Защита на лични данни

Виртуална Разходка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г.

Дата на публикуване: 15.12.2020 13:41
BG05M9OP001-2.010-0302-C01
 ПРОЕКТ „Създаване на социално предприятие
"Шивашки цех" в Община Кнежа“


02.07.2018г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

 

С тържествен водосвет открихме общинското социалното предприятие „Шивашки цех”, създадено по проект на Община Кнежа, по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

 


 

Шивашкият цех се намира в сградата на МУЦТПО към Стара гимназия – гр. Кнежа, където е извършен ремонт и е закупено необходимото оборудване за три помещения – офис, склад и производствена зала. В предприятието ще се шие спален и кухненски текстил за нуждите на общинските детски заведения, болница, дневен център, общински комплекс за социални услуги  и др.

Проектът осигурява заетост на общо 19 работници от различни целеви групи: безработни младежи, безработни  над 50-годишна възраст, безработни лица с основно или средно образование, продължително безработни и др. На тях ще бъде подсигурена 18-месечна заетост, обучение, професионална квалификация, както и възможност да продължат кариерното си развитие и след това.

С изпълнението на проекта ще улесним достъпа до заетост и ще бъде осигурена подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 


 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 02.07.2018г. - Текуща страница
 2. Фонд \"Социална закрила\"
 3. Лесни градове 2.0 – Европейски достъпни устойчиви млади градове II
 4. Проект „Укрепване на общинския капацитет в областта на социалните услуги в Община Кнежа”
 5. Проект: Грижа в дома в Община Кнежа
 6. Проект: „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Кнежа чрез обновяване на системата за улично осветление в град Кнежа“.
 7. Топъл Обяд 2021-2027г.
 8. Проект: \"Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Кнежа\"
 9. Улично осветление
 10. Обновен градски площад и нов фонтан красят центъра на град Кнежа
 11. Детски кът в Община Кнежа
 12. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 13. Напредък по изпълнението на проект по схема „Независим живот“
 14. Процедури за подбор
 15. ФОНДЪТ ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ НА ПРОГРАМА РОМАКТ ПОДПОМОГНА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА КНЕЖА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
 16. Информация за дарение
 17. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ - 26.04.2018г.
 18. Стартира прием на заявления за здравен консултант
 19. Документи за кандидатстване
 20. Програма РОМАКТ
 21. Списък на одобрените кандитати
 22. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище
 23. Покана за изразяване на интерес.
 24. Край на ремонтните дейности
 25. Първа копка
 26. Първа копка
 27. Стартира прием на заявления за лични и социални асистенти
 28. COVID-19-Дарение
 29. Ремонт на ПГЗ \\"Стефан Цанов"
 30. Осигуряване на топъл обяд
 31. Проект „Приеми ме 2015“
 32. "Процедура Независим живот"
 33. Частичен прием на заявления за лични и социални асистенти за с.Еница
 34. Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"
 35. Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
 36. Проект „Създаване на социално предприятие \\"Шивашки цех\\" в Община Кнежа“
 37. Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни услуги в домашна среда“
 38. Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 39. Стартира приемане на заявления