Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

Дата на публикуване: 08.07.2019 08:03


 1. е... - Текуща страница
 2. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 3. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 5. Издаване на удостоверение за семейно положение
 6. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 7. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 8. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 9. Издаване на скици за недвижими имоти
 10. Отстраняване на несъответствия между данните в издадени удостоверения за осигурителен доход и осигурителен стаж (УП 2 и УП 3), и данните в регистъра на осигурените лица на Националния осигурителен институт
 11. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
 12. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
 13. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
 14. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
 15. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
 16. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
 17. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 18. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
 19. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
 20. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
 21. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
 22. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
 23. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 24. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
 25. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
 26. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 27. Издаване на виза за проектиране
 28. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 29. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 30. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
 31. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
 32. Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 33. Издаване на разрешение за строеж
 34. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 35. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 36. Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
 37. Одобряване на подробен устройствен план
 38. Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
 39. Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
 40. Издаване на заповед за изземване на имот
 41. Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
 42. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
 43. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
 44. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
 45. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
 46. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
 47. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
 48. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
 49. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 50. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
 51. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 52. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 53. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 54. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
 55. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 56. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
 57. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 58. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 59. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
 60. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
 61. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 62. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 63. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
 64. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
 65. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 66. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 67. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
 68. Припознаване на дете
 69. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 70. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 71. Възстановяване или промяна на име
 72. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
 73. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 74. Промяна в актовете за гражданско състояние
 75. Издаване на удостоверение за наследници
 76. Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
 77. Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
 78. Категоризация на заведения за хранене и развлечение
 79. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
 80. Прекратяване на категория на туристически обект
 81. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
 82. Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
 83. Категоризация на места за настаняване
 84. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
 85. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
 86. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране
 87. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии
 88. Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
 89. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
 90. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
 91. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
 92. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
 93. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
 94. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
 95. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
 96. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
 97. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
 98. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
 99. Издаване на копие от подадена данъчна декларация
 100. Издаване на удостоверение за декларирани данни
 101. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
 102. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 103. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
 104. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
 105. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
 106. Справки (устни и писмени) от кадастъра
 107. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
 108. Експертна оценка на дървесина и храстова растителност
 109. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
 110. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар