Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Стопанска дейност

Дата на публикуване: 08.01.2012 22:00
 1. ИЗДАВАНЕ НА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

  1. Заявление по образец
  2. Удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност, издадено от съответния окръжен съд, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението-оригинал или препис.
  3. Справка за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта-по образец съгласно приложение №7 или №8
  4. Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект
  5. Формуляр за определяне на категорията съгласно приложение №9 или 10
  6. Копие от документите за собственост на обекта
  7. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация
  8. Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта.
  9. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник-оригинал.
  10. Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл.55 ал.4 от Закона за туризма.

  СРОК: 60 ДНИ
  ЦЕНА: За издаване на категорийна символика на заведенията за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

  - до 20 места за сядане - 110лв.;
  - от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;
  - от 51 до 150 места за сядане - 500 лв.;
  - от 151 до 300 места за сядане - 750 лв.;
  - над 300 места за сядане - 1100 лв.

  Изтеглете Заявление за категоризиране на заведение за хранене
          Изтеглете Формуляр за категоризиране на заведение за хранене
          Изтеглете Справка за профеионална и езикова квалификация на заведение за хранене
          Изтеглете Заявление за категоризиране на място за настаняване
          Изтеглете Формуляр за категоризиране на място за настаняване
          Изтеглете Справка за профеионална и езикова квалификация на място за настаняване


2. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

1. Искане - по образец

СРОК: 3 ДНИ
ЦЕНА: - за 1 ден - 10 лв.
Изтеглете Искане по образец за услугата


3. ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

1. Искане от превозвача;
2. удостоверение за регистрация;
3. списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства - на хартиен носител;
4. копия от удостоверенията за годност на автомобилите, включени в списъка;
5. копия от удостоверенията "водач на лек таксиметров автомобил" и "психологическа годност" на водачите;
6. удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване.
7. Документ за платена такса

СРОК: 30 ДНИ
ЦЕНА: обикновена /7 дни/ 40 лв. бърза / 3 дни / 60 лв. експресна /1 ден/ 80 лв.
Изтеглете Искане по образец за услугата

4. ИЗДАВАНЕ НА ДРУГИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ УСЛУГИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

1. Искане по образец
2. Документ за платена такса в касата на общината

СРОК: 30 ДНИ
ЦЕНА: 40 лв.
Изтеглете Искане по образец за услугата

5. ЗАВЕРКА НА ДНЕВНИЦИ /РЕГИСТРИ/ ЗА ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

1. Искане - по образец
2. Представяне на регистъра
3. Лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали от МИ

СРОК: 3 ДНИ
ЦЕНА: Обикновена услуга / 7 дни/ 100 лв. Експресна / 1 ден/ 150лв.
Изтеглете Искане по образец за услугата

6. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО В ОБЩИНАТА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

1. Искане - по образец
2. Копие на данъчната регистрация по ЗДП
3. Копие на Булстат
4. Санитарно разрешение – при продажба на хранителни стоки от ХЕИ
5. Документ за платена такса в касата на общината

СРОК: 3 ДНИ
ЦЕНА: Обикновена услуга / 7 дни/ 10 лв. Експресна / 1 ден/ 20лв.
Изтеглете Искане по образец за услугата

7. ИЗДАВАНЕ НА ПРОПУСК ЗА ПРЕМИНАВАНЕ, СПИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

1. Искане - по образец
2. Копие на талона на автомобила.
3. Документ за платена такса в касата на общината

СРОК: 3 ДНИ
ЦЕНА: 10 лева за месец /за не по-малко от три месеца/. Безплатни пропуски за ЧГЧ да ползват собствениците на имоти за личните автомобили .
Изтеглете Искане по образец за услугата

8. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

1. Молба по образец
2. Нотариален акт за собственост на имота или Решение на Общинска служба по земеделие и гори със скици и въвод във владение
3. Удостоверение за наследници
4. Документ за платена такса в касата на общината

СРОК: 14 ДНИ
ЦЕНА: 50 лв.

9. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

1. Заявление по образец
    СРОК: 7 ДНИ
Изтеглете Искане по образец за услугата

10. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИСКАНЕ НА РЕНТНО ПЛАЩАНЕ "БЕЛИ ПЕТНА" ЗА СТОПАНСКАТА 2013-2014Г.

Изтеглете Искане по образец за услугата

11. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИСКАНЕ НА РЕНТНО ПЛАЩАНЕ "БЕЛИ ПЕТНА" ЗА СТОПАНСКАТА 2014-2015Г.

Изтеглете Искане по образец за услугата тук!

12. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИСКАНЕ НА РЕНТНО ПЛАЩАНЕ "БЕЛИ ПЕТНА"

Изтеглете Искане по образец за услугата