Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Обществени поръчки

15.11.2013 г. „Извършване на функционален анализ в Община Кнежа“ по проект „Подобряване на организацията и управлението на общинската администрация на Община Кнежа“, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.1-07, Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Приоритетна ос: І „Добро управление”, ОП „Административен капацитет“, одобрен за финансиране с договор № 13-11-5 от 25.09.2013год.


21.11.2013г. - Разяснение

25.11.2013г. - Разяснение

Публична покана с уникален номер 9022367

Документация за участие

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?