Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Списък на лицата неподали декларации в срок

Дата на публикуване: 11.07.2018 08:53
           
  Списък на лицата по § 2 от ЗПКОНПИ не подали декларация в срок до 08 юли 2018 г.  
           
№ по
 ред
Име и Фамилия Длъжност Декларация по чл.35,ал.1,
т.1 във връзка с §2
Декларация по чл.35,ал.1,
т.2 във връзка с §2 (встъпителна)
Декларация по чл.35,ал.1,
т.2 във връзка с §2 (ежегодна)