Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Важни крайни срокове

 

ВА Ж Н И     К Р А Й Н И     С Р О К О В Е

 

 

Във връзка с насрочените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове, Общинска администрация град Кнежа, уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на Общината, както следва:

 

  1. Гражданин на друга държава - членка на ЕС, който отговаря на условията по чл.396, ал.2 от Изборния кодекс /ИК/ и желае да бъде вписан в избирателния списък – част II, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място до 16.09.2019 г. включително /Приложение № 8 – МИ/.

 

  1. Избиратели с трайни увреждания, могат да упражнят избирателното си право и с подвижна избирателна кутия, като заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Кнежа, не по-късно от 12.10.2019 г. включително. Прилага се копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК) /Приложение № 17 – МИ/.

 

  1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 12.10.2019 г. включително /Приложение № 13 – МИ/.

 

  1. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до 19.10.2019 г. включително /Приложение № 7 – МИ/.

 

 

 


 
 

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Да :
80 % Complete (success)
По-скоро да :
4 % Complete (success)
По-скоро не :
3 % Complete (success)
Не :
13 % Complete (success)