Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Профил на купувача

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Реновиране фасадата на административната сграда на Община Кнежа", във връзка с обява изх. № 0400-39/ 24.03.2020 г.
24.03.2020


Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Детска планета“, находящ се на ул. „Христо Ботев“ №10, УПИ I-155, кв. 31 по РП на с. Бреница, Община Кнежа“, във връзка с обява изх. № 0400-31/17.03.2020 г.
17.03.2020
17.03.2020г.

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Детска планета“, находящ се на ул. „Христо Ботев“ №10, УПИ I-155, кв. 31 по РП на с. Бреница, Община Кнежа“, във връзка с обява изх. № 0400-31/17.03.2020 г.

Указания за подготовка на офертите и методика за оценка

Обява №0400-31 от 17.03.2020г.

Техническа спецификация

Договор за СМР - проект

Образци за попълване

Проектна документация

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП с предмет: Периодично зареждане с горива на МПС – собственост на община Кнежа с две обособени позиции:
06.02.2020
06.02.2020 г.

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП с предмет: Периодично зареждане с горива на МПС – собственост на община Кнежа с две обособени позиции:
Обособена позиция 1: На бензиностанции на територията на гр. Кнежа
Обособена позиция 2: На бензиностанции извън територията на гр. Кнежа, уникален № 00672-2020-0001

Решение №54 от 06.02.2020г.

Спецификация за позиция №1

Спецификация за позиция №2

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на нов /неупотребяван/ лек автомобил за нуждите на Община Кнежа“, във връзка с обява изх. № 0400-7/21.01.2020 г.
04.02.2020

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги на община Кнежа през 2020 г.” в четири обособени позиции, във връзка с обява изх. № 0400-226/10.12.2019 г.
29.01.2020

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?