Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Обява за удължаване на „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“

Дата на публикуване: 15.02.2021 17:04

 

 

 

 

ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА КНЕЖА СЕ УДЪЛЖАВА

 

 

             

            В условията на извънредна епидемична обстановка и с цел осигуряване на достъп до услуги за преодоляване на последиците от COVID-19, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. даде възможност да се удължи предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги в Община Кнежа.

В тази връзка и след подадено искане от страна на Община Кнежа като директен бенефициент по Процедура № BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ е удължен с 6 месеца срока на Договор № BG05M9OP001-2.103-0026-C01 за изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Кнежа”. Така, услугите ще продължат да се предоставят до 02.03.2021 г. Увеличен е и бюджета на проекта, като за периода от 02.09.2020 г. до 02.03.2021 г. за предоставяне на патронажна грижа ще се инвестират още 50 541,12 лв.

            Почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете ще продължат да получават 46 нуждаещи се лица от всички населени места на територията на Община Кнежа, за които ще се грижат 9 домашни помощници, 1 медицинска сестра, 1 рехабилитатор и 1 психолог.

            Дейността ще усъвършенства и подобри достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от включване в институционален тип грижи. Патронажната грижа ще допринесе за разширяване на социалните услуги, предоставяни в общността и за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства.

 

 

 

 

Галя Шугльова

Ръководител на проекта