Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Подбор на заявления за избор на психолог за предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на потребители на интегрирани здравно-социални услуги „Патронажна грижа“ за период от 12 месеца.

Дата на публикуване: 15.06.2021 00:41

                                                                         

О Б Я В Л Е Н И Е
ОБЩИНА КНЕЖА в качеството си на бенефициент по проект „Патронажна грижа + в община Кнежа”, процедура „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-6.002-0084–С01
 
ОБЯВЯВА:
 
Подбор на заявления за избор на психолог за предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на потребители на интегрирани здравно-социални услуги „Патронажна грижа“ за период от 12 месеца.
 
Психологическата подкрепа ще включва следните дейности:
1.Проучване и анализ на индивидуалните потребности и насочване към подходящите за тях услуги/дейности по проекта;
2.Оказване на методическа подкрепа на домашните помощници, включени в дейностите;
3.Провеждане на индивидуална консултация и подкрепа на потребителите;
4.Разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с потребителите, съвместно с други специалисти, участващи в предоставянето на услугите;
5.Провеждане на наблюдения, анкети, разговори и беседи за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията  на потребителите и изготвяне на психологични характеристики;
6.Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда;
7.Осигуряване на емоционална и психологическа подкрепа;
8.Организиране на различни трудотерапевтични програми;
9.Организиране на свободното време;
10.Създаване и поддържане на база данни относно потребителите;
11.Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други.
 
Целевата група са потребители на интегрирани здравно-социални услуги „Патронажна грижа“ от всички населени места на община Кнежа – град Кнежа и селата Бреница, Еница и Лазарово. Дейността ще се изпълнява по домовете на потребителите, които са възрастни хора, самотно живеещи и в невъзможност за самообслужване, тежко болни хора или хора с увреждания в т.ч. и деца с увреждания.
 
І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
- Умения за работа в екип;
- Спазване на конфиденциалност;
- Готовност за работа с хора с увреждания, в т.ч. деца и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване;
- Комуникативност и мотивация за работа в сферата на услуги за хора с увреждания;
- Кандидатите да са физически здрави.
 
За длъжностПсихолог“, кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
- Образование – висше бакалавър или магистър по една от специалностите „Психология” или „Клинична психология”;
- Опит – минимум 1 година професионален опит;
- Умения – отговорност и организираност, мотивация за работа и комуникативни умения;
- Знания – за нуждите на потребителите, познаване на законодателството, свързано със социалната работа на лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;
- Да е дееспособно лице;
- Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.
- Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 
Психологът идентифицира потребностите на целевата група и оказва консултации и подкрепа според нуждите им. Участва в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други.
 
Условия за участие:
Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална автобиография в свободна форма, с подробно описание на практически/професионален опит, образование и ключови квалификации на адрес: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69, деловодството. Документите се изпращат в запечатан плик, на който следва да бъде написано името и адреса на кандидата, телефон за връзка и следния надпис: „Кандидат за длъжност „Психолог“.
 
На спечелилия кандидат ще бъде прeдложен граждански договор от м.юни 2021 г. за изпълнение на дейностите по предоставяне на психологическа подкрепа и мотивация на потребителите, до 40 часа месечно с продължителност до 12.06.2022 г.
 
Кандидатите следва да представят следните документи:
1.Заявление до кмета на Община Кнежа за участие в подбора по образец - Приложение №1;
  1. 2. Професионална автобиография (CV);
  2. 3. Копие на документ за самоличност;
  3. 4. Копие на диплома за завършено образование;
5.Копия на документи за допълнителна квалификация и преминати обучения /удостоверения,сертификати и др./ - при наличие на такива;
  1. 6. Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;
7.Служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран)
  1. 8. Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец – Приложение №2;
9.Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, по образец – Приложение № 3;
Документите по образец могат да бъдат получени в общинска администрация Кнежа, стая № 110 или изтеглени от сайта на Община Кнежа:  www.kneja_acstre.com
ВАЖНО! Документите се поставят в запечатан плик, на който следва да бъде написано името и адреса на кандидата, телефон за връзка и се посочва длъжността, за която се кандидатства с изписването на следния надпис: „Кандидат за длъжност „Психолог.
 
ІV. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документи за участие в подбора ще се приемат от 17.05.2021 г. до 21.05.2021 г. включително, всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа в деловодството на Общинска администрация – гр. Кнежа, ул. “Марин Боев” № 69, представени лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно. Информацията и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Информационното табло в сградата на Община Кнежа и на електронната страница: www.kneja_acstre.com
 
  1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
Кмета на община Кнежа със Заповед сформира комисия, която ще разгледа подадените документи и ще извърши подбора на кандидатите. Подборът протича на два етапа – по документи и провеждане на събеседване с допуснатите кандидати. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисията, която изготвя протокол и списък с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати. Списъкът се поставя на информационното табло в сградата на общинска администрация Кнежа. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за датата и часа за провеждане на събеседването. Интервюто ще се проведе на 04.06.2021 г. от назначената комисия. По време на събеседването, членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции на кандидата, мотивите за работа в сферата на социалните дейности. Резултатите от подбора след интервюто ще се публикуват на електронната страница на община Кнежа и на информационното табло в сградата на 08.06.2021 г., като за тази цел ще бъде изготвен списък с класираният и некласираните кандидати. Комисията за извършване на подбор ще изготви протокол с крайния резултат от подбора, който ще бъде съгласуван с Кмета на община Кнежа. С избраният кандидат ще се сключи договор по реда на ЗОП.