заповед № 676/23.11.2015 г. на кмета на община Кнежа

 

ОБЯВЯВА:

 

Подбор на заявления за избор на психолог – 1 брой на граждански договор при планирана заетост от 20 месеца.

 

Психологът ще изпълнява следните проектни дейности:

 1. Предоставяне на психологическа подкрепа за персонала предоставящ социални услуги;
 2. Мотивационна и психологическа подкрепа за потребителите на социални услуги;

Дейностите ще се предоставят в продължение на 20 месеца.

Дейност 1 включва предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на персонала, предоставящ социални услуги на потребителите, както и организиране и провеждане на групова супервизия на социалните и личните асистенти ангажирани в проекта. Целта на дейността е да бъде направена идентификация на хората, нуждаещи се от психологическа подкрепа и консултации в посока подобряване на работната атмосфера, нарастване на специфичната компетентност на персонала, предоставящ социални услуги, оказване на превенция от вътрешни натоварвания, развитие на способности за съвместна работа и коопериране. Психологът ще предоставя психологическа подкрепа с цел подобряване на личното и професионално функциониране на персонала за преодоляване на трудностите, с които те се сблъскват в процеса на работа с ползвателите на социални услуги. Ще се работи с всичките 31 асистенти по проекта, като всяка консултация ще е с времетраене 60 минути. За целият период на проекта до 31.12.2017 г. ще се проведат общо 93 часа психологическо консултиране и подкрепа на 3 пъти. Психологът ще организира и проведе 3 броя групови супервизии с обща продължителност за целия период 27 часа, с цел подобряване на професионалната компетентност на помагащите лични и социални асистенти. Експертът ще оказва насочване, съпровождане и подкрепа на всичките 31 заети асистенти в 3 групи от по 10-11 човека и ще изготви доклад от проведените супервизии.

Целевата група за тази дейност са заети лица, предоставящи услугите „социален асистент” и „личен асистент”. С тях ще се работи както индивидуално, така и групово, като дейността ще се изпълнява в събота и неделя, с цел ненарушаване на работния им процес.

Дейност 2 включва предоставяне на мотивационна и психологическа подкрепа на 52 броя потребители на социални услуги, според тяхната индивидуална потребност. Цел на дейността ще бъде оказване на подкрепа за подобряване качеството на живот, задържане на позитивни преживявания и мисли, поддържане духа и активността на потребителите. Ще бъде направена идентификация на хората, нуждаещи се от психологическа подкрепа и осигуряване на подходяща защитена среда, усещане за сигурност и контакт с близки, свързване на нуждаещите се с местни и национални организации, психолози и психиатри, ако това е необходимо. Психологът ще работи с всички потребители на социални услуги по проекта, като това са предимно възрастни хора с тежко здравословно състояние, с невъзможност за самообслужване, инвалиди, както и деца – инвалиди и болни. Този вид консултации ще бъде извършена 3 пъти в рамките на 156 часа общо до края на проекта 31.12.2017 г., като всяка консултация с потребител ще е с времетраене 60 минути и ще включва консултиране и оказване на помощ на потребителите за справяне със затруднения в личния си живот. Психологът ще изгтотви формуляр за заявка и график на консултациите и ще представя доклади за извършената работа и проведените консултации. Основните действия, които ще извършва при провеждане на мотивационна и психологическа подкрепа са:

 • Дефиниране и подреждане на приоритетните проблеми и нужди на потребителя и възможните решения за тях;
 • Снижаване на стреса, успокояване, осигуряване на физически комфорт;
 • Помощ при назоваване на емоциите;
 • Осигуряване на достатъчно внимание и възможност за обсъждане на проблемите;
 • Установяване на дружески, но ясни граници на общуване;
 • Стимулиране на словесното показване на мисли и чувства, когато това е възможно.

Целевата група за тази дейност са потребители на социалните услуги „социален асистент”, „личен асистент” и „здравен консултант” от всички населени места на община Кнежа – град Кнежа и селата Бреница, Еница и Лазарово. Дейността ще се изпълнява по домовете на потребителите, които са възрастни хора, самотно живеещи и в невъзможност за самообслужване, тежко болни хора или хора с увреждания в т.ч. и деца с увреждания.

 

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

- Умения за работа в екип;

- Спазване на конфиденциалност;

- Готовност за работа с хора с увреждания, в т.ч. деца и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване;

- Комуникативност и мотивация за работа в сферата на услуги за хора с увреждания;

- Кандидатите да са физически здрави.

