Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Здравно обслужване

Дата на публикуване: 11.01.2012 07:14
Здравно обслужване

„МБАЛ-Кнежа ЕООД е създадена през 1964 година като градска болница със 75 легла. През 1968 година болницата се разраства в районна болница, а през 1988 година е преименувана в общинска болница. На 24.09.2000г. е регистрирана като „Многопрофилна болница за активно лечение-Кнежа” ЕООД с Решение № 1798/25.09.2000г. на Врачански окръжен съд по ФД 10/2000г. Болницата е със седалище и адрес на управление гр. Кнежа, ул.Марин Боев 4. Дружеството е със 100 % общинско участие.

В лечебното заведение се осъществяват следните дейности – диагностика и лечение на остри заболявания, родилна помощ, рехабилитация, диспансеризация, диагностика и консултации, поискани от лекар по следните основни и/или профилни специалности: вътрешни болести, кардиология, педиатрия, неонатология, акушерство и гинекология, нервни болести, анестезиология и интензивно лечение, физикална и рехабилитационна медицина, образна диагностика, клинична лаборатория.

“МБАЛ - Кнежа” ЕООД е изградена от три функционално обособени блока съгласно изискванията на Наредба  49/18.10.2010г. на МЗ, както следва:

 • Консултативно-диагностичен блок;
 • Стационарен блок;
 • Административно-стопански блок.

            “МБАЛ - Кнежа” ЕООД се състои от приемно – консултативни кабинети, диагностични кабинети, медико–диагностична лаборатория, отделения с легла и звена за административни, стопански и обслужващи дейности.

 Консултативно – диагностичният блок (КДБ) на “МБАЛ - Кнежа” ЕООД се състои от приемно – консултативни кабинети, медико–диагностична клинична лаборатория, отделение за образна диагностика, диагностични и други кабинети.

            Приемно – консултативните кабинети са разположени на първия етаж, в непосредствена близост до стационарния блок и са с обособени и обозначени зони за прием на пациенти по спешност, за хоспитализация и за външни консултации.

 

І.         Консултативно – диагностичният блок  включва:

1.         Приемно – консултативни кабинети (ПКК):

·           ПКК по детски болести;

·           ПКК по нервни болести;

·           ПКК по вътрешни болести;

·           ПКК по акушерство и гинекология;

·           ПКК по  ФРМ

2.          Диагностични и други кабинети :

А) кабинет за  функционални изследвания и  диагностика;

·           ЕКГ кабинет и кабинет за велоергометрия

·           ЕМГ кабинет

·           кабинет за ФИД;

            Б) кабинет за ендоскопска диагностика

3.         Медико - диагностични лаборатория: 2 ниво на компетентност                

·           Медико – диагностична клинична лаборатория

 

Клиничната лаборатория е с ръководител Д-р Станислава Найденова със специалност „Клинична лаборатория”. В структурата работят общо двама лекари и пет Клинични лаборанта.

 

4.         Отделение за образна диагностика: 1 ниво  на компетентност               

·           кабинети за конвенционална рентгенова диагностика;

·           кабинет за КТ.

·           Кабинет ехографска диагностика и доплерова сонография;

 

Отделението е без легла, с ръководител д-р Румен Кунов със специалност „Образна диагностика”. В структурата работят общо двама лекари и един рентгенов лаборант

 

5.          Болнична аптека

 

Стационарният блок на “МБАЛ - Кнежа” ЕООД се състои от отделения с легла, изпълняващи болнична помощ.

ІІ. Стационарен блок  включващ:

 

6. Отделение по Педиатрия                                  

             Първо ниво на компетентност                                                           12 легла

 •      Стая за  интензивно лечение и наблюдение на тежко болни пациенти

 

Отделението е с ръководител Д-р Цветанка Доровска със специалност „Педиатрия” и „Неонатология”, работят общо четирима лекари и шест медицински сестри.

 

7. Отделение по акушерство и гинекология 

             Първо ниво на компетентност                                                           15 легла                                                                                                           

7.1. Родилен блок ,включващ:

·           Кабинет за определяне тежестта на състоянието и  санитарен пропуск ;

·           Изолатор;

·           Зала за облекчаване на болката (предродилна) ;

·           Родилна зала:

- Септична родилна зала ;

- Асептична родилна зала ;

·           Стая за наблюдение и лечение след раждане ;

 

Отделението е с ръководител д-р Владимир Пресолски със специалност „Акушерство и гинекология”, работят общо трима лекари и шест акушерки.

