Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Ремонт на ПГЗ "Стефан Цанов"

/assets/uploaded_images/header - Remont St Tsanov.png

ОБЩИНА КНЕЖА ЩЕ ПОЛУЧИ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕМОНТ НА ПГЗ „СТЕФАН ЦАНОВ“

 

 

            На 14.12.2016 г. Кметът на Община Кнежа – г-н Илийчо Лачовски подписа Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 299 678 лв. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът предвижда извършване на ремонт, подобряване на енергийната ефективност и модернизация на учебната сграда на ПГЗ „Стефан Цанов“-гр.Кнежа. Дейностите по проекта ще се изпълняват в продължение на 24 месеца, в които ще бъде извършено проектирането на строително-ремонтните работи, тяхното изпълнение и доставката и монтажа на оборудване и обзавеждане на класните стаи и учебните кабинети в училището. Основната цел, която община Кнежа си е поставила при изпълнение на проекта е подобряване на образователната среда за осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение.

 Очакваните резултати след изпълнението на проекта са подобрена енергийна ефективност в сградата на училището за постигане на оптимална икономия на енергия, осигурена достъпна среда за хора с увреждания, осигурена на пълноценна интеграция  и социализация на учениците от различните малцинствени групи, както и подобрена материално-техническата база в училището. По този начин ще се постигне цялостна модернизация на образователната инфраструктура, което е в съответствие с приоритетите на ОП „Региони в растеж“. Проектът е от изключителна важност за община Кнежа и неговото изпълнение ще доведе до подобряване на образователната среда в ПГЗ „Стефан Цанов“, превръщайки го в привлекателно място за висококачествено обучение и развитие на професионалното образование в региона.

/assets/uploaded_images/footer - Remont St Tsanov.png


Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?