Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Комплексно административно обслужване
Заявление за образуване на производство по процедура за комплексно административно обслужване тук

Протокол за устно заявяване на услуга тук!

Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения от частен характер тук!

Искане за издаване на удостоверение по чл.87, ал.11 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Ред за служебно изискаване и предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за целите на комплексно административно обслужване(КАО)
Приложение №1 към заповед № 156/24.03.2015г.

Административни услуги, предоставяни от община Кнежа, чрез Комплексно административно обслужванеНаименование на услугата

Изискуеми документи в процеса по предоставяне на услугата, които се издават от общините

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

 

Възстановяване или промяна на име

Удостоверение за раждане или граждански брак

Издаване на удостоверение за наследници

Препис-извлечение от акт за смърт

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

Препис-извлечение от акт за смърт на родител;

Удостоверение за наследници;

Удостоверение за родствени връзки - конкретизират се при подаване на молбата според случая

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Документ за гражданско състояние

Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

Настанителна заповед за общинско жилище

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак –  препис

Документ за прекратен граждански брак (бракоразводно решение ), когато бракът е последващ

Удостоверение за семейно положение (при необходимост).

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Справка по регистрите за гражданското състояние от съответната община или кметство относно гражданството на лицето;

Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверението за раждане от български или чуждестранен орган.

Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

Удостоверение от ОП „Общински имоти”;

Удостоверение/я за наследници при починал/и родител/.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Копие от актуална скица.

Издаване на заповед за изземване на имот

Скица на имота.

 

Административно-технически услуги Устройство на територията

 

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Удостоверение за наследници при необходимост.

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Схема, одобрена от главния архитект на общината за държавни и общински имоти;

Скица - извадка от действащ подробен устройствен план.

Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

Скица с виза или ПУП.

Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми 

Удостоверение за наследници (в определени случаи);

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Удостоверение за наследници - при наследствен имот;

Скица от действащия кадастрален план.

Издаване скица-виза за проучване и проектиране

Извадка от действащия план на застрояване или кадастрална карта при необходимост;

Разрешение за строеж или разрешение за ползване на строежа (копия), който ще се преустройва;

Удостоверение за наследници.

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или скица - копие от действащ ПУП;

Служебна бележка за липса на задължения към общината

Съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и издаване на акт за узаконяване на строеж

Виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или скица-копие от действащ ПУП;

Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен “вярно с оригинала” от съответната районна администрация, която съхранява съответната оригинална преписка

Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)

Разрешение за строеж

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж (ако строежът е започнал)

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Разрешение за строеж;

Оценка за съответствието на инвестиционен проект

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Разрешение за строеж

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Разрешение за строеж

 Издаване на удостоверения, че  обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Удостоверение за наследници - когато се подава от наследници на починал собственик.

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Удостоверение за наследници (при необходимост)

Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

Удостоверение за наследници или декларация за уредени взаимоотношения с ползватели.

Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

Копие от удостоверението по чл.52, ал.5 на ЗКИР във връзка с чл.175, ал.5 от ЗУТ, издадено от “Агенцията по кадастъра” – отнася се за имотите, за които има одобрена кадастрална карта, или от общината за останалите случаи.

Издаване на скици за недвижими имоти

Удостоверение за  наличие или липса на задължения

Попълване/поправка на кадастрален план

Удостоверение за наследници (при необходимост)

Заверка на копие на документ от технически архив

Удостоверение за наследници /копие/

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Удостоверение за наследници.

Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

Удостоверение за  наличие или липса на задължения

Сключен договор със Столична община по Закона за общинската собственост (договор за наем, договор за учредено право на ползване и др.), по Закона за обществените поръчки и др.

Издаване на удостоверение за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация на физически и юридически лица

Копие от актуална скица за имота;

Геодезично заснемане на имота от правоспособно лице по ЗКИР;

Протокол за трасиране на имота от правоспособно лице по ЗКИР или данни удостоверяващи нарушение на имота;

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

Копие от разрешение за строеж /акт за узаконяване/

Копие от скица с виза за проектиране на обекта

Копие от одобрен архитектурен проект на обекта

 

Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

Копие от действаща регулация или проектна регулация

Служебна бележка за липса на задължения към (Община Варна);

Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Разрешение за строеж

Административни услуги   "Контрол по строителството"

 

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа  и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Удостоверение за наследници /копие/ (Стара Загора)

Административни услуги  "Кадастър"

 

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Служебна бележка за липса на задължения;

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Копие от скица или подробен устройствен план;

Служебна бележка за липса на задължения към общината (община Варна.)

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК;

протокол за предварителен оглед от администрацията, управляваща пътя

Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

Констативен протокол за изграденото рекламно съоръжение (чл. 16, ал. 1 и 2 от Наредбата).

Административни услуги  "Селско стопанство и екология"

 

Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Удостоверение за наследници (ако се иска удостоверение за наследодател)

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Копие от разрешение за отсичане;

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Удостоверение за наследници (когато искането е от наследник на имота);

Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци

Копие от Удостоверение за насочване на строителни отпадъци и земни маси;

Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси

Копие от Разрешение за строеж

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лице, представили разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика

Копие от Разрешение за строеж

Административни услуги “Зелена система”

 

Издаване на разрешение за преместване на растителност

Удостоверение за наследници, ако имота е наследствен.

Приемане и обработване на искания и жалби,  свързани с възстановяване на собствеността върху земи в и извън границите на урбанизираните територии

Копие от скица по ПНИ - за заповед;

Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт”

 

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Удостоверение за  наличие или липса на задължения

Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали

Удостоверение за  наличие или липса на задължения

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Удостоверение за  наличие или липса на задължения

Административни услуги  „Транспорт”

 

Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен за “вярно с оригинала” от съответната районна администрация, която съхранява съответната оригинална преписка, от издаването на което не са изтекли 6 месеца (при необходимост);

Административни услуги  „Местни данъци и такси”

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Скица на имота

Удостоверение за степен на завършеност на строежа – общината

Издаване на удостоверение за дължими платен данък върху наследство

Удостоверение за наследници

Данъчна оценка за недвижим имот;

 

Административни услуги „Социални дейности”

 

Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

Акт за смърт;

Удостоверение за раждане на детето;

Удостоверение за наследници;

Удостоверение от учебно заведение;

 


Избори
Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?