Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Проект: Патронажна грижа

Дата на публикуване: 16.12.2020 13:29

Обява за стартиране на проект ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Кнежа“

 

Община Кнежа има удоволствието да обяви, че от 01.07.19 г. стартира проект  № BG05M9OP001-2.040-0081 ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Кнежа“, в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0081-C01 на стойност 101 082 лв.,   финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Средствата ще се използват за предоставяне на двучасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги /патронажна грижа/ на нуждаещи се възрастни хора и лица с тежки увреждания. Ще се осигури 12 месечна заетост на 11 специалисти по социални дейности /домашни помощници/, 1 медицинска сестра, 1 рехабилитатор и психолог, който ще предоставя на потребителите психологическа подкрепа и консултиране при необходимост.

Дейностите по проекта са насочени към нуждаещите се хора на територията на град Кнежа и прилежащите села.  Патронажната грижа включва пакет от здравни и  социални мобилни услуги в подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, които живеят в домашна среда. Проекта предвижда разнообразни социални, медицински, административни, битови дейности, както и дейности, насочени към подобряване на качеството на живот на лица с увреждания и лица над 65 г., както и психологическа подкрепа, в зависимост от конкретното състояние и ограничения на индивида.

Услугите се предоставят почасово или по заявка/ситуация на риск на 50 потребители, които са информирани и съгласни да участват в оценка на потребностите им и в планиране на подкрепата. Предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социално услуги ще се осъществява съобразно разработената от Министерство на здравеопазването програма/методика/ за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата в рамките на компонент 1 по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.

Продължителността на проекта е 14 месеца, първите 2 от които са за подготовка, информация, подбор на потребители и персонал и обучение на персонала, който ще предоставя патронажните грижи.

Обява за събиране на заявления от кандидат-потребители за ползване на мобилни интегрирани здравно-социални услуги /Патронажна грижа/

Приложение №1 - заявление
за ползване на здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Кнежа по Договор № BG05M9OP001-2.040-0081

Приложение №2 - Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни