Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Профил на купувача

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ДО ОБЕКТИ НА ОБЩИНА КНЕЖА И ВКЛЮЧВАНЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА", Уникален № 00672-2020-0003
02.07.2020

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Асфалтиране на улици от капиталовата програма на община Кнежа за 2020 г.“, във връзка с обява изх. № 0400-73/ 12.06.2020 г.
25.06.2020

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на спортните игрища в ОУ "Васил Левски", гр. Кнежа и ОУ "Отец Паисий", гр. Кнежа“, във връзка с обява изх. № 0400-72/ 12.06.2020 г.
25.06.2020

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Реновиране фасадата на административната сграда на Община Кнежа", във връзка с обява изх. № 0400-39/ 24.03.2020 г.
10.06.2020

Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност „ Основни и довършителни работи”, с код по СППОО: 5820801, за придобиване на „първа» квалификационна степен”, въз основа на подписано по Проект „Красива България” за 2020 г. споразумение с МТСП
09.06.2020


Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?