Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Програма "Европа за гражданите"

Дата на публикуване: 12.06.2018 10:00

Малките общини в голяма Европа - 594887-CITIZ-1-2017-2-BG-CITIZ-TT

 

В периода 5-8 юни 2018 г. община Кнежа прие представители на партньорите от Република Малта – община Gharb, НПО – Genista Research Foundation, както и граждани на Р. Малта, в изпълнението на проект, финансиран по програма „Европа за гражданите“, мярка 2.1. Побратимяване на градове – Малките общини в голяма Европа - 594887-CITIZ-1-2017-2-BG-CITIZ-TT.

В рамките на дните от посещението бяха осъществени срещи с представители на местната общинска администрация – Кнежа и Gharb, неправителствени организации, земеделски производители и граждани на двете страни.

Бе отделено време партньорите по проекта да представят дейността и целите и приоритетите си. Споделени бяха конкретни проблеми и затруднения в дейността администрацията, неправителствения сектор, представители на фермерите и земеделците от двете страни. Осъществена бе обмяна на опит и добри практики с местната власт и земеделските производители от Община Кнежа и Р. Малта в областта на научните изследвания, социалната сфера, земеделието, обучението и развитието на малкия и среден бизнес, възможности за сътрудничество и подпомагането на местното икономическо развитие в региона.

Всяка община посочи приоритетите си, поставените цели и задачи и бъдещите си планове в сферата на инфраструктурата, социалните дейности, енергийната ефективност, образованието. Очертани бяха възможните начини за по-нататъшни съвместни проекти, споделени бяха ключови теми и проблеми, свързани с дейността на двете общини.

Участниците в проекта посетиха Института по царевицата, две от местните земеделски стопанства и имаха възможност да се запознаят с тяхната дейност, машините и производството им. Посетиха Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ в гр.Кнежа и се запознаха с образователната подготовка, трудностите на младите хора и възможността им за реализация на пазара на труда. На срещата ръководството на училището сподели своя богат опит и добри практики в реализацията на международни проекти, финансирани по различни международни програми на ЕС, което ангажира интереса на представителите на НПО „Genista Research“, община Gharb и други участници за по-нататъшно сътрудничество. Те от своя страна изразиха желание да осъществят бъдещи съвместни проекти с училището и получиха пълна подкрепа от страна на ръководството.

В резултат от проведеното събитие кметовете на двете общини-партньори подписаха споразумение за побратимяване, което е първата стъпка към установяване на трайни взаимоотношения и общи действия, водещи до съвместно подобряване на всички области, които са в компетенциите на двете общински администрации.

Реализацията на проекта доведе до създаването на предпоставки за устойчиво сътрудничество и партньорство между двете общини, неправителствения сектор и гражданите от двете страни. Постигната е основната цел на проекта, а именно установено партньорство, чрез което да се даде възможност на европейските граждани да взаимодействат помежду си, да се стимулира разбирателството и толерантността между тях, приобщаване на гражданите от малките населени места и активизиране на тяхното участие в идеите за бъдещето на Европа.  1. Програма \"Европа за гражданите\" - Текуща страница
  2. Проект: \\"МАЛКИТЕ ОБЩИНИ В ГОЛЯМА ЕВРОПА"