Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Държавна Агенция "Безопастност на движението по пътищата"
Проект: Патронажна грижа

Обява за стартиране на проект ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Кнежа“

 

Община Кнежа има удоволствието да обяви, че от 01.07.19 г. стартира проект  № BG05M9OP001-2.040-0081 ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Кнежа“, в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0081-C01 на стойност 101 082 лв.,   финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Средствата ще се използват за предоставяне на двучасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги /патронажна грижа/ на нуждаещи се възрастни хора и лица с тежки увреждания. Ще се осигури 12 месечна заетост на 11 специалисти по социални дейности /домашни помощници/, 1 медицинска сестра, 1 рехабилитатор и психолог, който ще предоставя на потребителите психологическа подкрепа и консултиране при необходимост.

Дейностите по проекта са насочени към нуждаещите се хора на територията на град Кнежа и прилежащите села.  Патронажната грижа включва пакет от здравни и  социални мобилни услуги в подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, които живеят в домашна среда. Проекта предвижда разнообразни социални, медицински, административни, битови дейности, както и дейности, насочени към подобряване на качеството на живот на лица с увреждания и лица над 65 г., както и психологическа подкрепа, в зависимост от конкретното състояние и ограничения на индивида.

Услугите се предоставят почасово или по заявка/ситуация на риск на 50 потребители, които са информирани и съгласни да участват в оценка на потребностите им и в планиране на подкрепата. Предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социално услуги ще се осъществява съобразно разработената от Министерство на здравеопазването програма/методика/ за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата в рамките на компонент 1 по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.

Продължителността на проекта е 14 месеца, първите 2 от които са за подготовка, информация, подбор на потребители и персонал и обучение на персонала, който ще предоставя патронажните грижи.

Обява за събиране на заявления от кандидат-потребители за ползване на мобилни интегрирани здравно-социални услуги /Патронажна грижа/

Приложение №1 - заявление
за ползване на здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Кнежа по Договор № BG05M9OP001-2.040-0081

Приложение №2 - Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни


Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?