Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Често Задавани Въпроси

Дата на публикуване: 17.08.2020 10:52

 

 1. 1. Как мога да проверя по електронен път информацията за дължими данъци и такси към Община Кнежа?

Отговор: Електронната справка за задължения и плащания е достъпна на сайта на Община Кнежа на следния линк - https://mdt.kneja.acstre.com/OnlineReportWSClient/

 1. Как мога да заявя по електронен път издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ?

Отговор: Порталът за електронни административни услуги на Община Кнежа е достъпен на следния линк – https://auslugi.com/public/home/knezha/index

 1. Къде мога да проверя графика за събиране на отпадъци?

Отговор: Информацията е достъпна в секция Новини и Актуална Инфромация на следния линк – https://kneja.acstre.com/section-156-content.html

 1. Какъв е редът за записване за среща с кмета на Община Кнежа, заместник-кметовете и секретаря на Община Кнежа?

Отговор: Записването се извършва в ЦАО, на ул. „Марин Боев“ № 69, телефон 09132/7136 или 09132/7425.

 1.  На какъв адрес се намира деловодството на Община Кнежа и какво е работното му време?

Отговор: Центърът за административно обслужване се намира на адрес гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69, етаж 1. Работното време е понеделник-петък от 08:30 часа до 17:00 часа (без прекъсване).

 1. Какво е необходимо за бракуване на МПС?

Отговор:Необходимо е да донесете удостоверение за дерегистрация, след като сте го бракували в КАТ Плевен. Данък МПС дължите до месеца в който е бракуван автомобила.

 1. Какво да направя при продажба на МПС?

Отговор: Трябва да предоставите копие от договора за продажба на МПС.

8. Какво да направя при покупка на МПС?

Отговор: Трябва да предоставите копие от договора за покупка, копие на големия талон от КАТ, да попълните декларация по чл.54, да се представи квитанция за платен местен данък – 3 %. Образец на декларацията ще получите на място.

9. Как да получа удостоверение за семейно положение?

Отговор: Удостоверение за семейно положение можете да получите от всяка община в България. За това е необходимо да се попълни искане за издаване на удостоверение.

 1. Как да получа многоезично извлечение от акт за граждански брак?

Отговор: За да получите многоезичен акт за брак е необходимо заявление от Вас и лична карта. Ако това не Ви е възможно, може да упълномощите лице.

 1. Какви документи са необходими за промяна на настоящ/постоянен адрес?

Отговор: За да си направите адресна регистрация на територията на община Кнежа е необходимо собственикът на имота (ако не е собственост) да подпише декларация за съгласие за регистрацията Ви.

 1. Какво е подробен устройствен план?

Отговор: Подробните устройствени планове /ПУП/ определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделнитепоземлени имоти.
Предвижданията на ПУП са задължителни и трябва да се съобразим с тях при започване на строителство.

 1. Какво е виза? Кога и защо е необходима?

Отговор: Виза се издава от Главния архитект на общината и представлява копие/ извадка от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти. Визата е необходима за започване на проектиране. Изключение правят обектите на техническата инфраструктура, за които не се издава виза за проектиране.

 1. Как да си взема предписание /виза/ за изработване на подробен  устройствен план?

Отговор: За получаване на предписание /виза/ за изработване на подробен устройствен план е необходимо да се подаде заявление за извършване на градоустройствено проектиране, придружено с копие на документи за собственост, при необходимост удостоверения за наследници, копие от актуална скица от Агенцията по кадастър и задание на възложителя.

 1. Искам да започна строителство. С какви документи трябва да разполагам?

Отговор: Строителството се извършва, само ако е разрешено, съгласно закона за устройство на територията. Когато става въпрос за обект, който има характеристиките на строеж, е необходимо да бъде издадено разрешение за строеж от Главния архитект на общината. Не са строежи преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности като: павилиони, кабини, маси и др. Сред строежите не попадат рекламите, информационните и монументално- декоративните елементи а също и елементите на градското обзавеждане- спирки на масовия градски транспорт, скамейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други подобни, които не са трайно свързани с терена. За тези обекти се издава разрешение за монтиране. За издаване на разрешение за строеж е необходимо да се подаде заявление, придружено от квитанция за платена такса и одобрен инвестиционен проект.

 1. С какви документи трябва да разполагам , за да получа разрешение за строеж? Мога ли да получа разрешение за строеж без да разполагам с инвестиционен проект?

Отговор: Разрешението за строеж се издава въз основа на одобрен инвестиционен проект.
За следните обекти може да се издаде разрешение за строеж без инвестиционни проекти:

- стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежи от допълващото застрояване;
- монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност;
- басейни с обем до 100 куб.м в оградени поземлени имоти;
- подпорни стени с височина от 1,20м до 2,00м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
- плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част 0,60м до 2,20м;
- временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, открити обекти за спортни дейности и площадки за игра, преместваеми обекти;
- монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/ или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30kW,
включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в собствените им поземлени имоти.

 1. Какво представлява инвестиционния проект?

Отговор: Инвестиционен проект е проект, който е предназначен за строителство на обекти. Инвестиционните проекти могат да се възлагат и изработват във фази “ идеен проект”, “ технически проект” и/ или “работен проект”. Обхватът съдържанието се определят от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти.
В зависимост от обекта, инвестиционните проекти могат да включват следните части:

-Архитектурна
- интериор и обзавеждане
- конструктивна
- водоснабдяване и канализация
- електрическа
- топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация
- енергийна ефективност
- газоснабдяване
- геодезическа
- паркоустрояване и благоустрояване
- част технологична
- част пожарна безопасност
- план по безопасност и здраве
- част организация и безопасност на движението
- част план за управление на строителните отпадъци
- обща обяснителна записка
- генерален план
- сметна документация
- консервация, реставрация и експониране на недвижимите културни ценност
- земна основа

 1. Какъв е реда за одобряване и съгласуване на инвестиционен проект /проект за строителство на сграда или подземни комуникации/ ?

Отговор: След като за инвестиционните проекти е извършена предварителна оценка за съответствие /с приемане от общински експертен съвет по устройство на територията или комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма-консултант/, те се съгласуват и одобряват от главния архитект и са основание за издаване на разрешение за строеж. За одобряване и съгласуване на инвестиционните проекти се подава заявление,
придружено с проектите по всички части и изготвената оценка за съответствие.

 1. Имам разрешение за строеж, но не съм започнал строителство. В сила ли е разрешението за строеж и до кога?

Отговор: Разрешението за строеж губи правно действие, когато:

-в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството;
-в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите;
-в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е
завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обекти I и II категория, за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с първостепенно общинско значение.

Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж в 3- месечен срок след изтичане на съответния срок на валидност. Разрешението за строеж може да се презаверява само веднъж - за подновяване на срока за започване на строежа или за подновяване на срока за завършване на строежа. Одобреният инвестиционен проект губи правно действие, ако разрешението за строеж не бъде презаверено, както и когато презавереното разрешение за строеж е загубило правно действие.

 1. Къде може да бъде получен изготвения документ?

Отговор: По Ваш избор: на мястото, в което е подадено заявлението, по пощата или по куриер, на посочен от Вас адрес и за Ваша сметка.

 1. Какво е необходимо за заявяване на услуга по електронен път?

Отговор: При ползване на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги - квалифициран електронен подпис (КЕП) при ползване на електронни услуги от сайта на Община Кнежа - КЕП или облачен КЕП, или ПИК на НАП