Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Данъчни услуги

Дата на публикуване: 24.03.2015 12:55
1.

Наименование на услугата:

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Характеристика на услугата:

Представяне на копие на декларираната от лицето информация

Процедура:

·                     Подаване на искане

·                     Заплащане на такса

·                     Издаване на копие

Правно основание:

 

Възможни резултати от услугата:

·                     Копие на данъчна декларация

·                     Отказ и обжалване

Заявител:

Искането трябва да е подадено от данъчно задължено лице или упълномощено от него лице. В случай, че искането не е подадено от тези лица, се отказва исканата административна услуга.

Важна информация за услугата:

Изисква се партиден номер

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ Oбщина Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·                     ОЦУИГ Oбщина Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·                     на адрес посочен от заявителя, чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата)

Изискуеми документи и образци:

·                     Искане за издаване на документи

·                     Пълномощно ( изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.)

·                     Документ за платена такса

Цена на услугата:

Обикновена – 2 лв. –  3 дни

Бърза – 4 лв. –  1 ден

Експресна    6 лв. – 2 часа

2.

Наименование на услугата:

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

Характеристика на услугата:

Информация за декларираните данни и стойността на декларирания имот

Процедура:

·                     Подаване на искане

·                     Заплащане на такса

·                     Издаване на удостоверение

Правно основание:

 

Възможни резултати от услугата:

·                     Удостоверение за данъчна оценка

·                     Отказ и обжалване

Заявител:

Искането трябва да е подадено от данъчно задължено лице или упълномощено от него лице. В случай, че искането не е подадено от тези лица, се отказва исканата административна услуга.

Важна информация за услугата:

 

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ Oбщина Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·                     ОЦУИГ Oбщина Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·                     на адрес посочен от заявителя, чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата

Изискуеми документи и образци:

·                     Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка

·                     Документ за собственост

·                     Пълномощно ( изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.)

·                     Документ за платена такса

Цена на услугата:

Обикновена – 10 лв. –  5 дни

Експресна    20 лв. – 1 ден

3.

Наименование на услугата:

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Характеристика на услугата:

Информация за декларирани данни и стойността на декларирания имот

Процедура:

·                     Подаване на искане

·                     Заплащане на такса

·                     Издаване на удостоверение

Правно основание:

 

Възможни резултати от услугата:

·                     Удостоверение за данъчна оценка

·                     Отказ и обжалване

Заявител:

Искането трябва да е подадено от данъчно задължено лице или упълномощено от него лице. В случай, че искането не е подадено от тези лица, се отказва исканата административна услуга.

Важна информация за услугата:

 

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ Oбщина Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·                     ОЦУИГ Oбщина Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·                     на адрес посочен от заявителя, чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата

Изискуеми документи и образци:

·                     Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка

·                     Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за нуждите на данъчната оценка

·                     Документ за собственост

·                     Пълномощно ( изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.)

·                     Документ за платена такса

Цена на услугата:

Обикновена – 10 лв. –  5 дни

Експресна    20 лв. – 1 ден

4.

Наименование на услугата:

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Характеристика на услугата:

Информация за декларирани данни и стойността на декларирания имот

Процедура:

·                     Подаване на искане

·                     Заплащане на такса

·                     Издаване на удостоверение

Правно основание:

 

Възможни резултати от услугата:

·                     Удостоверение за данъчна оценка

·                     Отказ и обжалване

Заявител:

Искането трябва да е подадено от данъчно задължено лице или упълномощено от него лице. В случай, че искането не е подадено от тези лица, се отказва исканата административна услуга

Важна информация за услугата:

 

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ Община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·                     ОЦУИГ Община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·                     на адрес посочен от заявителя, чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата

Изискуеми документи и образци:

·                     Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка

·                     Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за нуждите на данъчната оценка

·                     Разрешение за строеж или документ за собственост

·                     Пълномощно ( изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.)

·                     Документ за платена такса

Цена на услугата:

Обикновена – 10 лв. –  5 дни

Експресна    20 лв. – 1 ден

5.  

Наименование на услугата:

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Характеристика на услугата:

Издаване на информация за платен данък върху наследствата

Процедура:

·                     Подаване на искане

·                     Заплащане на такса

·                     Обработка

·                     Издаване на удостоверение

Правно основание:

 

Възможни резултати от услугата:

·                     Удостоверение платен данък върху наследствата

·                     Отказ и обжалване

Заявител:

Искането трябва да е подадено от данъчно задължено лице или упълномощено от него лице. В случай, че искането не е подадено от тези лица, се отказва исканата административна услуга

Важна информация за услугата:

 

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ Община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·                     ОЦУИГ Община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·                     на адрес посочен от заявителя, чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата)

Изискуеми документи и образци:

·                     Искане за издаване на документи

·                     Декларация по чл.32 от ЗМДТ

·                     Пълномощно ( изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.)

·                     Документ за платена такса

Цена на услугата:

Обикновена – 2 лв. –  3 дни

Бърза – 4 лв. –  1 ден

Експресна    6 лв. – веднага

6.

