Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Важна инфромация за избирателите

Дата на публикуване: 25.02.2021 15:46

Избори за  Народно събрание на 04 април 2021 г.

            Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание  на 04 април 2021 г.,  Община Кнежа.

УВЕДОМЯВА

избирателите, че съгласно  Изборния кодекс :

 1. Избирателните списъци се съставят по постоянен адрес.
 1. От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са загубили правото си да избират или са починали, както и имената на лицата, за които това изрично е предвидено в  Кодекса.
 1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение  и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подадат заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината. Заявлението се подава по постоянен адрес на избирателя или по настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по  настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 17.00 ч. на 20 март 2021 г.).
 1. Избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан н избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината или кметството по настоящия адрес на лицето не по-късно от 14 дни преди изборния ден ( до 17.00 ч. на 20 март 2021 г.). След вписването, името му се заличава от списъка по постоянен адрес.
 1. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък  с писмено заявление до кмета на общината или кметството. Заявленията се приемат от съответната администрация не по-късно от 7 дни преди изборния ден ( до  17.00 ч. на  27 март 2021 г.).
 1. Български граждани, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, могат да бъдат дописани след подаване на заявление по образец до съответната администрация в срок до предаване на избирателните списъци на СИК.
 1. Само кандидатите за народни представители , членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 17.00 ч. на 20 март 2021 г.).
 1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК (до 17.00 ч. на 29 март 2021 г.).

Заявления в Община Кнежа се подават:

 • за град Кнежа: в сградата на Община Кнежа (ОЦУИГ) на адрес: гр. Кнежа, ул. Марин Боев 69, от 08.30 ч. до 17.00 ч.;
 • за населените места на Община Кнежа(без град Кнежа): в кметствата на населените места;

Електронни заявления могат да се подават чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги:

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 1. През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/. Сайтът предоставя следните възможности

Да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за Народно събрание на 04.04.2021 г.

 • По ЕГН. (По-лесен, бърз и препоръчван начин)
  Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.
 • По Адрес.
  След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.
 1. Чрез телефон
 • Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO).  Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 1. Важна инфромация за избирателите - Текуща страница