Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Профил на купувача

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на нов /неупотребяван/ лек автомобил за нуждите на Община Кнежа“, във връзка с обява изх. № 0400-7/21.01.2020 г.
21.01.2020

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги на община Кнежа през 2020 г.” в четири обособени позиции, във връзка с обява изх. № 0400-226/10.12.2019 г.
30.12.2019

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“ по договор № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020, № в РОП: 00672-2019-0003
07.11.2019

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ДО УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. С 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” с уникален № 00672-2019-0004
16.09.2019

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ДО ОБЕКТИ НА ОБЩИНА КНЕЖА И ВКЛЮЧВАНЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА "; № в РОП: 00672-2017-0005
02.07.2019

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на уличната мрежа на гр.Кнежа, включваща асфалтиране, след завършени ремонти на канализационната система – втори етап“
04.06.2019

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?