Наименование на услугата:

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Характеристика на услугата:

Уведомява данъчно задължените лица за размера на дължимия от тях патентен данък

Процедура:

·                     Подаване на искане

·                     Заплащане на такса

·                     Обработка

·                     Издаване на удостоверение

Правно основание:

 

Възможни резултати от услугата:

·                     Удостоверение платен патентен данък

·                     Отказ и обжалване

Заявител:

Искането трябва да е подадено от данъчно задължено лице или упълномощено от него лице. В случай, че искането не е подадено от тези лица, се отказва исканата административна услуга

Важна информация за услугата:

 

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ Община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·                     ОЦУИГ Община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·                     на адрес посочен от заявителя, чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата)

Изискуеми документи и образци:

·                     Искане за издаване на документи

·                     Пълномощно ( изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.)

·                     Документ за платена такса

Цена на услугата:

Обикновена – 2 лв. –  7 дни

Бърза – 4 лв. –  3 ден

Експресна    6 лв. – 1 ден

7.

Наименование на услугата:

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Характеристика на услугата:

Информация за наличие или липса на задължения към отдел „ Местни данъци и такси”

Процедура:

·                     Подаване на искане

·                     Заплащане на такса

·                     Обработка

·                     Издаване на удостоверение

Правно основание:

 

Възможни резултати от услугата:

Удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Заявител:

Искането трябва да е подадено от данъчно задължено лице или упълномощено от него лице. В случай, че искането не е подадено от тези лица, се отказва исканата административна услуга

Важна информация за услугата:

 

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ Община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·                     ОЦУИГ Община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·                     на адрес посочен от заявителя, 8.чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата)

Изискуеми документи и образци:

·                     Искане за издаване на документи

·                     Пълномощно ( изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.)

·                     Документ за платена такса

Цена на услугата:

Обикновена – 2 лв. –  3 дни

Бърза – 4 лв. –  1 ден

Експресна    6 лв. – веднага

8.

Наименование на услугата:

Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

Характеристика на услугата:

Предоставяне на информация за извършени плащане и размер на данъка върху недвижими имоти и такса битови отпадъци

Процедура:

·                     Подаване на искане

·                     Заплащане на такса

·                     Обработка

·                     Издаване на дубликат на квитанция за платен данък върху недвижимите имоти / такса битови отпадъци

Правно основание:

 

Възможни резултати от услугата:

Дубликат на квитанция за платен данък върху недвижимите имоти / такса битови отпадъци

Заявител:

Искането трябва да е подадено от данъчно задължено лице или упълномощено от него лице. В случай, че искането не е подадено от тези лица, се отказва исканата административна услуга

Важна информация за услугата:

 

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ Община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·                     ОЦУИГ Община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·                     на адрес посочен от заявителя, чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата)

Изискуеми документи и образци:

·                     Искане за издаване на документи

·                     Пълномощно ( изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.)

·                     Документ за платена такса

Цена на услугата:

Обикновена – 2 лв. –  7 дни

Бърза – 4 лв. –  3 ден

Експресна    6 лв. – 1 ден

9. 

Наименование на услугата:

Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства

Характеристика на услугата:

Предоставяне на информация за извършено плащане и размер на данъка върху МПС

Процедура:

·                     Подаване на искане

·                     Заплащане на такса

·                     Обработка

·                     Издаване на дубликат на квитанция за платен данък върху МПС

Правно основание:

 

Възможни резултати от услугата:

Дубликат на квитанция за платен данък върху МПС

Заявител:

Искането трябва да е подадено от данъчно задължено лице или упълномощено от него лице. В случай, че искането не е подадено от тези лица, се отказва исканата административна услуга

Важна информация за услугата:

 

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·                     ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·                     на адрес посочен от заявителя, чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата)

Изискуеми документи и образци:

·                     Искане за издаване на документи

·                     Пълномощно ( изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.)

·                     Документ за платена такса

Цена на услугата:

Обикновена – 2 лв. –  7 дни

Бърза – 4 лв. –  3 ден

Експресна    6 лв. – 1 ден

10. 

Наименование на услугата:

Удостоверение за декларирани данни

Характеристика на услугата:

Издаване на удостоверение за декларирани данни

Процедура:

·                     Подаване на искане

·                     Заплащане на такса

·                     Обработка

·                     Издаване на удостоверение.

Правно основание:

 

Възможни резултати от услугата:

Удостоверение за декларирани данни

Заявител:

Искането трябва да е подадено от данъчно задължено лице или упълномощено от него лице. В случай, че искането не е подадено от тези лица, се отказва исканата административна услуга

Важна информация за услугата:

 

Място на заявяване на услугата:

ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

Място на получаване на услугата:

·                     ОЦУИГ

община Кнежа

ул.” Марин Боев” № 69

·                     на адрес посочен от заявителя, чрез препоръчана пощенска пратка или куриер

( разходите за изпращане са за сметка на заявителя на услугата)

Изискуеми документи и образци:

·                     Искане за издаване на документи

·                     Пълномощно ( изисква се в случай, че заявителят не е титуляр.)

·                     Документ за платена такса

Цена на услугата:

Обикновена – 2 лв. –  3 дни

Бърза – 4 лв. –  1 ден

Експресна    6 лв. – веднага

 


 

 

 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)