Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Обявления

Заповед №35 - одобрено изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване
12.11.2019

Заповед №34 - одобрено изменение на подробен устройствен план - план за регулация
12.11.2019Община Кнежа обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в Община Кнежа
30.10.2019

Община Кнежа обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в Община Кнежа при следните условия:

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Кнежа на основание чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 584/29.10.2019 г. на ВрИД Кмет на Община Кнежа,

 

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР на двама външни членове на одитния комитет в Община Кнежа при следните условия:

 

  1. Място на изпълнение на дейността: Община Кнежа, ул. „Марин Боев” № 69.

 

  1. Кратко описание на дейността на одитния комитет:

Съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишни планове за дейността по вътрешен одит; разглежда и приема с решение годишния доклад за дейността по вътрешен одит. Наблюдава процесите на финансово отчитане в организацията с цел да оцени тяхното функциониране и да осигури навременното им актуализиране при промени в условията. Наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията, като дава становища, включително по годишния доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и др.

 

  1. Изисквания към кандидатите:

-  Да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;

- Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

-  Да не участват в повече от два одитни комитета.

 

  1. Начин на провеждане на подбора: по документи и интервю.

 

  1. Необходими документи за участие в подбора:
  • Заявление за участие по образец съгласно Приложение № 1;
  • Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;
  • Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
  • Декларация за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор съгласно Приложение № 2;

- Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния и външен одит – по преценка на кандидата.

 

Документите, които са по образец, могат да бъдат изтеглени от Интернет страницата на Община Кнежа: https://kneja.acstre.com

 

 

  1. Начин на кандидатстване

Комплектът с документи се подава лично или чрез упълномощено лице в деловодството на Община Кнежа, на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 69 в срок до 17.00 часа на 13.11.2019 г.

 

До участие в подбора ще се допускат кандидати, които са представили всички документи в определения срок.

 

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол. Същият ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Кнежа.

 

На допуснатите кандидати ще бъдат изпратени покани за явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.

 

Приложения:

Заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет /Приложение 1/

Декларация за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор /Приложение 2/

 

Лице, телефон за контакти и допълнителна информация: Петя Писъшка – главен вътрешен одитор, тел. 09132 7997, е-mail: p.pisashka@abv.bg

 

.Избори
Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?