Защита на лични данни

Виртуална Разходка

ВиК

Дата на публикуване: 23.12.2011 22:00

Общи условия за предоставяне на ВиК услуги тук

„Аспаруховвал” ЕООД

До 1989г. дружеството се води към„ВиК” – Враца, след което с Решение на Общински народен съвет е пререгистрирано като общинска фирма. През 1993г. отново е пререгистрирано, вече като дружество с ограничена отговорност със сто процента общински капитал. Първоначално е вписано във Врачански окръжен съд, а след преминаването на гр. Кнежа към област Плевен – в Плевенски окръжен съд с Решение № 1194 от 31.10.2002г.

Основният предмет на дейност на дружеството е водоснабдяване населението и бизнеса на територията на общината,което се извършва помпажно. От 4 април 2005г. „Аспарухов вал” ЕООД се управлява и представлява от инж. Валентин Калапишев, в качеството му на управител на дружеството.

Активите, с които работи „Аспарухов вал” ЕООД са собственост на Община Кнежа. Водоснабдителната система обслужвана от дружеството обхваща територията на общината и включва гр. Кнежа, с. Бреница, с. Еница и с. Лазарово. В системата се включват следните елементи: извори,дренажи, каптажи, кладенци – шахтови, шахтово – тръбни и тръбни, водоеми –черпателни, хранителни, кула – водоеми, помпени станции – основни и бункерни, довеждащи водопроводи, разпределителни водопроводи, сградни водопроводни отклонения, водоемни възли. Дружеството експлоатира 13 бр. собствени водоизточници (кладенци), за които има издадени разрешителни за водоползване от Басейнова дирекция „Дунавски район” с център гр. Плевен към МОСВ и 11 бр. водоснабдителни помнени станции.

Нивото на покритието с водоснабдителни и канализационни услуги отговаря на изискванията за тотално снабдяване на населението с питейна вода. Общият брой на потребителите в програмата за фактуриране на ВиК операторът е 7 812 бр., разпределени както следва: 6 462 бр. домакинства, обитаващи индивидуални къщи; 684 бр.имота в етажна собственост; 76 бр. стопански и промишлени предприятия; 590 бр.обществени, търговски и бюджетни организации и учреждения. От тях 1 266бр. са трайно необитаеми, 370 бр. спрени поради неплатени задължения и 950 бр.са сезонно обитаеми. Питейната вода достига до населените места по довеждащи водопроводи с обща дължина от 37 000 метра.Разпределителните водопроводи в населените места са с обща дължина от154 000 метра. Канализационната система, експлоатирана от дружеството обхваща 14 000 метра канализационна мрежа и 512 бр. сградни канализационни отклонения. Към настоящия момент има изградена канализация само в гр. Кнежа и обслужва главно сгради с етажна собственост и няколко улици около р. Гостиля, където са заустени.

В изпълнение на изискванията на Наредба№9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели и с цел осигуряване населението с безопасна и чиста питейна вода, РИОКОЗ и „Аспарухов вал” ЕООД провеждат постоянен и периодичен мониторинг с цел осигуряване на системна информация за качеството на подаваната към консуматорите питейна вода.За осъществяване на контрол върху качеството на отпадъчните води дружеството изпълнява мониторинг на база издадените от МОСВ разрешителни за заустване на воден обект. Успоредно с това се извършва и контрол на производствените отпадъчни води, включващи се в канализационната мрежа.

„Аспарухов вал” ЕООД работи в интерес на своите абонати и се стреми да сведе до минимум влиянието на субективните фактори и да подобри още повече създадената организация за минимизиране на сроковете за отстраняване на авариите и недопускане на безпричинно прекъсване на водоподаването. Ръководството на дружеството цели постигане на баланс между своите интереси и интересите на абонатите си. Всеобщ достъп, равнопоставеност, отчитане на социална поносимост на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, недопускане на злоупотреби са в основата на стратегията на дружеството в работата му с потребителите.