Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Бюджет 2009-2015г.

Дата на публикуване: 13.01.2012 22:00
Бюджет 2015

Проект приходи по бюджета на Община Кнежа за 2015г.

Проект за имуществени данъци и неданъчни приходи по бюджета на Община Кнежа за 2015г.

Проект за разпределение на бюджета на Община Кнежа за 2015г. - за общински и за делегирани държавни дейности.

Проект справка за бюджет 2015 за делегирани държавни дейности и общински дейности.

Списък на разпределение на обектите за бюджет 2015г. и Списък на разпределение на средствата от местни приходи за бюджет 2015г.

Индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд тук!

Индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС на бенефициенти на Разплащателната агенция към ДФ "Земеделие" тук!


Бюджет 2014

Проект приходи по бюджета на Община Кнежа за 2014г.

Проект за имуществени данъци и неданъчни приходи по бюджета на Община Кнежа за 2014г.

Проект разпределение на бюджета на Община Кнежа за 2014г. - за общински и за делегирани държавни дейности

Проект справка бюджет 2014г. за делегирани държавни дейности и общински дейности

Бюджет 2013


Справки бюджет 2013г. тук

Справки към 31.03.2013г. тук

Справки към 30.06.2013г. тук

05.12.2014
Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Кнежа за 2013г. тук

Обяснителна Разписка към Годишен финансов отчет на община Кнежа за 2013г. тук

Баланс на Община Кнежа към 31.12.2013г. тук

Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация тук

Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки/фондове тук

Отчет за касовото изпълнение на ИБСФ по пълна единна бюджетна класификация за фонд/сметка с ИБСФ код: 10 тук

Отчет за касовото изпълнение на ИБСФ по пълна единна бюджетна класификация за фонд/сметка с ИБСФ код: 11 тук

Отчет за касовото изпълнение на ИБСФ по пълна единна бюджетна класификация за фонд/сметка с ИБСФ код: 12 тук

Отчет за касовото изпълнение на ИБСФ по пълна единна бюджетна класификация за фонд/сметка с ИБСФ код: 33 тук

Отчет за касовото изпълнение на ИБСФ по пълна единна бюджетна класификация за фонд/сметка с ИБСФ код: 40 тук

Отчет за касовото изпълнение на ИБСФ по пълна единна бюджетна класификация за фонд/сметка с ИБСФ код: 42 тук


--------------------
Бюджет 2012 - отчети:
за периода до 30.6.2012г. - Приложение 1 тук Приложение 2 тук Приложение 4 тук Приложение 5 тук  Справка за разходите по функции тук
за периода до 31.12.2012г. - Приложение 1 тук Приложение 2 тук Приложение 4 тук Приложение 5 тук Справка за разходите по функции тук
Баланс на Община Кнежа към 31 Декември 2011г.  тук
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Кнежа за 2011г. тук
Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионнния и структурните фондове към националния фонд (ИБСФ-3-КСФ) тук
Обяснителна записка към годишен финансов отчет  Община Кнежа 01.01.2011 - 31.12.2011 тук
Одитен доклад № 0100019512 за извършен одит на годишния финансов отчет на Община Кнежа за 2011г. тук
Одитно становище за заверка с резерви на годишния финансов отчет на Община Кнежа за 2011г. тук

Докладна записка за приемане на бюджет 2012г. тук
Приложения към бюджет 2012г. тук

Бюджет 2011г. тук
Бюджет 2011г. - Отчети тук

Бюджет 2010г. тук
Бюджет 2010г. - Отчети тук

Бюджет 2009г. тук
Бщджет 2009г. - Отчети тук