Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Горски фонд

Дата на публикуване: 24.12.2011 16:11

Г О Р СК И     Ф О Н Д

    Към момента Община Кнежа  има изготвено Задание за изработване на горскостопански план на имотите  -общинска собственост , притежаващи характеристиката по смисъла на чл. 2 от Закона за горите на територията на Община Кнежа.

 

Заданието за изработването на горскостопанския план за горскитетеритори и на община Кнежа и плана за дейностите по опазване на горите на общината от пожари е изготвено съгласно Наредба № 6 от 05.02.2004 г. на МЗГ за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловно стопанските райони в Република България и на Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите.

Основание за изработването на настоящото задание е Договор № 212 /19.12.2012 г. и допълнителното споразумение към него, между община Кнежа и фирма ”Пролес-инженеринг” -ООД - гр.София.

Инвентаризацията на горските територии на община Кнежа ще се извърши в границите на общината т.е. в землищата на селата Бреница, Еница, Лазарово и гр. Кнежа.  Предвидена е за лятото на2014 г.,заедно с инвентаризацията на всички горски територии, независимо от собствеността, в обхвата на ТП „ДГС Плевен“. Разходите по горската инвентаризацията се поемат от ИАГ, докато горскостопанския план се заплаща от инвеститора община Кнежа.

Следователно предмет на настоящето задание е само  горскостопанския план на всички устроени досега горски територии – общинска собственост, както и новоустроените и самозалесени гори в общински земеделски територии, собственост на Община Кнежа- Плевенска област.

Горските територии, предмет на горската инвентаризация и горскостопанския план ще бъдат всички устроени и неустроени до сега гори над 1декар, съгласно чл.2 от Закона за горите, възстановени на община Кнежа по реда на ЗВСГЗГФ, по решения на Общинска служба „Земеделие“ – гр. Кнежа или на съдебни решения.