 

7.2 Операционен блок , включващ:

·           Операционни зали за акушеро-гинекологични операции  -2 броя

o  Септична операционна зала

o  Асептична операционна зала.

o  Място за провеждане на предоперативна анестезия

В отделението работят двама лекари със специалност „Анастезиология и интензивно лечение”.

       

8.   Отделение по вътрешни болести 

             Първо ниво на компетентност                                                           15 легла

 • Стая за  интензивно лечение и наблюдение на тежко болни пациенти

 

Отделението е с ръководител д-р Бистра Бойчева със специалност „Вътрешни болести” и „Кардиология”, работят трима лекари и шест медицински сестри.

 

9. Отделение по Нервни болести     

             Първо ниво на компетентност                                                           15 легла

 • Стая за  интензивно лечение и наблюдение на тежко болни пациенти

 

Отделението е с ръководител Д-р Георги Дудушки със специалност „Неврология” и „Доплерова сонография”, работят общо 3 лекари и 6 медицински сестри.

 

10. Отделение  по физикална и рехабилитационна медицина 

            Второ ниво на компетентност                                                 7 легла

 • Секция по Електролечение
 • Секции по Термотерапия и  Криотерапия
 • Секция по Кинезитерапия
 • Секция по Аерозолотерапия
 • Приемен кабинет към отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

 

Отделението е открито в началото на 2012 година с ръководител д-р Даниела Кожухарова,  работят общо двама лекари, три рехабилитаторки и две медицински сестри.

 

        11. Отделение за долекуване, продължително лечение и рехабилитация                                                                                                                           10 легла

 • Вътрешни болести                                                                                 5 легла
 • Нервни болести                                                                           2 легла
 • Физикална и рехабилитационна медицина                                    3 легла

 

Административните, стопанските и обслужващите звена (образуващи Административно–стопанският блок – АСБ) са тези, които не участват пряко в диагностично – лечебната дейност на “МБАЛ - Кнежа” ЕООД и осъществяват административна, стопанска и обслужваща дейност.

 

ІІІ.      Административно – стопански блок, включващ :

1. Отдел  „Финансово-счетоводен”

o   Главен счетоводител;

o   Касиер,счетоводство

o   Отчетник статистическа информация

o   Началник склад

2.Отдел „Човешки ресурси”

3. Отдел “Стопански дейности и поддръжка”:

 • Сектор хранителен ;
 • Сектор пералня
 • Сектор стерилизация
 • Сектор отопление
 • Сектор транспорт
 • Сектор поддръжка
 • Сектор архив
 • Сектор складови помещения,снабдяване

 

За подпомагане на оперативното ръководство на “МБАЛ - Кнежа” ЕООД със Заповед на Прокуриста се изграждат съвети и комисии с консултативни и експертни функции, както следва:

            1.         Медицински съвет;

            2.         Лечебно – контролна комисия;

            3.         Комисия за борба с вътреболничните инфекции;

            4.         Съвет по здравни грижи;

            5.         Комисия по лекарствена политика;

 

През 2013 година „МБАЛ-Кнежа” ЕООД работи по Договор с РЗОК по 37 Клинични пътеки – в сравнение с 2012 година сключените Клинични пътеки са 26 броя. Лечебното заведение е оборудвано с необходимата медицинска апаратура, като през 2013 година бяха закупени и:

1.      Ехограф Chiston                                    1 бр.

2.      12-канален Електрокардиограф        2 бр.

3.      Многофункционален монитор          2 бр.

4.      Електронож                                           1 бр.

5.      Лек автомобил Опел Виваро  1 бр. – автомобила е тип „Микробус” с 9 места и обслужва пациентите на град Кнежа и съседните села.

Общия брой на персонала в Лечебното заведение е 100 човека, като структурата е следната:

1.      Висш медицински персонал:                                          25,5 броя

2.      Полувисш и среден медицински персонал                  39,0 броя

3.      Друг персонал                                                                    35,5 броя      

             

„МБАЛ-Кнежа” ЕООД предлага денонощно, целогодишно медицинско обслужване и осигурява собствен транспорт за пациенти от региона по клинични пътеки. Цел на болницата е да се задоволят изискванията и очакванията на пациентите, да се осигури достъпност, качество и своевременност на здравните услуги при спазване правата на пациентите, съгласно хартата за правата на пациентите.