 

За длъжностПсихолог, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

- Образование – висше бакалавър или магистър по една от специалностите „Психология” или „Клинична психология”;

- Опит – минимум 1 година професионален опит;

- Умения – отговорност и организираност, мотивация за работа и комуникативни умения;

- Знания – за нуждите на потребителите, познаване на законодателството, свързано със социалната работа на лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;

- Да е дееспособно лице;

- Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

 

Психологът идентифицира потребностите на целевите групи и оказва консултации и подкрепа според нуждите им. Участва в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други.

 

 

Условия за участие:

Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография в свободна форма, с подробно описание на практически/професионален опит, образование и ключови квалификации, не по късно от 22.04.2016 г. на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69, деловодството. Документите се изпращат в запечатан плик, на който следва да бъде написано името и адреса на кандидата, телефон за връзка и следния надпис: „Кандидат за длъжност „Психолог“.

 

На спечелилия кандидат ще бъде прeдложен граждански договор /2 броя/ за изпълнение на двете дейности по отделно с продължителност до 31.12.2017 г.

 

Кандидатите следва да представят следните документи:

1.Заявление до кмета на Община Кнежа за участие в подбора по образец - Приложение №1;

 1. 2. Професионална автобиография (CV);
 2. 3. Копие на документ за самоличност;
 3. 4. Копие на диплома за завършено образование;

5.Копия на документи за допълнителна квалификация и преминати обучения /удостоверения,сертификати и др./ - при наличие на такива;

 1. 6. Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;

7.Служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран)

 1. 8. Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец – Приложение №2;

9.Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, по образец – Приложение № 3;

Документите по образец могат да бъдат получени в общинска администрация Кнежа, стая № 110 или изтеглени от сайта на Община Кнежа:  www.kneja_acstre.com

ВАЖНО! Документите се поставят в запечатан плик, на който следва да бъде написано името и адреса на кандидата, телефон за връзка и се посочва длъжността, за която се кандидатства с изписването на следния надпис: „Кандидат за длъжност „Психолог.

 

ІV. Място и срок за подаване на документи за участие:

Документи за участие в подбора ще се приемат от 20.04.2017 г. до 22.04.2016 г. включително, всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа в деловодството на Общинска администрация – гр. Кнежа, ул. “Марин Боев” № 69 (деловодството), представени лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно. Информацията и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Информационното табло в сградата на Община Кнежа и на електронната страница: www.kneja_acstre.com

 

 1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Кмета на община Кнежа със Заповед сформира комисия, която ще разгледа подадените документи и ще извърши подбора на кандидатите. Подборът протича на два етапа – по документи и провеждане на събеседване с допуснатите кандидати. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисията, която изготвя протокол и списък с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати. Списъкът се публикува на 25.04.2016 г. на сайта на общината и се поставя на информационното табло в сградата на общинска администрация Кнежа. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за датата и часа за провеждане на събеседването. Интервюто ще се проведе на 26.04.2016 г. от назначената комисия. По време на събеседването, членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции на кандидата, мотивите за работа в сферата на социалните дейности. Резултатите от подбора след интервюто ще се публикуват на електронната страница на община Кнежа и на информационното табло в сградата на 26.04.2016 г., като за тази цел ще бъде изготвен списък с класираният и некласираните кандидати. Комисията за извършване на подбор ще изготви протокол с крайния резултат от подбора, който ще бъде съгласуван с Кмета на община Кнежа. С избраният кандидат ще се сключи договор по реда на ЗОП.

Процедура - психолог

Приложения 1. от” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”... - Текуща страница
 2. Топъл Обяд 2021-2027г.
 3. Детски кът в Община Кнежа отвори врати
 4. Обява за подбор на безработни лица за назначаване на трудови договори за полагане на почасови или целодневни грижи за деца до 12-годишна възраст.
 5. Проект: \"Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа\"
 6. Улично осветление
 7. Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа
 8. Детски кът в Община Кнежа
 9. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 10. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 11. Процедури за подбор
 12. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 13. Информация за дарение
 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.
 16. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 17. Документи за кандидатстване
 18. Програма РОМАКТ
 19. Списък на одобрените кандитати
 20. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 21. Покана за изразяване на интерес.
 22. Край на ремонтните дейности
 23. Първа копка
 24. Първа копка
 25. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 26. COVID-19-Дарение
 27. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 28. Осигуряване на топъл обяд
 29. Проект „Приеми ме 2015“
 30. "Процедура Независим живот"
 31. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 32. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 33. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 34. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 35. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 36. Стартира приемане на заявления