Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
„Подобряване на организацията и управлението на общинската администрация на Община Кнежа”

Напредък по проект

„Подобряване на организацията и управлението на общинската администрация на Община Кнежа”

 

 

            В изпълнението на проект „Подобряване на организацията и управлението на общинската администрация на Община Кнежа”,  по Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-11-5 от 25.09.2013 г., сключен между Община Кнежа и Министерство на финансите – Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет”, през м.март 2014 г. се проведоха кръгла маса и обучение на служителите от общинска администрация, свързани с извършването на функционален анализ на община Кнежа. Кръглата маса се проведе на 10 март с цел обсъждане на препоръките за подобряване на дейността и на Плана за действие, представени от Изпълнителя – „Анализи 2013” ДЗЗД. Участие взеха представители на ръководни длъжности в общината, екипа за управление на проекта и други отговорни служители. Участниците бяха предварително запознати с проекта на доклада за извършена работа по функционалния анализ и на обсъждането екипът, провел анализа,представи основните констатации, областите и предложенията за подобрение, както и плана за действие за тяхното изпълнение. Обсъждането на проекто-доклада на проведената кръгла маса беше предпоставка за изготвяне на добър и полезен окончателен доклад, включващ изразените мнения, направените препоръки и предложенията за подобрения.

Обучението е последното мероприятие, заложено в дейност 8 по проекта и се проведе на 13 март. В него участие взеха голям брой общински служители, като целта беше не само да бъдат информирани, но и да оценят въздействието на промените, свързани с дейността на структурата, в която те работят. Обучението беше фокусирано да запознае участниците с променените и нови дейности и бе предпоставка за придобиване на знания, от които ще произтекат правилни действия в ежедневната работа на администрацията.

С провеждането на тези две мероприятия всъщност приключи дейността си Изпълнителя, с който бе сключен договор за извършване на функционален анализ на общинска администрация Кнежа.На лице е изготвен Доклад за проведен функционален анализ в общинска администрация Кнежа, обхващащ анализ на текущото състояние на администрацията –релевантност, ефективност и ефикасност, области и предложения за подобрения,система за мониторинг на изпълнението и приложенията към Доклада. Изпълнителят представи проект на актуализиран устройствен правилник на община Кнежа, а като продължение на направените предложения за подобрения от проведения функционален анализ произлезе актуализация на 5 броя вътрешни правила.

Проектните дейности продължават. Предстои актуализиране на съществуващи вътрешни административни документи, с които служителите работят – 10 броя. Участие в това ще вземат общинските служители, определени в екипа за извършване на функционалния анализ от страна на общината – ръководители и експерти.

            Проект„Подобряване на организацията и управлението на общинската администрация на Община Кнежа” се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.15.07.2014г.


 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА КНЕЖА”

 

 

            Във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на организацията и управлението на общинската администрация на Община Кнежа”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-11-5 от 25.09.2013 г., сключен между Община Кнежа и Министерство на финансите – Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет”, на 14 юли 2014 г. се проведе заключителната пресконференция за представяне на постигнатите цели и резултати по проекта. На мероприятието присъстваха представители на няколко регионални и местни медии, експерти от общинска администрация Кнежа, общински съветници и граждани. По повод приключването на проекта презентация изнесе г-жа Ковачева – представител на фирмата изпълнителна организацията на мероприятия и на информация и публичност. Тя запозна присъстващите със същността на проекта и изпълнените дейности, какво е постигнато и какъв е ефекта от това. Акцентира се върху проведения Функционален анализ на общинската администрация на община Кнежа. Отчетени бяха извършените взаимосвързани дейности – анализ на текущото състояние на административната структура по отношение на релевантността на функциите, на ефективността и на ефикасността от дейността; идентифициране на области за подобрения въз основа на констатациите и изводите от анализа на текущото състояние; формулиране на конкретни препоръки за подобрение на съответните идентифицирани области.

В резултат на всестранния анализ се въведе по-добро управление, чрез оптимизиране на функциите и структурата на общинската администрация, подобриха се работните процеси, повиши се ефективността и ефикасността на администрацията, въведоха се нови и актуализирани вътрешни нормативни и административни документи. Днес,след приключване на дейностите по проекта Община Кнежа има актуализиран устройствен правилник, 5 броя актуализирани вътрешни правила, разработена система за мониторинг, изградена единна система за полагане на целите и отчетността на всички нива в администрацията.

            Проект„Подобряване на организацията и управлението на общинската администрация на Община Кнежа” се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?