Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Прием на заявление-декларация от кандидати за ползване на социалната услуга „Топъл обяд“ - 29.03.2019г.

Дата на публикуване: 16.12.2020 11:55

ОБЯВА

                                                                                                  

Община Кнежа стартира прием на заявление-декларация /Приложение № 2 към Методиката/ от кандидати за ползване на социалната услуга „Топъл обяд“ в изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Кнежа“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция тип 3: BG05FMOP001-3.002 “Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Приемът на заявление-декларация се извършва с цел изготвяне на РЕЗЕРВЕН СПИСЪК, в който ще бъдат включени лица, отговарящи на изискванията на Наредба № РД-07-1/04.04.2016г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Лицата от резервния списък ще получават храна в случай на неполучена по една или друга причина храна от одобрения потребител или в случай на прекратяване на договора му за ползване на социалната услуга

Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Кнежа“ предвижда ежедневно предоставяне на топъл обяд на 200 лица от всички населели места в общината за срок до 31.12.2019 г. Храната ще се предоставя в работните дни от месеците. За коректното подбиране на потребителите се предвижда съвместна дейност с Дирекция "Социално подпомагане" Кнежа, което ще гарантира, че услугата, която ще се предоставя чрез проекта ще достигне точно до хората, за които е предназначена.

 

Право да подават заявление-декларация за ползване на услугата имат лицата, определени съгласно Наредба № РД-07-1/04.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Основните целеви групи, имащи право на такъв тип социална услуга са:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция „Социално подпомагане“, гр.Кнежа.
  • Семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си.
  • Скитащи и бездомни деца и лица.

 

Кандидатите подават следните документи:

1.Заявление-декларация /по образец/.
2.Документ за самоличност /копие/.

3. Експертно решение  на ТЕЛК/НЕЛК за определяне степента на нетрудоспособност, валидно към датата на подаване на заявлението /копие/.

4. Актуално удостоверение за размер на пенсия от НОИ /при наличност/.
5. Пълномощно или декларация за лицето, което ще подаде документите от името на кандидата, ако не се подават лично.

Образци на заявление-декларация могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Кнежа в раздел „Инвестиционни проекти“, подраздел „Осигуряване на топъл обяд“ и са налични в сградата на Общинска администрация - Кнежа на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69, ет. 1, гише „Общо деловодство и информация“, както и в кметствата на населените места на общината.

 

Необходимо е заявлението-декларация да бъде попълнено точно, ясно и коректно. При подаване на непълно заявление, лицето отпада от класиране. За вписването на неверни данни деклараторът носи наказателна и гражданска отговорност. Подаването на невярно съдържание може да бъде проверено и при наличие на такова кандидатът автоматично отпада от подбора. Ще бъде извършен подбор само на кандидатите, подали всички необходими документи. За разглеждане, оценка и класиране на кандидат-потребителите със заповед на Кмета на Община Кнежа ще бъде сформирана комисия, която да разгледа всички заявления и определи лицата, които ще бъдат включени в услугата. След приключване на работата си комисията изготвя списък с класираните кандидати. Списъкът се публикува на интернет страницата на Община Кнежа. Същият ще бъде предоставен за справка и на информационното табло на първия етаж в сградата на общинска администрация-Кнежа, Общински социален комплекс и в съответните кметства.

 

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа от 01.04.2019 г. до 10.04.2019 г. включително в сградата на Общинска администрация - Кнежа на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69, ет. 1, гише „Общо деловодство и информация“ или в съответните кметство.