Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Климат и релеф

Дата на публикуване: 21.02.2014 16:08

К Л И М А Т     И    Р Е Л Е Ф

 

           Община Кнежа  е разположена в Северозападна България  на30 км. южно от р.Дунав,  в равнината между  р.Искър – на изток, р.Скът – на запад и Предбалкана – на юг.  Община Кнежа се простира на  площ  от 317 812 дка. През землището на град  Кнежа протича малката река Гостиля. Общината включва четири населени места –град Кнежа  и  селата Бреница, Еница и Лазарово. На запад граничи с  община Бяла Слатина, на север с община Оряхово, на изток с община Искър, на юг с община Червен Бряг. По-голямата част от терена има надморска височина от 100 до 200 м. а само в долината на р.Искър тя се движи от 0 до 100 м. Абсолютната височина надморското равнище за град Кнежа е 62 метра.

 

                   Община   Кнежа   попада  в  умерено-континенталната   климатична  подобласт   към    Европейско    

            континенталната   климатична област.     Континенталният   характер    на  Климата   е    много   добре   

            изразен.   Зимата   тук  е  най-студена  в  сравнение  с   всички  останали низини в страната,    а  лятото  

             горещо.     Високата   годишна   амплитуда     на     температурата    е   показател    за   силно изразения    

            континентален характер на климата.

 

топографска характеристика;

 

     Топографската  повърхност по-цялата  община е слабо  наклонена на североизток. В близост до източната граница на района минава р.Искър. Тя образува подлъжна, асиметрична долина, чийто десни брегове са стръмни и високи, а левите полегати. Равнинният и слабо хълмист характер на релефа позволява много добре да се развива  селското стопанство.