Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Проект "Повишаване на професионалната квалификацията на служителите на Община Кнежа"
26.08.2013г.


01.10.2013г.


На 31.03.2014 г. в град Кнежа се проведе финална пресконференция, организирана в рамките на проект „Повишаване на професионалната квалификацията на служителите на община Кнежа”, финансиран по Оперативна програма «Административен капацитет», Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, договор № А12-22-91/01.04.2013г.  Събитието е последно от предвидените за реализация дейности по проекта, които имат за основна цел повишаване квалификацията на човешките ресурси и подобряване на професионалната компетентност в администрацията на община Кнежа, чрез провеждането на обучения.
Ръководителят на проекта г-жа Наталия Христова – секретар на община Кнежа представи пред участниците постигнатите цели на проекта, какви  специализирани обучения  са  проведени, изпълнените индикатори  за подобряване на ключовите компетенции, обвързани с дейността на служителите от общинска администрация и повишаването на квалификацията и професионализма на експертите. Стана ясно, че заложените обучения  имат пряко въздействие върху качеството на извършената работа, по-доброто и модерно обслужване на гражданите, по-добра среда за развитие на бизнеса и  за реализиране на проектни идеи.
След това присъстващите бяха детайлно запознати с конкретните дейности, които са били изпълнени през изминалите 12 месеца, както и с постигнатите резултати от тяхната реализация. На всички присъстващи бяха раздадени рекламни брошури,тениски  и еко тефтери с логото на проекта.
Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?